Dejiny - Portréty - Mannová Elena (www.dejiny.sk)

 

 PhDr. Elena Mannová, CSc.

 

Historický ústav SAV

813 64 Bratislava, Klemensova 19

tel.: 00421-7-529 26 321

fax: 00421-7-529 61 645

e-mail: humann@klemens.savba.sk

 

Výskumné zameranie:

 • sociálne dejiny 19.-20. storočie so zameraním na spolkový život

 

 

Publikačná a edičná činnosť:

 

Kapitoly v monografiách:

 • Životná úroveň meštianstva. In: Dejiny Bratislavy. Zost. Vladimír Horváth, Darina Lehotská, Ján Pleva. Bratislava,  Obzor 1978, s. 110-113.

 • Myjava od revolúcie 1848-1849 po ,prvú svetovú vojnu. In: Myjava. Zost. Ján Dugáček. Bratislava, Obzor 1985, s. 119-127.

 • Spolky čertove volky alebo škola demokracie. In: Peter Salner a kol.: Taká bola Bratislava. Bratislava, Veda 1991, s. 67-90.

Štúdie a vedecké články v periodikách (výber):

 • Protokol testamentov mesta Bratislavy z rokov 1529-1558. In:  Zborník Filozofickej fakulty Univerzity  Komenského Historica 27, 1976, s. 147-173.

 • Spolky na Slovensku v rokoch 1945-1951. In: Slovenská archivistika  15, 1980, 1, s. 63-95.

 • Znaky spolkov. In:  Slovenská archivistika 21, 1986, 1, s. 82-108.

 • Spolky a ich miesto v živote spoločnosti na Slovensku v 19.  storočí. Stav a problémy výskumu. In: Historický časopis 38, 1990, 1, s. 15-27.

 • Spolky a demokratizácia spoločenského života v  Gemeri-Malohonte v 19. storočí. In: Obzor Gemera-Malohontu 23, 1993, 4, s.  173-178.

 • Úloha spolkov v živote bratislavských typografov 1867-1946. In: Kniha ´93-´94. Martin, Matica slovenská 1996, s. 123-131.

 • (v spoluautorstve s  Manuelou Goos) Im Namen der Eule: Spaß muß  (satzungsgemäß) sein! Beobachtungen zum Schlaraffia-Verein in  Bratislava 1879-1938. In: Männerleben - Lebemänner.  WerkstattGeschichte 1993, 6, s. 35-46.

 • Transformácia identity bratislavských Nemcov v 19. storočí.  In: Historický časopis 43,  1995, 3, s. 437-449.

 • Sebaprezentácia nemeckých stredných vrstiev v Bratislave  v 19. storočí. In: Slovenský  národopis 43, 1995, 2, s. 167-176.

 • Egyesületek szerepe a pozsonyi városi társadalomban. In: Regio. Kissebségi Szemle (Budapest) 6,  1995, 1-2, s. 114-125.

 • Pravidlá naratívneho interview. In: Genealogicko-heraldický hlas (Časopis  Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri MS) 5,  1995, 2, s. 21-24.

 • Identitätsbildung der Deutschen in Preßburg im 19.  Jahrhundert. In: Halbasien. Zeitschrift für deutsche  Literatur und Kultur Südosteuropas (Frankfurt am Main), 5,  1995, 2, s. 60-76.

 • A német polgárság nyilvános ünnepei a XIX. századi  Pozsonyban. In: Limes.  Komárom-Esztergom megyei tudományos szemle, 8, 1996, 1-2,  s. 23-30.

 • Oral history a historiografia. In: Etnologické rozpravy 1996, 1, s. 31-37.

 • Meštianstvo na Slovensku v 19. a 20. storočí ako predmet  historického výskumu. In: Historický časopis, 45, 1997, 1, s. 85-90.

 • A Transition from Social to National Values in Associations´Activity: German Union Balls in Bratislava. In: Journal of Urban Ethnology 2, Warsaw, Muzeum niepodleglości 1997, s. 49- 55.

 • Elit egyesületek Pozsonyban. In: LIMES, Komárom-Esztergom megyei tudományos szemle 1999/1, s. 115-127.

Štúdie a vedecké články v zborníkoch:

 • Historický prehľad spolkového hnutia na Slovensku z aspektu  formovania občianskej spoločnosti. (Historical Survey of  Voluntary Associations° Movement in Slovakia from the Aspect  of the Forming of the Civic Society.) In: Občianska  spoločnosť. Problémy a perspektívy v ČSFR. Bratislava 1991,  s. 71-80.

 • Die Bratislavaer Vereine im Adaptationsprozess der  Immigranten. (Voluntary Associations in the Process of  Adaptation of Immigrants in Bratislava.) In: Ethnokulturelle  Prozesse in Groß-Städten Mitteleuropas. Bratislava NÚ SAV  1992, s. 26-36.

