(www.dejiny.sk)

Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc.

 

Historický ústav SAV

813 64 Bratislava, Klemensova 19

tel.: 00421-7-529 26 321

fax: 00421-7-529 61 645

e-mail: hupesek@klemens.savba.sk

 

Výskumné zameranie:

novodobé slovenské dejiny so zameraním na obdobie po 2. svetovej vojne

 

Publikačná a edičná činnosť:

 

Monografie:

 • Přerod jihočeské vesnice. JČN, České Budějovice 1985, s. 251.

 • Rozvoj jihočeské vesnice. JČN, České Budějovice 1987, s. 216.

 • Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1953. Veda, Bratislava 1996 (1.vydanie), s. 168.

 • Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1953. Veda, Bratislava 1999 (2. doplnené vydanie), s. 204.

 • Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953 (spoluautor M. Barnovský). Veda, Bratislava 1997, s. 312.

 • Odvrátená tvár totality. Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948-1953.HÚ SAV - Nadácia M. Šimečku  1998, s. 384.

 • Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953-1970 (spoluautor M. Barnovský). Veda, Bratislava 1999, s.292.

 • Nástroj represie a politickej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953-1970: Veda, Bratislava 2000.

Kapitoly v monografiách:

 • Vojenské dějiny Československa. V. díl (1945-1955). Ed. J. Lipták, J. Bílek, P. Drška. Naše vojsko, Praha 1989, spoluautor s. 292-340, 353-366, 373-489, 516-568.

 • Fabricius, M., Holec, R., Pešek, J., Virsik, O.: 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry. Prúdy, Bratislava 1995, s. 129-222.

 • Fabricius, M., Holec, R., Pešek, J., Virsik, O.: 150 Years of the Slovac Cooperative Movement. Victories and Defeats. Neografia, Bratislava 1997, s. 26-37.

  Štúdie a vedecké články v periodikách:

 • Vývoj československé armády po únoru 1948 a utváření koncepce její výstavby. In: Sborník VA AZ Brno, řada C, 1980, s. 7-19.

 • ČSLA a volby do zastupitelských sborů v Československu (1948-1960). In: Sborník VA AZ Brno, řada C, 1981, č. 2, s. 7-23.

 • Reorganizácia strojových a traktorových staníc v Československu v rokoch 1959-1969. In: Historický časopis, 1985, č. 3, s. 371-396.

 • Státní strojní stanice v počátečním období združstevňování československého zemědělství. In: Československý časopis historický, 1985, č. 6, s. 452-461.

 • Nástup k osídlování jihočeského pohraničí (jaro 1945-léto 1946). In: Jihočeský sborník historický, 1986, č. 1, s. 23-35.

 • Dokončování poválečného osídlování jihočeského pohraničí (léto 1946-podzim 1947). In: Jihočeský sborník historický, 1986, č. 2, s. 69-80.

 • Osídlování jihočeského pohraničí v letech 1947-1953. In: Jihočeský sborník historický, 1986, č. 3, s. 133-143.

 • Dosídlování jihočeského pohraničí v letech 1954-1959. In: Jihočeský sborník historický, 1986, č. 4, s. 169-180.

 • Júnové zasadanie ÚV KSČ roku 1955 a nový nástup k združstevňovaniu československého poľnohospodárstva. In: Historický časopis, 1986, č. 4, s. 564-587.

 • Obrat ve združstevňování československého zemědělství v letech 1957-1958. In: Československý časopis historický, 1986, č. 4, s. 497-518.

 • Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku v druhej polovici 60. rokov. In: Historický časopis, 1990, č. 2, s. 229-252.

 • Československo-rakouské jednání o zaplavování pozemků v souvislosti s výstavbou přehrady u Lipna na Vltavě (1957-1958). In: Jihočeský sborník historický, 1990, č. 2, s. 223-227.

 • Politicko-ekonomické aspekty výstavby československé armády v 50. letech. In: Věda, armáda, společnost. VVPŠ Bratislava, 1992, č. 2, s. 16-28.

 • Maďarské udalosti roku 1956 a Slovensko. In: Historický časopis, 1993, č. 4, s. 430-442.

 • Premeny slovenského družstevníctva po roku 1948. In: Historický časopis, 1995, č. 1, s. 89-105.

 • Družstevníctvo na Slovensku po 2. svetovej vojne (1945-1948). In: Historický časopis, 1995, č. 3, s. 450-463.

 • Vysídľovacie akcie na Slovensku v rokoch 1948-1953. In: Soudobé dějiny, 1996, č. 1, s. 42-59.

 • Konflikt medzi štátom a katolíckou hierarchiou o prijatie a realizáciu "cirkevných zákonov" (1949-1951). In: Historický časopis, 1996, č. 3, s. 447-470.

 • Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1948-1953. In: Historické štúdie, 37, Bratislava 1996, s. 89-114.

 • Formovanie bezpečnostného aparátu na Slovensku v priebehu roka 1945. In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, Brno 1996, s. 139-146.

 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v začiatkoch totality (1948-1953). In: Historický časopis, 1997, č. 2, s. 271-294.

 • Štát a katolícka cirkev na Slovensku-od rokovaní k ostrej konfrontácii (február 1948-jar 1949). In: Historické štúdie, 38, Bratislava 1997, s. 83-104.

 • "Vlastizradný biskup" Ján Vojtaššák. Šesť rokov pokusov o vyradenie z verejného života (1945-1951). In: Soudové dějiny, 1997, č. 3-4, s. 510-520.

 • Štátna bezpečnosť a "Akcia Monaco" (1949-1951). In: Historický časopis, 1997, č. 4, s. 631-645.

