Mannová E.

Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Bratislava, AEP, Ed. 1998, 256.

O B S A H

Elena MANNOVÁ: Podmienky pre vývoj meštianskych vrstiev na Slovensku v 20. storočí
Ján PAŠIAK: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku v kontexte sídelného vývoja 1900-1989
Vladimír KRIVÝ: 49 miest: zmena a kontinuita
Tibor PICHLER: Národovci alebo občania: Inštitucionalizácia ako problém
Ľubomír LIPTÁK: Zmeny elít meštianskej spoločnosti v prvej tretine 20. storočia
Katarína ZAVACKÁ: Právny štát v predstavách Vladimíra Fajnora
Peter ZAJAC: Slovenský intelektuál 20. storočia (Prípadová štúdia)
Dana KRŠÁKOVÁ: Obraz spoločenského života meštianskych vrstiev v slovenskej literatúre konca 19. a začiatku 20. storočia
Marcela MIKULOVÁ: Mestský živel (u) Janka Jesenského
Pavol MINÁR: Mesto v slovenskej medzivojnovej fikcii. Predpoklady, pravidlá, kódy a logika produkcie textov o meste
Peter SALNER: Židia v meštianskej spoločnosti Slovenska
Eva KREKOVIČOVÁ: Obraz vyšších vrstiev a mesta v slovenskom folklóre
Zuzana KUSÁ: Spoločenské rozdiely ako téma rozprávania potomkov rodín predprevratovej inteligencie a elity prvej ČSR
Roman HOLEC: Kultúra bývania meštianstva na Slovensku pred prvou svetovou vojnou
Magdaléna M. ZUBERCOVÁ: Odevná kultúra meštianstva na Slovensku 1900-1918
Monika VRZGULOVÁ: Ženy zo stredných vrstiev a ich aktivity vo verejnom priestore mesta 1918-1945
Anna FALISOVÁ: Zdravotno-sociálne aspekty v rodinách na Slovensku 1918-1938
Miloslav ČAPLOVIČ: Branné organizácie na Slovensku v rokoch 1920-1938 so zreteľom na činnosť Sedliackej jazdy
Ján GREXA: Športové a telovýchovné spolky ako súčasť formovania občianskej spoločnosti na Slovensku 1900-1945

Namiesto záveru: Správa z diskusie

Miestny register

Devätnásť štúdií o meštianskosti a občianskosti na Slovensku z pohľadu historiografie, právnej vedy, filozofie, sociológie, etnografie a literárnej vedy. Jednotlivé príspevky analyzujú rolu meštianskych vrstiev v agrárnej spoločnosti, kontext sídelného vývoja, zmeny elít, politické myslenie, ponímanie právneho štátu a volebné správanie obyvateľov.

Literárnovedecké štúdie sa venujú toposu mesta a spoločenskému životu mešťanov s koncentráciou na niektoré znakové systémy doby.

Kultúrnoantropologická časť knihy (o Židoch, ženách, o obraze vyšších vrstiev vo folklóre, o ústnej tradícii v rodinách inteligencie) poukazuje na pluralitu rovín, elementov a kódov materiálnej a duchovnej kultúry meštianskych zoskupení. Príspevky o bývaní a odevnej kultúre zdôrazňujú, že Slovensko sa nevyčleňovalo zo stredoeurópskeho kontextu. Spolky ako dôležité inštitúcie meštianskeho a občianskeho života sú predmetom záujmu článkov o ženských, branných, telocvičných a športových dobrovoľných združeniach.


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť o úroveň vyššie...    Pridaj URL / WWW stránku

Reklamný banner vytvorený pre výmenný reklamný systém  - veda.sk!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 10.03.2000 10:08:24
Made in Slovakia