 • Intoleranz in Vereinen, Vereine in intoleranter Umgebung.  In: Ethnokulturelle Prozesse in Groß-Städten Mitteleuropas.  Bratislava NÚ SAV 1992, s. 79-88.

 • Spolky v období sociálno-politických zmien na Slovensku  1938-1951. Analýza spolkových stanov. (Voluntary  Associations in the Period of Social and Political Changes  in Slovakia 1938-1951. Analysis of Voluntary Associations°  Statutes.) In: Občianska spoločnosť na prahu znovuzrodenia.  Bratislava SÚ SAV 1992, s. 21-30.

 • Die Slowaken 1848 bis 1867. Gewinne und Verluste  eines kleinen Volkes. In: Revolutionen in Ostmitteleuropa  1789-1989. Schwerpunkt Ungarn. Edited by Karlheinz Mack.  Wien-München 1995, s. 89-97.

 • Vereinswesen und nationale Differenzierungsprozesse in der  Slowakei. In: Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914. Edited by Heiner Timmermann. Berlin, Duncker u. Humblot 1998, s. 469-481.

 • Selbstinszenierung des deutschen Bürgertums in Bratislava im  19. Jahrhundert. In: Stabilität und Wandel in der Großstadt.  Edited by Zuzana Beňušková - Peter Salner. Bratislava ÚE SAV  1995, s. 29-43.

 • Das 19. Jahrhundert im Zeichen des Vereinswesens. In:  Austria Slovaca - Slovacia Austriaca. Edited by Michal Lion  - Marianna Oravcová. Wien, Österreichische Nationalbibliothek  1996, s. 82-88.

 • Vereinsbälle der Preßburger Bürger im 19. Jahrhundert. In: Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Edited by Viliam Čičaj – Othmar Pickl. Bratislava, Academic Electronic Press 1998, s. 251-258.

 • Przejście od wartości socjalnych po narodowe w dzialalności stowarzyszeniowej (A Transition from Social to National Values in Associations´Activity). In: Miasto i kultura I. Warszawa – Bratyslawa: Etniczne i spoleczne zróźnicowanie miasta. Edited by Peter Salner – Andrzej Stawarz. Warszawa, Polskie towarzystwo ludoznawcze 1997, s. 47-53.

 • Entwicklungsbedingungen bürgerlicher Schichten in der Slowakei im 20. Jahrhundert. In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Edited by Elena Mannová. Bratislava, Academic Electronic Press 1997, s. 11-18.

 • Podmienky vývoja meštianskych vrstiev na Slovensku v 20. storočí. In: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Zost. Elena Mannová. Bratislava, Academic Electronic Press 1998, s. 9-15.

 • Das Vereinswesen in Ungarn und die Revolution 1848/49 (am Beispiel von Oberungarn/Slowakei). In: Holger Fischer (Hrsg.), Die ungarische Revolution von 1848/49. Vergleichende Aspekte der Revolutionen in Ungarn und Deutschland. Hamburg, Krämer 1999, pp. 57-67.

 • Charitable Societies and the Construction of Collective Identities. In: Collective Identities in Central Europe in Modern Times. Compiled by Moritz Csáky - Elena Mannová. Bratislava, Academic Electronic Press 1999, pp. 197-216.

 • Zmeny vo vedomí slovenskej spoločnosti za prvej svetovej vojny. In: Slovensko na začiatku 20. storočia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Ed. M. Podrimavský - D. Kováč. Bratislava, Historický ústav SAV 1999, s. 353-363.

 • Elitné spolky v Bratislave v 19. a 20. storočí. In: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Zost. P. Salner - Z. Beňušková. Bratislava, Ústav etnológie SAV 1999, s. 52-69.

 • Dobročinné spolky a konštruovanie kolektívnych identít. In: Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Zost. M. Csáky - E. Mannová. Bratislava, Academic Electronic Press 1999, s. 195-212.

 • Charitable Societies and the Construction of Collective Identities. In: Collective Identities in Central Europe in Modern Times. Compiled by M. Csáky - E. Mannová. Bratislava, Academic Electronic Press 1999, p. 197-216.

Edičná a zostavovateľská činnosť:

 • Studia historica Slovaca XIX/1995. Edited by Alexander  Avenarius - Elena Mannová. Bratislava, Historický ústav SAV  a nadácia Pro historia 1995. 148 p.

 •   A Guide to Historiography in Slovakia. Studia historica  Slovaca XX/1995. Edited by Elena Mannová - David Paul  Daniel. Bratislava, Historický ústav SAV 1995. 212 p.

 •   Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Bratislava, Academic Electronic Press 1997. 294 p.

 •   Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Bratislava, Academic Electronic Press 1998. 256 p.

 •   Collective Identities in Central Europe in Modern Times. Compiled by Moritz Csáky - Elena Mannová. Bratislava, Academic Electronic Press 1999. 220 p.

 • Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Zost. Moritz Csáky - Elena Mannová. Bratislava, Academic Electronic Press 1999. 216 s.