 • Nemci na Slovensku po ukončení povojnového hromadného odsunu (1947-1953). In: Historický časopis, 1998, č. 2, s. 261-280.

 • Iniciátori a vykonávatelia politických perzekúcií na Slovensku na začiatku totality (1948-1953). In: Historické štúdie, 39. Bratislava 1998, s. 63-90.

 • Centralizmus po straníckej línii. Vzťah vedenia KSČ a KSS po februári 1948. In: Česko-slovenská historická ročenka 1998, Brno 1998, s. 37-46.

 • Februárový prevrat 1948 na Slovensku. In: Soudobé dějiny, 1998, č. 2-3, s. 266-274.

 • Štát a rímskokatolícka cirkev na Slovensku v období prvej krízy totalitného režimu (1953-1957). In: Historický časopis, 1999, č. 1, s. 70-87.

 • Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania pod kontrolou moci (1953-1970). In: Historický časopis, 1999, č. 4, s. 635-654.

 • Rímskokatolícka a evanjelická a. v. cirkev na Slovensku v období pokusu o spoločenskú reformu a jeho likvidácie (1968-1971). In: Historické štúdie, 40, Bratislava 1999, s. 93-121.

 • Vnútorné spory namiesto vzopätia. Protestantské cirkvi na Slovensku v rokoch 1968-1970 - diametrálny protiklad postojov ich "českých bratov". In: Česko-slovenská historická ročenka 1999, Brno 1999, s. 121-135.

 • Vnútorné problémy protestantských cirkví na Slovensku v období pokusu o spoločenskú reformu a nástupu "normalizácie" (1968-1970). In: Miscellanea Anno 1999. Acta Collegi Evangelici Prešoviensis VII. Ed. P. Kónya, R. Matlovič. BÚ VD ECAV Prešov 2000, s. 159-172.

Štúdie a vedecké články v zborníkoch:

 •   Závěrečné období působení E. Beneše ve funkci vrchního velitele čs. branné moci (únor 1948 - červen 1948). In Edvard Beneš-československý a evropský politik. II. Brno 1994, s. 141-154.

 • Obyvateľstvo Slovenska v dobe tzv. maďarských udalostí na jeseň 1956. In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. VA Brno 1994, s. 409-416.

 • Mocenská elita na Slovensku po roku 1948. In: Od diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945 - 1953. Ed. M. Barnovský. Veda, Bratislava 1995, s. 97-104.

 • Štátobezpečnostné štruktúry na Slovensku-od oslobodenia (1945) k štátnemu prevratu (1948). In: Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. VHÚ, Bratislava 1996, s. 196-212.

 • Konflikty štátu a katolíckej cirkvi v začiatkoch totality (1949-1951). In: V tieni totality. Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953). Ed. J. Pešek. Bratislava 1996, s. 98-113.

 • Štátna bezpečnosť na Slovensku-jeden z nástrojov nastolenia totality na Slovensku (1945-1948). In: Československé a polské cesty k svobodě a suverenitě. VA, Brno 1996, s. 138-167.

 • Politicko mocenské súvislosti postavenia Slovenska pri integrácii Československa do sovietskeho bloku po roku 1948. In: Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 - 1968. VHÚ, Bratislava 1997, s. 289-292.

 • Postoje slovenskej spoločnosti v čase tzv. maďarských udalostí na jeseň 1956. In: Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948-1968. In: VHÚ, Bratislava 1997, s. 293-297.

 • Bezpieczenstwo panstwowe na Slowacji-jednym z narzedzi na drodze do totalitaryzmu (1945-1948). In: Polskie i czeskie drogi do niepodleglošci i suwerennošci po I. i II. vojne šwiatowej. Akademia obrony narodowej, Varszava 1997, s. 161-192.

 • Charakter poľnohospodárskeho družstevníctva na Slovensku v rokoch 1945-1948. In: Naše družstevníctvo v predvečer kolektivizácie. Ed. S. Cambel. Nadácia L. Novomeského, Bratislava 1997, s. 8-16.

 • Cirkvi a voľby na Slovensku v máji 1948. In: Prvé povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe. Ed. M. Barnovský, E. Ivaničková. Veda, Bratislava 1998, s. 183-191.

 • Cirkvi na Slovensku v období nástupu liberalizácie. In: Pokus o reformu v roku 1968 (Historicko - politologické pohľady). Ed. Z. Pástor, M. Štefanský. UMB, Banská Bytrica 1999, s. 122-134.

 • Nemci na Slovensku po skončení hromadného povojnového odsunu. In: Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938-1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Ed. D. Brandes, E. Ivaničková, J. Pešek. Veda, Bratislava 1999, s. 189-193.

 • Účastníci Slovenského národného povstania v povojnovom (1945) a pofebruárovom (1948) bezpečnostnom aparáte. In: SNP 1944-vstup Slovenska do demokratickej Európy. Ed. D. Tóth, K. Kováčiková. Múzeum SNP, Banská Bystrica 1999, s. 341-349.

 • Pohľad štátnej moci na disent na Slovensku v "ére prestavby". In: November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky. Ed. J. Pešek, S. Szomolányi. Nadácia M. Šimečku, HÚ SAV a PK FiF UK Bratislava 2000, s. 45-53.

Vydané zborníky z vedeckých podujatí:

 • V tieni totality. Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953). Ed. J. Pešek. HÚ SAV - Nadácia M. Šimečku, Bratislava 1996.

 •   November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky. Ed. J. Pešek, S. Szomolányi. Nadácia M. Šimečku, HÚ SAV a KP FiF UK, Bratislava 2000.

Vysokoškolské učebné texty:

 • Strana slovenskej obrody. Strana slobody. In: Marek, P. a kol.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. Olomouc 2000, s. 341-346.