Deportácie Židov zo Slovenska v rokoch 1944/45 – niekoľko dokumentov

 

                                 

Eduard  NIŽŇANSKÝ –  Andrea JAMES-JAMRICHOVÁ

 

NIŽŇANSKÝ, E. – JAMES-JAMRICHOVÁ, A.: SEVERAL DOCUMENTS ABOUT THE FINAL PHASE OF THE JEWISH DEPORTATIONS IN 1944-1945. The collection of four documents about the final phase of the Holocaust in Slovakia comes from the Archives of the Department of the Internal Affairs of Czech Republic. The first document introduces the presentation of a new Slovak chargé d’affaires, B. Galvánek, at the Department of the Foreign Affairs in Berlin, where he had also mentioned the Jewish question. The second document concerns the Swiss Jewry whom the Swiss government tried to save. The third and the fourth documents express the reaction of Stephen Tiso’s government to the intervention made by the bishop from Uppsala on behalf of Jews.

 

Riešenie židovskej otázky na Slovensku sa stalo v poslednom období predmetom záujmu nielen historickej, ale aj širokej verejnosti. Napriek tomuto záujmu súčasný stav výskumu tejto časti  histórie Slovenska nemôžeme pokladať za ukončený. Súčasných, ale aj budúcich historikov ešte čaká veľa práce na odhalení skutočnosti tragického osudu židovského obyvateľstva na Slovensku.

Určitým príspevkom k priblíženiu situácie po obsadení Slovenska nacistickým Nemeckom v roku 1944 by mohla byť aj táto štúdia, v ktorej sú uverejnené  niektoré dokumenty týkajúce sa deportácií Židov v roku 1944.

V roku 1944  žilo na Slovensku približne 20 000 Židov[1], z ktorých väčšina bola “chránená” rôznymi druhmi výnimiek (isteže okrem tých, ktorí boli skrytí, prípadne boli v pracovných táboroch v Novákoch, Seredi a Vyhniach). Po zastavení deportácii v roku 1942, nedošlo v nasledujúcom roku k ich obnoveniu, napriek známym vyhláseniam A.Macha.  Slovenská vláda pravdepodobne aj v dôsledku vývoja na fronte pristupovala k riešeniu židovskej otázky už opatrnejšie.

Situácia sa zmenila na jeseň 1944, keď na územie Slovenska prišli nemecké nacistické vojská a policajné oddiely, ktoré mali za úlohu nielen potlačiť Slovenské národné povstanie, ale následne i doriešiť židovskú otázku.

Vláda slovenského štátu sa rozhodla k záverečnej etape radikálneho “riešeniu” židovskej otázky, pričom priamu realizáciu vykonávali najmä orgány nacistického Nemecka na území Slovenska. Došlo k obnoveniu deportácii. Toto rozhodnutie vyvolalo diplomatické reakcie niektorých štátov (napr. Švajčiarsko, Vatikán, Švédsko). Napriek výzvam k zastaveniu deportácií prichádzajúcich  na Slovensko slovenská vláda zostala verná nacistickému Nemecku a svojmu rozhodnutiu.

Zo zberného tábora v Seredi bolo postupne vyvezených v 11 transportoch, ktoré začali 30.9.1944 a trvali do marca 1945, 12.306 Židov, z toho 7936 do Osvienčimu, 2732 do táborov  v Nemecku (Ravensbrück, Sachsenhausen, Bergen-Belsen) a 1638 do geta v Terezíne[2]. I.Kamenec, L.Rothkirchenová a iní uvádzajú počet 13 transportov s asi 13.500 Židmi, z ktorých približne 10.000 zahynulo[3]. G.Fatranová, v najrozsiahlejšej štúdii, ktorá sa priamo venuje obdobiu 1944/45,  uvádza viaceré čísla deportovaných aj preživších podľa rozličných prameňov[4].

V tomto ohľade treba povedať, že problémy transportov z rokov 1944/45 sú spojené s problematikou možností výskumu, keď Nemci dokumenty zo Serede zničili v marci 1945 v Terezíne a množstvo iných prameňov je protirečivej povahy[5], čo súvisí aj s koncom vojny, nedostatočnou dobovou dokumentáciou a podobne.

Nasledujúce uverejnené dokumenty majú byť malým doplnkom k doteraz edovaným prameňom[6]. Sú zamerané na správy o postojoch predstaviteľov novej slovenskej vlády ku tzv. riešeniu židovskej otázky a intervencie v prospech Židov na Slovensku.

Dokumenty pochádzajú z Archívu Ministerstva vnútra Českej republiky v Prahe. Sú preložené z nemčiny, uverejnené sú v plnom znení chronologicky podľa dátumu svojho vzniku. V záhlaví každého dokumentu je uvedený jeho obsahový register, ktorý je dielom editorov  (vysádzané kurzívou), druh písomnosti, jeho pôvodca a adresát (tučne vysádzané), dátum a miesto vzniku.   

Dokumenty preložila Andrea James-Jamrichová.

 

 

 

Dokument 1

 

Vedúci referátu Incl. II.A von Thadden[7] nemeckému vyslancovi v Bratislave Ludinovi

 

Postoj novej slovenskej vlády k riešeniu židovskej otázky. 

 

 

Správa - bez čísla[8]                                            

                                                         

Novovymenovaný slovenský vyslanec mal v úmysle navštíviť vedúceho oddielu Inl. II. Nakoľko je vedúci oddielu už dlhší čas služobne vo Westfálsku, odporučil som mu v dohode so šéfom protokolu v zastúpení vedúceho oddielu.

Vyslanec Galvánek uviedol, ako pravdepodobne aj pri všetkých ostatných návštevách, že ako všetci skutoční Slováci verne stoja na strane Nemecka. Nemohol  poprieť, že medzi partizánmi sú aj Slováci, prevažujú ale Rusi, Česi a Židia a k tomu aj nejakí zlákaní a fanatickí Slováci.

Potom sme v rozhovore prešli k židovskej otázke. Vyslanec vysvetlil, že podľa jeho mienky  by mala byť židovská otázka  na Slovensku riešená radikálne. Aj prezident Tiso bol veľmi nahnevaný, keď mu oznámili, že medzi Židmi v povstaní boli aj Židia s prezidentskou výnimkou. Bol osobne názoru, že na Slovensku bude až vtedy pokoj, keď budú všetci Židia bez akéhokoľvek humanitného omámenia bezohľadne odstránení a odtransportovaní. Je pripravený v každom smere podporovať zahraničný úrad v židovskej otázke, keby mal problémy. Vedel si aj predstaviť, že v Bratislave po predchádzajúcich  skúsenostiach sú rozvážnejší ako predtým. Pred svojím odchodom sa rozprával aj s Machom o tom, že ako sa  Židia,  potom čo nastal ich prírastok z Maďarska, opäť drzo a nápadne  na Slovensku správajú.

O Slovensku mu bolo viackrát povedané, že židovské zákony boli pravdepodobne preto tak mierne použité, lebo vláda asi uverila nepriateľom Nemecka,  a tak si chcela u nich “urobiť očko”. Nakoľko však nová vláda nekompromisne stojí na strane Nemecka, verí, že to bude mať následky aj na židovkú otázku.

V ďalšom rozhovore sa vyslanec zmienil ešte o tom, že akému osobitnému oceneniu sa dostáva F. Karmasinovi od vodcu nemeckého národa.

 

S týmto

Pán vedúci oddielu Inl.II.

S prosbou predložil rozhodnutie pána  RAM, či by sa predložený názor slovenského vyslanca o usporiadaní židovskej otázky na Slovensku – ide pravdepodobne ešte o 20 000  utečených Židov a s výnimkou obnovenou novou slovenskou vládou, nemohol dostať na vedomie vyslancovi Ludinovi.

                                            

                                                                      Berlín 27. septembra 1944[9]

 

 

Archív ministerstva vnitra Českej republiky, sig. S – 432 – 2.

 

 
 
Dokument 2

 

 

Nemecký vyslanec v Bratislave Ludin zahraničnému úradu v Berlíne.

 

Nóta švajčiarskej Spolkovej rady k protižidovským opatreniam na Slovensku.       

 

Telegram

 

                                                           Bratislava 11. novembra  1944, 1, 00 hod.

                                                           doručený: 11. novembra  1944,  4, 00 hod.

 

Nr.1732 z 10.11.1944

 

                                                     Citisseme!    

                                                                       Tajné !

 

Na telefonické nariadenie č. 1661 z 10. novembra[10].

Švajčiarsky generálny konzulát[11] odovzal 24. októbra slovenskému ministerstvu zahraničia nasledujúci aide – memoire: 

“Z poverenia Śtátnej spolkovej rady dostalo sa švajčiarskému generálnemu konzulátu cti dať slovenskej vláde na známosť, že správy o novom prenasledovaní židovského obyvateľstva na Slovensku[12] vyvolali vo švajčiarskej verejnosti veľké znepokojenie. Spolková rada Švajčiarska sa s obavou vyjadrila, že tieto nariadenia môžu mať za následok ťažké sťaženie vzájomných vzťahoch oboch krajín. Malo by sa brať do úvahy, že veľké množstvo postihnutých osôb má  rodinných príslušníkov na Slovensku, napr. za Švajčiara vydatú dcéru, je známy i iný prípad, keď bol uväznaný  manžel jednej rodenej Švajčiarky.

Nariadenia proti Židom by neznamenali len zostrenie vzťahov vo všeobecnosti, ale prinesú aj so sebou závažné narušenie v obojstrannom  hospodárskom styku. Medzi zadržanými sa nachádza veľa dlhoročných zástupcov švajčiarských firiem, ktorí sú z dôvodov ich špecialných poznatkov napr. v oblasti hodinárskeho, farbiarskeho, textilného a strojarského priemyslu atď. len ťažko ale vôbec nahraditeľní.

Švajčiarsky generálny konzulát na základe poverenia  pokladá za potrebné upozorniť na opísané obavy švajčiarskej Spolkovej rady a zvlášť poukázať na to, že deportácia všetkých postihnutých by  na  švajčiarskú verejnosť urobila katastrofálny dojem.

Švajčiarska spolková rada si dovoľuje slovenskej vláde odporúčiť, aby Židia, ktorí sú zadržaní vo väzbe by mohli byť prinajnenšom zastupovaní  neutrálnymi právnymi obhajcami alebo vyslancami medzinárodnej komisie Červeného kríža.”

Príloha:   

Švajčiarska občianka pani Lauferová rodená Kellerová z  Zurüchu má na Slovensku nasledujúcich neárijskych príbuzných:

Samuel Laufer, nar. 12. februára 1882 v Nyck

pani Irma Lauferová rodená Szemek, nar. 17. augusta 1892 v Szass

Emerich Grünwald, nar. 20. októbra 1906

pani Martha Grünwaldová rodená Lauferová, nar. 18. apríla 1913 v Budapešti

dieťa Eva Grünwaldová, nar. 17. decembra 1934 v Bratislave

Stephan Adler, nar. 15. mája 1904 v Želiezovciach

Pani Júlia Adlerová rodená Lauferová, nar. 7. augusta 1911 v Budapešti.

Svokrovcom pani Lauferovej – Kellerovej bol zakázaná možnosť príchodu na návštevu.

Za švajčiarského občana vydatá, predtým slovenská štátna príslušníčka pani Ch. Pinesová rodená Freyová žijúca v Zurüchu má na Slovensku svojich rodičov: Moses Frey, nar. 29 októbra 1890 v Bratislave

Margita Freyová, nar. 31. Mája 1892 v Bratislave.

Nakoľko rodičia pani Pinesovej majú paraguajské pasy, boli prevezení svojho času do táboru Marianka[13]. Už pred dlhším časom bolo pani a pánovi Freyovi udelené povolenie na príchod do Švajčiarska.

Pán Ignet Knöpfmacher, nar. 27. novembra 1887, Trenčianska 21 v Bratislave sa nachádza v tábore Sereď. Jeho manželka rodená Schmidová je árijka a pochádza z Tavelu v kantone Freiburg.“

Tento aide – memoire  z 31. októbra, doručený 6. novembra bol odovzdaný v nasledujúcom znení vyslanectvu:

„Švajčiarsky generálny konzulát v Bratislave predniesol v poverení Švajčiarskej Spolkovej rady Ministerstvu zahraničných vecí, že novovykonané protižidovské opatrenia na Slovensku vyvolali v švajčiarskej verejnosti veľké znepokojenie a v dôsledku toho sa Spolková rada obáva, že tieto opatrenia môžu mať za následok ťažké zhoršenie vzájomných vzťahov.

Dokladám jednu kopija aide – memoire odovzdanú švajčiarskym generálnym konzulátom.

Vzhľadom na nemecko – slovenskú ochrannú zmluvu ministerstvo zahraničných vecí podáva správu o tomto  črtajúcom sa narušení vzťahov Slovenskej republiky k tretiemu štátu.“

Rovnako sa na mňa osobne obrátil 7. novembra  slovenský ministerský predseda Tiso. Tento list bol nasledujúceho doslovného znenia:  

„Ústnym vyhlásením z 31. októbra tohoto roku č. 334/I. – 44 ministerstvo zahraničných vecí informovalo nemecké vyslanectvo o aide – memoire švajčiarkého generálneho konzulátu v Bratislave o obavách švajčiarskej Spolkovej rady z dôvodu posledných opatrení proti Židom na Slovensku.

Mal som už pred tým možnosť ústne informovať Vašu Excelenciu o tejto verbálnej nóte zo švajčiarskej strany.

Spätne k tomuto rozhovoru Vás prosím o pôsobenie u nemeckých bezpečnostných orgánov, aby Židia, o ktorých sa zmienil aide – memoire švajčiarskeho generálneho konzula, a o ktorých Švajčiarsko preukázalo zvláštny záujem, neboli zo Slovenska vysídlení. Som presvedčený, že ponechanie skoro nič znamenajúceho počtu Židov na Slovensku bude robiť nemeckým oddielom iba menej problémov a to bude  prinajmenšom príčina na uvoľnenie napätia naznačeného zo švajčiarskej strany.“

Nemeckého veliteľa[14] som 6. novembra poprosil o vyjadrenie  stanoviska k slovnej nóte slovenkej vlády. Nemecký veliteľ túto záležitosť ďalekopisom predložil na rozhodnutie hlavnému veliteľovi bezpečnostnému úradu a mne oznámil, že títo Židia v nóte uvedení:

   Samuel a Irma Lauferoví

   Emerich, Martha a Eva Grünwald

   Stephan a Julia Adler

   Ignáz Knöpfmacher

   3. októbra tohoto roku

   Moses a Margit Frey 17. októbra tohoto roku

   boli preložení z tábora Sereď do K T [15]Auschwitz.

Rovnako som nemeckému veliteľovi povedal, že o tejto veci budem informovať zahraničný úrad až potom, keď mi povie svoj názor. Nakoľko vtedy veliteľ ríšskej bezpečnosti na cudzineckom úrade s tým súhlasil, je predchádzajúca telegrafická správa potrebná. Navrhujem pre slovenskú vládu slovnú formuláciu, že záležitosť je vo vyšetrovaní a vyšetrovanie potrvá určitý čas[16].

 

                                                             

Archív ministerstva vnitra Českej republiky, sign. S – 432 – 2.        

 

 

 
Dokument 3

 

Nemecký vyslanec v Bratislave Ludin zahraničnému úradu v Berlíne

 

Rozhovor so Š. Tisom. List arcibiskupa z Uppsaly prezidentovi  Tisov.

 

Telegram

 

 

Bratislava 3. januára 1945, 20, 00 hod.

                                                                doručený:  3. januára 1945, 21, 00 hod.

Nr.12 z 3.1.1945

                                                         

                                                                                          Tajné !

 

Ministerský predseda Tiso mi práve ukázal s poznámkou čo si „niektorí ľudia myslia“ list evanjelického arcibiskupa z Uppsaly adresovaný prezidentovi Slovenskej republiky.[17] List intervenuje „za úbohých židovských bratov„ a prosí  Slovenský štát, ktorý im vraj nemôže na Slovensku zabezpečiť humánne zaobchádzanie, aby umožnil Židom, ktorí sú koncentrovaní na Slovensku,  prechod na neutrálne územie.

 

                                                                                      Ludin[18]

 

 

Archív ministerstva vnitra Českej republiky, sign. S – 432 – 2

 

 

 

 

Dokument 4

 

V zastúpení von Thadden[19] SS-Obersturmbannführer-ovi Eichmannovi

 

Reakcia Š. Tisu na protestný list arcibiskupa z Uppsaly

 

Inl.II A 32 g                                                                     Berlín  6. januára 1945

    

 

Podľa telegrafickej správy nemeckého vyslanca v Bratislave dostal prezident Slovenskej republiky protestný list od arcibiskupa z Uppsaly. Arcibiskup v ňom  intervenuje a prosí za „úbohých židovských bratov“ aby Slovensko, nakoľko im nemôže v terajších pomeroch zaručiť humánne zaobchádzanie, umožnilo židom  prechod na neutrálne územie.

Predseda vlády Tiso ukázal tento list nemeckému vyslancovi s poznámkou čo si  „niektorí ľudia myslia.“

                    

                                                                      V zastúpení

                                                                      (nečitateľný podpis)[20]

 

Reichssicherheitshauptamt

SS-Obersturmbannführer Eichmann

Berlin W 35

Kurfürstenstr.116

 

                                         

Archív ministerstva vnitra Českej republiky, sign. S – 432 – 2.

 

 

 

 

Zusammenfassung

 

Zu einigen noch nicht veröffentlichten  Dokumenten über die  Judendeportation aus der Slowakei in den Jahren 1944/45

 

 

Den Schwerpunkt der vorliegenden Studie bilden fünf Dokumente, die zeitlich der Zeitspanne zwischen September 1944 und Januar 1945 zuzuordnen sind. Es handelt sich um Berichte, um Korrespondenz zwischen dem deutschen Gesandten in Bratislava Ludin und dem Chef des Auswärtigen Amtes von Thadden. Die Berichte sagen sowohl über die Reaktion der neuen slowakischen Regierung auf die erneuerte Deportation der Juden aus der Slowakei, als auch  Passagen über die im Ausland gegen das Schicksal der slowakischen Juden erhobene Proteste aus.

Betreffende Dokumente stammen aus  dem Archiv des Innenministeriums in Prag und wurden ungekürzt  aus dem Deutschen übersetzt.

In dem ersten Dokument, vom 27. September 1944, berichtet von Thadden, über den Besuch des neuen slowakischen Gesandten Galvanek. Der neu slowakische Gesandte versprach Treue dem Deutschen Reich und äußerte ein Einverständnis mit der konsequenten Lösung der jüdischen Frage in der Slowakei.

Das zweite Dokument ist ein Telegramm des deutschen Gesandten Ludin, vom 4. Oktober 1944 an das Auswärtige Amt. Ludin informierte von dem Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten Tiso. Tiso sollte seine Befürchtungen vor diplomatischen Schwierigkeiten und Protesten seitens des päpstlichen Gesandten sowie seitens der Schweiz hinsichtlich der gegen Juden gerichteten Maßnahmen geäußert haben. Der deutsche Gesandte versicherte Tiso, dass Deutschland bereit ist dafür die Verantwortung zu übernehmen.

Das Telegramm des deutschen gesandten Ludin, das dritte Dokument, vom 11. November 1944 informierte den Chef des Auswärtigen Amtes über die für das slowakische Außenministerium bestimmte Verbalnote des schweizerischen Genaralkonsulats. Im Auftrag des schweizerischen Bundesrates wird vor einer schweren Beeinträchtigung der gegenseitigen Beziehungen im Falle des in Kraft Tretens der gegen die Juden gerichteten Maßnahmen. Angesichts der Tatsache, daß viele der betroffenen Personen ihre Familienangehörigen in der Schweiz hatte, empfahl der schweizerische Bundesrat, dass die verhafteten Juden zumindest durch neutrale Vertreter oder Abgesandte des internationalen Komitees des Roten Kreuzes betreuen zu lassen.

