Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy

(SDK SVE)


Adresa: 813 64 Bratislava, Klemensova 19, Slovenská republika (SK),

Tel: +421/7/52926 321, kl. 302,303; Fax: +421/7/52961 645

E-mail: sdksve@klemens.savba.sk

Internetovská adresa: www.dejiny.sk/sdk.htm

Bankové spojenie: 4 000 712 305/3100 (Bratislava Ľudová banka)

Spoločnosť je neziskovým občianským združením, ktoré si kladie za cieľ podporovať vedecké, odborné a kultúrne aktivity pre výskum a šírenie poznatkov o dejinách a kultúre strednej a východnej Európy. Členmi Spoločnosti sú vedeckí pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia, absolventi a študenti vysokých škôl príslušného smeru. Je vítaný záujem o členstvo z radov odbornej verejnosti. Záujemci o členstvo v Spoločnosti sa môžu prihlásiť na všetkých uvedených kontaktných adresách.

Spoločnosť bola registrovaná 9. 6. 1995, vydáva (v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied) periodikum Slovanské štúdie (informácie na internetovskej adrese www.dejiny.sk/stud.htm), zvláštne čísla Slovanských štúdií, participuje na vydaní vedeckých publikácií, organizuje vedecké podujatia (konferencie, sympózia, workshopy, prednášky) so zameraním na dejiny a kultúru strednej a východnej Európy pre členov Spoločnosti a pre verejnosť.

Vedenie Spoločnosti (SDK SVE):

Predseda: PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.

(E-mail: huivana@klemens.savba.sk)

Podpredseda: Doc. PhDr. Mária Kusá, CSc.

(E-mail: krjl@fphil.uniba.sk)

Výbor Spoločnosti (SDK SVE):

PhDr. Ľ. Harbuľová, CSc., PhDr. G. Kiliánová, CSc., PhDr. Daniela Kodajová, P. Macho, Ph.D., Ľ. Matejko, Ph.D. (tajomník), PhDr. M. Tonková, CSc.

Podujatia Spoločnosti v roku 1999:

Prezentácia knihy spolu s Rakúskym ústavom pre východnu a juhovýchodnu Európu vo Viedni (ÖSI), pobočka v Bratislave:

Stredoeurópske národy na križovatke moderných dejín 1848-1918, Prešov-Bratislava-Wien 1999; máj 1999 Bratislava

Sympózium (spolu s Historickým ústavom SAV):

Teória všeslovanského jazyka Jána Herkeľa v súdobom kontexte, Bratislava, 30.9.- 1.10.1999 (koncepcia a organizácia T. Ivantyšynová).

1999 Vydania kníh (participácia):

Stredoeurópske národy na križovatke moderných dejín 1848-1918. Ed. P. Švorc, Ľ. Harbuľová, Prešov-Bratislava-Wien 1999.

Milan Rastislav Štefánik - astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et europénne. Ed. B. Ferenčuhová, Vydavateľ - Collége interarmées de defénse Paris a SDK SVE Bratislava, Bratislava 1999.

Pripravujeme:

Vydanie slovenského prekladu diela Jána Herkeľa Elementa universalis linguae Slavicae e vivis dialectis eruta et sanis logicae principiis suffulta, Budín 1826, (preklad Ľ. Buzássyová).

Informácie o vydaných a pripravovaných číslach Slovanských štúdií a zvláštnych číslach vydaných Spoločnosťou nájdete na internetovskej adrese: www.dejiny.sk/stud.htm

V roku 1998/99 poskytli finančné dary na vedecké podujatia Spoločnosti a vydávanie Slovanských štúdií (aj zvl. čísel) sponzori - Rakúsky ústav (ÖSI), nadácie MOST, Otvorená spoločnosť, nadácia Gerharda Seewanna - za čo im vyjadrujeme vďaku.


Prihláška

za člena

Spoločnosti pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy

Meno, priezvisko, tituly

Číslo občianskeho preukazu

Rodné číslo

Povolanie

Pracovisko

Adresa

Telefón: Fax:

Bydlisko

Adresa

Telefón

Zaväzujem sa zachovávať štatút Spoločnosti pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy a platiť členské príspevky vo výške, ktorú stanoví Valné zhromaždenie SDK SVE. Platí sa poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet (č. ú. 4000712305/3100) združenia. Výška členského príspevku je 100,-Sk!

Platbu prevediem:

Poštovou poukážkou
Faktúrou

IČO: DIČ:

E-mailSpäť na hlavnú stránku...

Umiestnite si náš reklamný banner na Vašu stránku! Ďakujeme!

Copyright © 1999 - 2000, Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy