(www.dejiny.sk)

 PhDr. Slavomír MICHÁLEK, CSc.

 

Rok a miesto narodenia: 1961, Myjava

Pracovisko: Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

E-mail: mich2412@yahoo.com

Povolanie: historik

Pracovné zaradenie: samostatný vedecký pracovník

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

FF UK Bratislava, odbor história, 1984
FF UK Bratislava, PhDr., 1985
HÚ SAV, Bratislava, CSc., 1994

Výskumné zameranie: - americká zahraničná politika, slovensko-americké a československo- americké vzťahy v 20. storočí, Slováci v službách československej diplomacie /Ján Papánek, Štefan Osuský, Vladimír Hurban, Juraj Slávik, Ivan Krno, Vladimír Clementis/, veľmocenská politika počas a po druhej svetovej vojne, Organizácia Spojených národov, druhý a tretí slovenský a československý exil v USA

Zahraničné stáže:

Oxford University, Veľká Británia /1992/
Woodrow Wilson Center, Washington DC /1993/
New York Public Library a Columbia University, New York /1995/
George Washington University, Washington DC /1996/
Hoover Institution and Archives., Stanford University, Calif. /1997/
George Washington University, Washington DC /1999/
University of Toronto, Canada /2002/

Medzinárodné ceny:

The American Eagle /Jan and Betka Papanek Foundation, 1996/
Medaila M.R. Štefánika /Ministerstvo
zahraničných vecí SR, 1999/
Cena Egon Erwin Kischa / Nadácia EEK, 2000, 2003/

Publikačná činnosť

Monografie

1. Nádeje a vytriezvenia, československo-americké hospodárske vzťahy v rokoch 1945-1951. Bratislava, VEDA 1995, 186 strán.
2. Ján Papánek, politik, diplomat, humanista. Bratislava VEDA 1996, 320 strán.
3. Ján Papánek, za vojny Edvardovi Benešovi, Dokumenty 1939-1945, Bratislava VEDA 1997, 276 strán. /editor/
4. Ján Papánek, Portrét. Bratislava, PPB 1998, 246 strán.
5. Diplomat Štefan Osuský. Bratislava VEDA 1999, 520 strán.
6. Brezová pod Bradlom, Osobnosti /ne/známe. Bratislava PPB 1999, 284 strán.
7. Patrick Lichner, Z Brezovej do Ameriky. Bratislava PPB 2000, 169 strán. /editor/
8. Andrew Valuchek, As they knew him. Bratislava VEDA 2002, str. 232.
9. Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice XX. storočia. Bratislava VEDA 2003, str. 686 /hlavný autor a editor/
10. Prípad Oatis, československý komunistický režim verzus dopisovateľ Associated Press. Bratislava 2005, s. 293.

Kapitoly v monografiách

1. Devínska Nová Ves. Bratislava LA DTP 1995, str. 56-76.
2. Brezová pod Bradlom, Bratislava Stimul 1998, str. 362-396.
3. Kronika XX. storočia. Bratislava Fortuna Print 2000, str. 441-485.

Vedecké štúdie v periodikách doma

1. K niektorým otázkam československo-sovietskych vzťahov v 50 - 60. rokoch, Historický časopis 1990/2, Bratislava, str. 285-297.
2. Americké úvery a pôžičky Československu v rokoch 1945-1946, Historický časopis, 1995/3, Bratislava, str. 464-480.
3. Československo-americké vzťahy od konca vojny do leta 1947, Historické štúdie 36, Bratislava VEDA 1995, str. 183-211.
4. Rada slobodného Československa. in: Historický časopis 1999/4, Bratislava, str. 327-344.
5. Winston Churchill - aristokrat a konzervatívec. In: História nová revue, 4/2001, str. 23-26.
6. Diplomatické rokovania o pobyte amerických vojsk v Československu a o ich odchode v roku 1945. Vojenská história 4/2001, str. 54-62.
7. J.F. Kennedy - symbol a mýtus novej Ameriky. In História nová revue, 2/2003, str. 15-19.
8. Československý zahraničný odboj vo Francúzsku v rokoch 1939-1940 a pozadie zmluvy o čs. armáde. In: Vojenská história, 2/2003, str. 31-48.
9. Marshallov plán, pozícia a postoj Československa. In: Dialógy o ekonomike a riadení, No.16/2003, roč. V., časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave, str. 41-54.
10. Československo na svetovej výstave 1939 v New Yorku. In: Historický časopis, 2004/4, s. 631-652.
11. Československý zahraničný odboj v Amerike v rokoch 1939-1941. Historické štúdie, Bratislava 2004, odovzdané do tlače, 25 rkps.

Vedecké štúdie v periodikách v zahraničí

1. Československo-sovietska zmluva z roku 1943 v americkej tlači. Soudobé dějiny 6/94, Praha, str. 847-861.
2. Jan Papanek, Diplomat, Delegate, Defender of Democracy. In: The United Nations Chronicle, No. 4/1996, p. 77.
3. Československo-americké vzťahy 1948-1951. Historický obzor č. 7-8, roč. 10, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha 1999, str. 165-172.
4. Februárový prevrat na pôde amerického Kongresu. Americké listy, New York, roč. 10, 1999, str. 3-12.

Vedecké štúdie v zborníkoch doma

1. Americká politika voči strednej a juhovýchodnej Európe v rokoch 1941-1945, zborník Stredná a juhovýchodná Európa v politike veľmocí, Bratislava 1994 , HÚ SAV, str. 100-109 .
2. Februárový prevrat na pôde OSN. Zborník Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948-89, Banská Bystrica, 1997, str. 27 -38.
3. Talianske légie a Ján Papánek. in: zborník Slovensko na začiatku 20. storočia. Zborník HÚ SAV Bratislava 1999, str. 400-404.
4. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 - 1940. in: Milan Hodža - štátnik a politik. Zborník, Bratislava VEDA 2002, Ústav politických vied SAV, str. 301-318.
5. Obrana v Paríži, činnosť J.Papánka na VZ OSN na jeseň 1948. in: Zborník pri príležitosti životného jubilea dr. Herty Tkadlečkovej "V premenách stáročí", Zvolen 2001, str.93-101.
6. Činnosť československej delegácie na konferencii v San Franciscu 1945. in: Zborník z medzinárodnej konferencie "Slovensko a druhá svetová vojna", konanej 29.-31. mája 2000 v Bratislave, Bratislava 2000, str. 367-377.
7. K niektorým otázkam československej zahraničnej politiky v rokoch 1945-1951 so zameraním na činnosť Vladimíra Clementisa. In: "Vladimír Clementis 1902-1952", zborník príspevkov z konferencie 28. 5. 2002 v Bratislave. Bratislava 2002, str. 38-45.
8. UNRRA a Slovensko 1945-1947. Zborník z konferencie "Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí", konanej 15.-16. októbra 2002, Vojenský historický ústav SR, Bratislava 2003, str. 208-217.
9. Názory a predstavy slovenského demokratického exilu počas druhej svetovej vojny. Zborník z konf. 8. decembra 2002 v Bratislave, odovzdané do tlače, 26 rkps.
10. Československo-americké vzťahy v 20. storočí /sondy do vývoja/. Zborník z konferencie 9. decembra 2002, Ústav politických vied SAV, Bratislava, odovzdané do tlače, 32 rkps.
11. Československá politika mostu 1945-1948 - možnosti, limity, realita. Zborník z vedeckej konferencie "Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí" , konanej v dňoch 26.- 28. apríla 2004 v Smoleniciach, odovzdané do tlače, 16 rkps.

Vedecké štúdie v zborníkoch v zahraničí

1. Československo a Marshallov plán. Zborník z konferencie slovensko-nemecko-českej komisie historikov konanej v Hamburgu v apríli 1999, 29 rkps. - odovzdané do tlače
2. Papánek, Beneš a Československá informačná služba. in: Edvard Beneš a středoevropská politika. Brno 1997, str. 63-74.
3. The role of Stefan Osusky in the Independence movement 1916-1918. Collection of papers "Birth of Czechoslovakia", Czech Embassy, Washington DC 1999, pp. 69-84.
4. Compensation for Nationalized American property in Czechoslovakia 1945-49. in: Collection of papers - "The phony peace, power and culture in Central Europe 1945-49", University College London, SSEES, London 2000, pp. 162-170.
5. Pozadie a vývoj rokovaní o zmluve Daladier - Osuský z 2. októbra 1939. Zborník z konferencie "Československá armáda 1939-1945", konanej 22.-23. októbra 2003, Vojenský historický ústav ČR, Praha, str. 36-46.
6. The Outline of Czechoslovak-American Relations in 20th Century, the Material Basis in Czech and Slovak Archives. Zborník z konf. SVU, Washington DC, November 22-23, 2003, odovzdané do tlače, 11 rkps.
7. Formovanie názorov slovenského demokratického exilu v rokoch 1948-1989. Zborník pri prílež. život. jubilea dr. Jana Gebharta, Praha, odovzdané do tlače, 15 rkps.