Dejiny - Who is who - Ľubomír Lipták (www.dejiny.sk)

 

 PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc.

 

Historický ústav SAV

813 64 Bratislava

tel.: 00421-7-529 26 321

fax: 00421-7-529 61 645

e-mail: history.@nextra.sk

 

Výskumné zameranie:

slovenské dejiny 19. a 20. storočia, hospodárske dejiny

 

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA PhDr. ĽUBOMÍRA LIPTÁKA, DrSC.
© Alžbeta Sedliaková

 

MONOGRAFIE, SYNTÉZY, KOLEKTÍVNE PRÁCE

1956

Dejiny Slovenska. (Tézy.) Príloha Historického časopisu, ročník 3, 1955. Aut. kol.: Vlček, E. - Novotný, Bohuslav - Točík, Anton - Ratkoš, Peter. - Gácsová, Alžbeta - Horváth, Pavol - Tibenský, Ján - Dubnický, Ján - Mésároš, Július - Goláň, Karol - Holotík, Ľudovít - Holotíková, Zdenka - Kropilák, Miroslav - Lipták, Ľubomír - Graca, Bohumil - Gosiorovský, Miloš - Tomčík, Miloš - Rampák, Z. - Váross, Marián - Burlas, Ladislav - Bokes, František. Bratislava, Vyd. Slovenskej akadémie vied 1956. 299 s.

Přehled československých dějin. Díl. 3. 1918-1945. These. Aut. kol.: Gajan, Koloman - Olivová, Věra - Gajanová, Alena - Lipták, Ľubomír - Král, Václav - Doležal, Jiří - Graca, Bohumil - Buriánek, František - Tomčík, Miloš - Jiránek, Jaroslav - Burlas, Ladislav - Kotalík, Jiří - Formánek, Václav - Váross, Marián. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1956. 124 s.

1960

Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom (1939-1945). Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1960. 174 s.

Přehled československých dějin. Díl. 3. 1918-1945. Maketa. Aut. kol.: Bartošek, Karel - Buriánek, František - Burlas, Ladislav - Černý, František - Dobrý, Anatol - Doležal, Jiří - Formánek, Václav - Gajan, Koloman - Gajanová, Alena - Gosiorovský, Miloš - Holotík, Ľudovít - Jiránek, Jaroslav - Kotalík, Jiří - Král, Václav - Kropilák, Miroslav - Kučera, Jaromír - Lehár, Bohumil - Lipták, Ľubomier - Obst, Milan - Olivová, Věra - Strhan, Milan - Tomčík, Miloš - Váross, Marian. Praha, Nakl. Československé akademie věd 1960. 670 s.

1962

 Franz Karmasin opäť na scéne. Bratislava 1962. 77 s.

1965

Odboj a revoluce 1938-1945. Nástin československého odboje. Aut. kol.: Bareš, Gustáv - Bartošek, Karel - Benčík, Antonín - Doležal, Jiří - Janeček, O. - Klimešová, L. - Krajňák, Oto - Křen, J. - Kural, Václav - Lipták, Ľubomír - Novotný, Jan - Pekárek, B. - Štvrtecká, A. Praha, Naše vojsko 1965. 434 s.

1968

Slovensko v 20. storočí. Bratislava, Vydavateľstvo politickej literatúry 1968. 365 s.

1971

Slovensko. Zv. 1. Dejiny. Aut. kol.: Tibenský, Ján - Bárta, Juraj - Točík, Anton - Paulík, Jozef - Beňadik, Blažej - Kolník, Títus - Dekan, Ján - Chropovský, Bohuš - Marsina, Richard - Mésároš, Július - Michalec Ján [pseudonym Ľ. Liptáka] - Kropilák, Miroslav. Bratislava, Vyd. Obzor 1971. 851 s.

1978

Slovensko. Zv. 1. Dejiny. Aut. kol.: Tibenský, Ján - Bárta, Juraj - Točík, Anton - Paulík, Jozef - Beňadik, Blažej - Kolník, Títus - Dekan, Ján - Chropovský, Bohuš - Marsina, Richard - Mésároš, Július - Michalec Ján [pseudonym Ľ. Liptáka] - Kropilák, Miroslav - Vartíková, Marta - Holotíková, Zdenka - Plevza Viliam.2. oprav. a preprac. vyd. Bratislava, Vyd. Obzor 1978. 1010 s.

1987

Tradície obchodu na Slovensku. Katalóg expozície Múzea obchodu. Bratislava, ERPO 1987. Nestránkované.

1992

Die Geschichte der Slowakei und der Slowaken. Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí SR 1992. Nestránkované.

L' Histoire de la Slovaquie et des Slovaques. Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí SR 1992. Nestránkované.

A History of Slovakia and the Slovaks. Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí SR 1992. Nestránkované.

Slovenské dejiny. Aut.: Marsina, Richard - Čičaj, Viliam - Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír. Martin, MS [1992]. 334 s.

1996

Petite histoire de la Slovaquie. Paris, Institut d'Etudes Slaves 1996. 127 s.

1998

Slovensko 20. storočí. 2. vyd. Bratislava, Kalligram 1998. 371 s.

1999

Storočie dlhšie ako sto rokov. O dejinách a historiografii. Výber zost.: Kamenec, Ivan. Bratislava, Kalligram 1999. 353 s.

2000

Dejiny Slovenska. Aut.: Čaplovič, Dušan – Čičaj, Viliam – Kováč, Dušan – Lipták, Ľubomír – Lukačka, Ján. Bratislava, Academic Electronic Press 2000. 309 s.

UČEBNICE

KOVÁČ, Dušan - LIPTÁK, Ľubomír : Kapitoly z dejín pre stredné školy. Bratislava, SPN 1990. 80 s. (2. preprac. vyd. 1992, 3. vyd. 1994)

KOVÁČ, Dušan - LIPTÁK, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu pre 7. ročník základnej školy. 2. časť. Bratislava, SPN 1990. 48 s.

LIPTÁK, Ľubomír - KOVÁČ, Dušan: Učebné texty z dejepisu (1939-1945). Bratislava, SPN 1990. 40 s. (2. uprav. vyd. 1993.)

LIPTÁK, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu 1945-1989. Bratislava, SPN 1990. 64 s. (2. uprav. vyd. 1992, 3. uprav. vyd. 1993)

KOVÁČ, Dušan – LIPTÁK, Ľubomír: Učebné texty z dejepisu (1914-1939). 2. uprav. vyd. Bratislava, SPN 1993. 39 s.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

Politické strany na Slovensku 1860-1989. Zost.: Lipták, Ľubomír. Bratislava, Archa 1992. 312 s.

Judenemanzipation - Antisemitismus - Verfolgung in Deutschland, Österreich-Ungarn, den Böhmischen Ländern und in der Slowakei. Herausgegeben für die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission. Hrsg. von: Hoensch, Jörg K. - Birman, Stanislav - Lipták, Ľubomír. Essen, Klartext 1999. 261 s.

Emancipácia Židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v Českých zemiach a na Slovensku. Zost.: Hoensch, Jörg K. - Birman, Stanislav - Lipták, Ľubomír. Bratislava, Veda 1999. 211 s.

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE A ODBORNÉ ČlÁNKY V ČASOPISOCH, ZBORNÍKOCH A PUBLIKÁCIÁCH

1953

Účasť slovenskej buržoázie na Mníchove. In: Pod zástavou socializmu 2, 1953, s. 956-966.

1954

Spolupráca ľudáckej buržoázie s českou reakciou. Pokus o pravicový prevrat (1935-1938). In: Historický časopis 2, 1954, č. 2, s. 191-214.

1955

Podrobenie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom v čase fašistického panstva. In: Historický časopis 3, 1955, č. 1, s. 3-25.

1958

Československá historiografia o Mníchove. In: Historický časopis 6, 1958, č. 3, s. 433-446.

1959

Slovenská ľudácka buržoázia a Mníchov. In: Kdo zavinil Mnichov? Sborník z mezinárodního vědeckého zasedání k 20. výročí Mnichova. Praha 1959, s. 105-111.

Letecká provokácia v Košiciach 26.6.1941. In: Dějiny a současnost 1959, č. 9, s. 48.

1960

Problémy spracovania dejín Slovenska v rokoch 1918-1938. In: Historický časopis 8, 1960, č. 1, s. 130-146.

1961

Príprava konferencie na najvyššej úrovni a príčiny jej zmarenia. In: Historický časopis 9, 1961, č. 1, s. 68-93.

Problémy spracovania dejín Slovenska v rokoch 1918-1938. In: Úlohy slovenskej historickej vedy v období socialistickej výstavby. Bratislava , Vyd. SAV 1961, s. 130-149.

Vývin slovenskej buržoázie za predmníchovskej ČSR. In: Historický časopis 9, 1961, č. 2, s. 256-271.

1962

Fašizácia nemeckej menšiny na Slovensku. In: Nemecká otázka a Československo. Bratislava Vydavateľstvo SAV, 1962, s. 51-69.

1963

Role of German Minority in Slovakia in the Years of the Second World War. In: Studia historica Slovaca 1, 1963, s. 150-178.

1965

Politický režim na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Slovenské národné povstanie roku 1944. Bratislava 1965, s. 20-49.

Príprava a priebeh Salzburských rokovaní roku 1940 medzi predstaviteľmi Nemecka a Slovenského štátu. In: Historický časopis 12, 1965, č. 3, s. 329-365.

1966

Autonómia Slovenskej krajiny. In: Odboj a revoluce 4, 1966, č. 5, s. 73-101.

Slovenský štát a protifašistické hnutie v rokoch 1939-1943. In: Historický časopis 14, 1966, č. 2, s. 161-218.

1967

Maďarsko v politike Slovenského štátu v rokoch 1939-1943. In: Historický časopis 15, 1967, č. 1, s. 1-35.

1969

Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. In: Príspevky k dejinám fašizmu v Československu a v Maďarsku. Bratislava 1969, s. 189-283.

Slovakia i strany Centraľnoj Evropy v period 1939-1944. In: Studia historica Slovaca 7, 1969, s. 150-178.

Úloha a postavenie historiografie v našej spoločnosti. In: Historický časopis 17, 1969, č. 1, s. 98-118.

1970

Z kroniky pomníchovských dní. In: Historický časopis 18, 1970, č. 3, s. 379-380.

1971

Faszyzajca mniejszosci niemieckiej v Slowacji. In: Iredenta niemiecka v Evropie srodkowej i poludniowo-wschodniej przed II. vojna swiatova. Katowice-Krakow 1971, s. 101-116.

Na temat doktryny gospodarski wielkiego obszaru. In: Dzieje najnowsze 3, 1971, s. 251-253.

1982

Reklama ako zdroj obrazového materiálu. In: Múzeum 27, 1982, č. 3, s. 17-24.

1983

Zborníky slovenských múzeí a historiografia. In: Múzeum 28, 1983, č. 2, s. 59-60.

1984

Veľtrhy v Bratislave v rokoch 1921-1942. In: Zborník Slovenského národného múzea 78 - História 24, 1984, s. 227-253.

1985

Vlnársky priemysel na Slovensku pred prvou svetovou vojnou. In: Zborník Slovenského národného múzea 79 - História 25, 1985, s. 173-208.

1986

Cenné papiere v zbierkach múzeí. In: Múzeum 31, 1986, č. 3, s. 21-28.

1987

Historiografia a múzeá. In: Historický časopis 35, 1987, č. 1, s. 128-130.

Múzeá a historiografia na Slovensku do roku 1918. In: Zborník Slovenského národného múzea 81 - História 27, 1987, s. 273-290.

Problémy novších a najnovších dejín obchodu na Slovensku. In: K dejinám obchodu na Slovensku. Bratislava, ERPO 1987, s. 107-119.

1988

Chcem reagovať na niektoré myšlienky... Pod spoločným názvom Dejiny a literatúra. In: Slovenské pohľady 104, 1988, č. 2, s. 32-34.

Materiálna kultúra a politický systém v medzivojnovom období. In: Historický časopis 36, 1988, č. 3, s. 443-447.