Im zweiten Teil des Telegramms informierte Ludin über den Brief des Ministerpräsidenten Tiso vom 7. November 1944, in dem er dafür plädiert, die in der Verbalnote erwähnten Juden nicht auszusiedeln.

Das vierte Dokument ist wiederum ein Telegramm. Diesmal vom 3. Januar 1945. Der deutsche Gesandte Ludin berichtet den Chef des Auswärtigen Amtes über den Brief vom protestantischen Erzbischofs von Uppsala an den Präsidenten Tiso, in dem der Erzbischof versuchte zugunsten der Juden zu intervenieren und den slowakischen Staat bat den Juden die Übersiedlung auf ein neutrales Gebiet zu ermöglichen.

Das letzte Dokument ist ein Bericht vom 6. Januar 1945. Der Chef des Auswärtigen Amtes, von Thadden, informierte Eichmann über den Brief des Bischofs von Uppsala, wobei von Thadden den Eichmann auf die Bemerkung des slowakischen Ministerpräsidenten Tiso aus seinem Brief  - “was einzelne Leute denken” - aufmerksam macht.

 

 

Preložila: Mgr.K.Psicová

Recenzoval: PhDr.Ivan Kamenec, CSc.

                  HÚ SAV Bratislava

                                                                     

 

 

 

 

                                   [1] K.Hradská uvádza počet 18.945. Pozri HRADSKÁ, K.: Deportácie slovenských Židov v rokoch 1944-45 so zreteľom na transporty do Terezína. In: HČ, 45, 3, 1997, s.456. Kamenec uvádza počet 24.000. Pozri KAMENEC, I.: Po stopách tragédie. Bratislava 1991.

[2] HRADSKÁ, K.: c.d., s.463. Podobné údaje uvádza M.Kárný. Pozri KÁRNÝ, M.: Lidské stráty čs.Židů v letech 1939-1945. Český časopis historický, 89, 3, s.410-419. V.Kladivová uvádza 5 transportov s 7.436 osobami do Osvenčimu (30.9.1944, 3.10.1944, 10.10.1944, 17.10.1944, 2.11.1944) a 6 transportov (od 16.11.1944 do 31.3.1945 do Nemecka, Rakúska a Terezína)  v počte 4.070.  Pozri KLADIVOVÁ, V.: Osudy židovských transportu ze Slovenska v Osvětimi. In: Tragédia slovenských Židov. Banská Bystrica 1992, s.156-7.

[3] KAMENEC, I.: c.d., s.271. ROTHKIRCHEN, L.: The Situation of Jews in Slovakia between 1939 and 1945. In: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 7, 1998, s.62-3.

[4] FATRAN, G.: Die Deportation der Juden aus der Slowakei 1944-1945. In: Bohemia 37, 1, 1996, s.98-119.

[5] Ako príklad možno uviesť dve vydanie knihy CZECH, D.: Kalendarium der Erreignisse im Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 1939-1945. Reinbeck bei Hamburg 1989.

[6] PREČAN, V.: SNP Nemci a Slovensko. Bratislava 1971. KAMENEC, I. – PREČAN, V. – ŠKORVÁNEK, S.: Vatikán a Slovenská republika (1939 – 1945). Bratislava 1992.

[7] Dr. Eberhard von Thadden, legačný radca vedúci referátu Incl. II.A v ministerstve zahraničných vecí v Berlíne, šéfom zahračného úradu (Ausswärtiges Amt – ministerstvo zahraničných vecí) bol J.v.Ribbentrop.

[8] Dokument nemá žiadnu hlavičku, len signaturu II 2127 g (napísanú ručne) a  LR.I.K1.v.Thadden (napísané na písacom stroji)

[9] Pod dokumentom je vlastnostučný podpis E.v.Thaddena

[10] Na ľavej strane dokumentu je poznámka +) Inl II 2469g

[11] Pri rozhovore Š.Tisu s H.E.Ludinom 4.10.1944 odznelo: „Teraz sa vraj dopočul (Š.Tiso – E.N.), že sa bez vyrozumenia slovenskej vlády pristupuje k odvážaniu Židov zo Slovenska. Z toho vraj nepochybne vzniknú diplomatické ťažkosti, lebo třeba očakávať protesty pápežského zástupcu a asi aj Švajčiarska. Dal som ministerskému predsedovi (rozumej Ludin – E.N.) na vedomie, že podľa môjho názoru treba židovskú otázku v každom prípade radikálne riešiť, v prípade zahraničných protestov má jednoducho poukázať na to, že ríša požaduje od slovenskej vlády radikálne riešenie. V tom prípade sme ochotní prevziať zodpovednoť za protižidovské opatrenia, ktoré sa tu urobia.“. PREČAN, V.: SNP Nemci a Slovensko 1944. Bratislava 1971, s.336. Nemecký orginál pozri napr. Archív ministerstva vnitra Českej republiky (Na Struze), sig. S – 432 – 2. Tento dokument potvrdzuje švajčiarsku intervenciu. Zbierka dokumentov Vatikán a Slovenská republika (1939-1945).Bratislava 1992 (viď. napr. Dokumenty 130.- 148) potvrdzujú zase intervencie Vatikánu.

 

[12] Na zasadnutiach   slovenskej vlády 11. a 15. 9. 1944 sa rozhodlo o koncentrácií všetkých židovských obyvateľov,  s výnimkou niekoľkých lekárov, lekárnikov, veterinárov, či iných odborníkov a „ neárijských“ partnerov zo zmiešaných manželstiev, do  tábora v Seredi. FATRAN, G.: Die Deportation der Juden aus der Slowakei 1944 - 1945. In: Bohemia Band 37, 1,  1996, s. 102.

[13] Niekoľko  desiatok Židov s americkou štátnou príslušnosťou bolo sústredených v kaštieli Marianka pri Bratislave. KAMENEC, I.: Po stopách tragédie. Bratislava  Archa 1991, s. 273.

[14] H. Höfle – veliteľ tunajších okupačných vojsk.

[15] koncentračného tábora

[16] V zbierka dokumentov PREČAN, V.: SNP Nemci a Slovensko 1944. Bratislava 1971, s.400-1. sa nachádza dokument o pokračovaní tranportov švajčiarskych Židov zo Slovenska.

Telegram

 

Zaobchádzať len ako so šifrovanou vecou!

 

Bratislava 15.nov.1944, 18,55 hod.

Došlo:       15.nov.1944, 21,15 hod.

                                                                                                              Citissime!

Čís.1760 z 15.11.         Tajné!

Dodatkom k telegrafickej správe č.1732 z 10.novembra 1944.

K telefonickému rozhovoru legačnému radu von Thaddena, Inl.II. a vyslaneckého radcu Gmelina.

Náčelník pohotovostnej skupiny H bezpečnostnej polície a bezpečnostnej slsužby dostal od Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti v tejto věci pokyn, aby sa v akcii proti Židov pokračovalo bez ohľadu na švajčiarske námietky. Má sa však upustiť od odvážania držiteľov platných švajčiarskych dokladov. S touto úpravou súhlasím, lebo sa v súčasnosti netreba obávať ďalšieho poškodenia nemeckých záujmov. Predpokladám, že dotyčné osoby už odviezli do ríše, a preto navrhujem odporúčať slovenskej vláde, aby v svojej odpovedi odkázala švajčiarsky generálny konzulát na uplatnenie švajčiarskych želaní v Berlíne.

                                                                                                              Ludin

[17] Ehrling Eidem, arcibiskup z Uppsaly poslal 27. 11. 1944 prezidentovi J.Tisovi  nasledujúci list:

„ Veľavážený pán prezident !

Obraciam sa na Vás s úctivou dôverou, pán ríšský prezident, v jednej obtiažnej a bolestivej veci.

Naši úbohí židovskí bratia si tu v Európe za posledné desaťročie strašne vytrpeli. V niektorých krajinách boli takmer vyhladení.

Keďže  sa na Slovensku ešte nachádza značný počet židov, zdržujúcich sa v rezerváciach, rád by som sa na Vás obrátil s vrúcnou prosbou, aby ste sa týchto ohrozených ľudí láskovo ujal.

Nedovolím si, pán ríšský prezident, navrhnúť Vám opatrenia, ktoré třeba prijať. Avšak s ohľadom na súčastnú politickú situáciu Vašej rodnej krajiny Vám musím ponechať na uváženie, či by nebolo vhodné prepraviť  židov vo Vašej krajine na iné územie, aby im bola umožnená záchrana.“

 

Odpoveď J.Tisu zo 4.1.1945:

                                                                                                   Bratislava 4.januára 1945

„Vaša Excelencia!

Plne honorujem záujem Vašej Excelencie, v liste zo dňa 27.nov.1944, mne 3.jan.1945 doručenom, prejavený. záujem zo severu, kedysi voči nášmu národu slovenskému prejavený, bol nám iste milý.

Čo sa konkrétnej záležitosti týka, musím poznamenať, že škoda, že prejavený záujem nebol učinený pred 28.aug.1944. Do toho dňa boli totiž v zmysle slovenských zákonov židia buď v dobre organizovaných pracovných táboroch umiestnení alebo na základe udelenej výnimky na dosavadnom pôsobišti ponechaní. Že sa obom kategóriám dobre viedlo, vidieť i z toho, že cestou švajčiarskej organizácie židovskej bola nám sprostredkovaná nabídka amerického židovského združenia, či by sme na Slovensku nemohli umiestniť židov z Maďarska.

V tejto situácii židov na Slovensku stala sa ale dňom 28.aug.1944 podstatná zmena. V ten deň totižto začal sa partizánsky odboj najpestrejšej medzinárodnej spoločnosti proti slovenskému štátu, ku ktorému sa pridali židia na Slovensku. Opustili dosavadné tábory, zanechali svoje pôsobištia, išli do hôr a so zbraňou v ruke a ešte väčšmi veľkými finančnými prostriedkami podporovali odboj proti štátu. Keď na požiadanie slovenskej vlády nemecká branná moc zakročila, vyčisťovacie svoje akcie samozrejme rozšírila na všetky partizánske oddiely. Tak sa stalo, že na partizánskom odboji takto sa zúčastnivších židov, práve tak jako i Slovákov alebo príslušníkov iných národností, zaistila v koncentračných táboroch výlučne pod jej právomocou stojacich. Tento skutkový stav iste nebol známy Vašej Excelencii, keď ste vo svojom liste naznačnený spôsob vyriešenia otázky s tým najlepším úmyslom navrhovali.

Budem sa tešíť tomu, keď táto výmena listov vyvolá u Vás, ktorý prechovávate záujem o trpiacich, v úvode spomínanému nordskému záujmu podobný záujem o náš slovenský národ, bojujúci za svoju štátunu a národnú samostatnosť.“

KAMENEC, I., PREČAN, V., ŠKOVRÁNEK, S.: Vatikán a Slovenská republika  ( 1939 – 1945 ). Bratislava 1992, dokument 144, s. 216, dokument 149, s.221-2.

[18] Na dokumente sa nachádza pečiatka, ktorým oddeleniam zahraničného úradu v Berlíne treba dokument poskytnúť, ako aj pečiatka Arbeitsexemplar (pracovný exemplar) a tažkočitateľná signatúra Inl ? 32 g

[19] Šéfom zahraničného úradu (Ausswärtiges Amt – ministerstvo zahraničných vecí), teda ministrom zahraničných vecí  bol J.v.Ribbentrop

[20] Pod dokumentom sa nachádza ešte číslo 477162 – vytlačené ako razítko

 

<< Back