Zber farebných kovov v rokoch 1. svetovej vojny. In: Múzeum 33, 1988, č. 4, s. 14-15.

1989

Dlhodobé trendy a národnostná otázka. In: Československá štátnosť a literatúra. Zborník referátov z konferencie. Bratislava, Literárnovedný ústav SAV a Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV 1989, s. 261-269.

Klenoty dávnej minulosti Slovenska. In: Vlastivedný časopis 38, 1989, č. 2, s. 59-64.

Múzeá a historiografia v rokoch 1918-1945. In: Zborník Slovenského národného múzea 82 - História 29, 1989, s. 209-225.

1990

Múzeá a historiografia na Slovensku po roku 1945. In: Zborník Slovenského národného múzea 84 - História 30, 1990, s. 245-258.

Poznámky o historiografii novších dejín. In: Historický časopis 38, 1990, č. 5, s. 689-692.

Pravý muž v pravý čas na pravom mieste. In: Slovenské pohľady 106, 1990, č. 7, s. 6-11. [Milan Rastislav Štefánik.]

Slovensko v medzivojnovom dvadsatročí. In: Historická revue 1, 1990, č. 1, s. 22-23.

Zneužité dejiny. Čechova, Soňa - Jablonický, Jozef - Lipták, Ľubomír - Prečan, Vilém - Křenova, Martina - Áč, Michal – Husák, Gustáv. In: Kultúrny život 24, 1990, č. 20, s. 6-8.

1991

Andrej Hlinka (1864-1938). In: Muži deklarácie. Martin, Osveta 1991, s. 58-79.

Dynamika vývoja a česko-slovenské vzťahy. In: Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti. Bratislava - Praha, Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav ČSAV 1991, 88-92.

Slobodní murári na Slovensku v období dualizmu. In: Historický časopis 39, 1991, č. 1, s. 28-48.

Slovensko v prvej a druhej svetovej vojne. In: Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava, Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1991, s. 6-12.

Jubileum Bratislavy. In: Zborník Slovenského národného múzea 85-História 31, 1991, s. 5-8.

Slovenská historiografia obdobia po roku 1945. In: Historický časopis 39, 1991, č. 4-5, s. 456-463.

Vlnársky priemysel na Slovensku v rokoch 1918-1945. In: Zborník Slovenského národného múzea 85-História 31, 1991, s. 63-83.

1992

BARTOŠEK, Karel - LIPTÁK, Ľubomír: Lieux et domaines de la recherche Tchechoslovaquie. La recherceh sur l' histoire di temps present de 1938 a anjourd' hui. In: Bulletin de l' Institut d' Histoire du Temps Présent 47, 1992, s. 17-25.

Česko-slovenské vzťahy v medzivojnovom období 1918. In: Aktuálne otázky histórie. Zborník prednášok. Banská Bystrica, Metodické centrum 1992, s. 66-77.

Generáciomer alebo dejiny a jeden ľudský život. In: Historická revue 3, 1992, č. 1, s. 35-36.

Geopolitické postavenie Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny. In: Vojenskopolitické a geopolitické súvislosti vývoja Slovenska v rokoch 1918-1945. 1. časť. Trenčín, Oddelenie sociálneho riadenia Vojenského veliteľstva Východ 1992, s. 77-91.

Jozef Tiso - problém slovenskej politiky a slovenskej historiografie. In: Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava, Historický ústav SAV 1992, s. 14-19.

Politické strany a ich miesto v slovenských dejinách. In: Politické strany na Slovensku 1860-1989. Bratislava, Archa 1992, s. 9-31.

Pripravenosť Slovenska na demokraciu. In: Slovensko v politickom systéme Československa. Bratislava, Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1992, s. 7-12.

Pripravenosť Slovenska na demokraciu. In: Slovenské pohľady 108, 1992, č. 4, s. 40-45.

Smaltovnícky priemysel na Slovensku do roku 1918. In: Zborník Slovenského národného múzea 86-História 32, 1992, s. 87-108.

Strana slovenskej národnej jednoty (1941-1944). In: Politické strany na Slovensku 1860-1989. Bratislava, Archa 1992, s. 248-251.

Stručné dejiny krajiny pod Tatrami. In: Slovensko 16, 1992, č. 3, s. 17-23.

Szlovák történetírás 1945 után. In: Világtörténet 1992, ösz-tél, s. 29-36.

La tragédie yugoslave et la politique Slovaque. In: La Nouvelle Alternative (Paris) 1992, 25, s. 30-31.

Un dette encombrante. In: L'Allemagne vue d'ailleurs. Michael Koriman. Paris, Éditions Balland 1992, s. 187-206.

1993

Dejiny Trenčína v rokoch 1849-1918. In: Trenčín. Vlastivedná monografia 1. Bratislava, Alfa 1993, s. 129-192.

Krach československej štátnej idey. In: Ztroskotání spolužití. Praha, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1993, s. 63-71.

Na prahu súčasnosti. In: Trenčín. Vlastivedná monografia 1. Bratislava, Alfa 1993,, s. 365-374.

L`ombre de six années s`étend sur un demi-siecle. In: La Nouvelle Alternative (Paris) 1993, 32, s. 37-39.

Slovensko a Európa. In: Kongres slovenskej vedy '93. Zborník z rokovania 6. sekcie 23.4.1993. Slovenský národ, história, kultúra a vzťahy k iným národom. Bratislava 1993, s. 5-8.

Slovensko 20. storočí. In: Aktuálne otázky histórie. 2. Zborník prednášok. Banská Bystrica, Metodické centrum 1993, s. 104-114.

Stručné dejiny Slovenska a Slovákov. In: Slovensko. Ed.: Lazišťan, Eugen. Martin, Neografia 1993, nestránkované, 10 s.

Appercu de l'Histoire de la Slovaquie et des Slovaques. In: Slovaquie. Ed.: Lazišťan, Eugen. Martin, Neografia 1993, nestránkované, 10 s.

Brief History of Slovakia and of Slovaks. In: Slovakia. Ed.: Lazišťan, Eugen. Martin, Neografia 1993, nestránkované, 10 s.

Die kurzgefasste Geschichte der Slowakei und der Slowaken. In: Slowakei. Ed.: Lazišťan, Eugen. Martin, Neografia 1993, nestránkované, 10 s.

Les trois conversions de la Slovaquie. In: Le débat histoire politique société, 76, septembre-octobre 1993, s. 40-47.

Úvaha o slovenskej otázke z roku 1969. In: Historický časopis 41, 1993, č. 4, s. 452-461.

1994

Charakter druhej svetovej vojny a SNP. In: SNP v pamäti národa. Bratislava, International 1994, s. 101-109.

Der "Krach" der tschechoslowakischen Staatsidee. In: Das Scheitern der Verständigung. Tschechen, Deutsche und Slowaken in der Ersten Republik (1918-1938). Essen, Klartext 1994, s. 43-49.

Slovensko v predvečer prevratných udalostí. In: Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektívy). Bratislava, Historický ústav SAV - Národná rada SR 1994, s. 11-20.

Szlovákia geopolitikai helyzete 1918 és 1938 között. In: Slovákok az európai történelemben (tanulmányok). Budapest, Közép-Európa Intézet - Teleki László Alapítvány 1994, s. 77-83.

Tri tradície povstania. In: Pedagogická revue 46, 1994, č. 7-8, s. 302-308.

1995

Iná vojna. In: Pedagogická revue 47, 1995, č. 5-6, s. 1-6.

Ľavica na Slovensku 20. storočí. In: Slovo. Almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít. Leto 1995. Bratislava, s. 14-21.

Ľavica na Slovensku 20. storočí. In: Zborník vystúpení zo seminárov: Transformácia sociálnej sféry a ľavicová politika; Historické korene a tradície ľavicového (robotníckeho) hnutia na Slovensku. Bratislava, Nadácia Ladislava Novomeského v spolupráci s Československou obchodnou bankou 1995, s. 43-50.

Modelovanie ako prezentačný prvok v múzeách. In: Múzeum 40, 1995, č. 1, s. 4-8.

Organization of Historical Work. Museums. In: StHSl - A Guide to Historiography in Slovakia 20, 1995, s. 195-208.

Pamätníky a pamäť povstania roku 1944 na Slovensku. In: Historický časopis 43, 1995, č. 2, s. 363-369.

Slovakia: History and Historiography. In: StHSl - A Guide to Historiography in Slovakia 20, 1995, s. 9-16.

Slovaquie: monuments et mémoire du Soulévement de 1944. In: La Nouvelle Alternative (Paris) 1995, 37, s. 18-21.

Slovensko-české vzťahy (historické poznámky). In: Sborník prací Filosofické fakulty Ostravské university 155, 1995, č. 2, s. 101-106.

Slovensko 1918 - 1938. In: Zborník z celoslovenskej konferencie učiteľov o vyučovaní dejepisu. Banská Bystrica, Metodické centrum 1995, s. 29-34.

Die Slowakische Republik 1939-1945. In: Autoritäre Regime in Ostmitteleuropa 1919-1944. Mainz, Institut für Osteuropäische Geschichte 1995, s. 140-153.

Spomienky na remeslá. In: Pamiatky a múzea 7, 1995, č. 4, s. 67-68.

Vonkajšie a vnútorné faktory formovania politických systémov na Slovensku. In: Od diktatúry k diktatúre. Bratislava, Veda 1995, s. 8-14.

1996

Die Freimaurer und die Modernisierung in der Slowakei im 20. Jahrhundert. In: Bohemia Zeitschrift 37, 1996, č. 1, s. 55-68.

Opportunisták vagy örök lázadók?, s. 448-461; A szlovákkérdés néhány történelmi aspektusa. (Tézisek.), s. 469-483; Hozzászólás Ladislav Kováč Gondolatok a tudományról és történelmünkröl c. tanulmányához, s. 547-553. In: A szlovákkérdés a 20. században. Bratislava, Kalligram Könyvkiadó 1996.

Les parties Slovaques. In: La Nouvelle Alternative (Paris), 1996, 41, s 21-31.

Politické elity na Slovensku roku 1945. In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 97-104.

Politische Veränderungen der Denkmäler und Denkmäler der politischen Veränderungen in der Slowakei. In: Spuren des "Realsozialismus" in Böhmen und der Slowakei. Wien, Löcker Verlag 1996, s. 151-187.

Protirečivé stránky modernizácie. O slovenskej otázke na prelome storočia. In: Historická revue 7, 1996, č. 2, s. 27-29.

1997

Čo sú slovenské dejiny? Konflikt politiky a vedy. In: Dějiny a současnost 19, 1997, č. 2, s. 2-6.

Elitenwechsel in der bürgerlichen Gesellschaft der Slowakei im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Bratislava, Academic electronic press 1997, s. 67-80.

Modernizácia Slovenska: národ, štát, spoločnosť. In: Historický časopis 45, 1997, č. 1, s. 71-76.

Oportunisti, či jánošíci?, s. 427-438; Niektoré historické aspekty slovenskej otázky, s. 446-459. In: Slovenská otázka v 20. storočí. Bratislava, Kalligram 1997.

KURAL, Václav - LIPTÁK, Ľubomír: Slováci udělali pořádné povstání. In: Mosty 6, č. 35, (26.8.1997), s. 1, 2.

Historické pojmy. (Výťah z referátu). In: Ako moderne vyučovať dejepis. Banská Bystrica, Metodické centrum 1997, s. 57-59.

Koncepcia slovenských dejín od 18. storočia. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Bratislava, Academic Electronic Press 1997, s. 21-26.

Oportunisti, či jánošíci? In: Slovenská otázka v 20. storočí. Bratislava, Kalligram 1997, s. 427-438.

Život a dielo Ľudovíta Dohnányho. In: Judr. Ľudovít Dohnány. Zborník materiálov zo spomienkovej slávnosti k 100. ročnému výročiu úmrtia. Trenčín 1997, s. 6-10.

1998

Rok 1918 a rekonštrukcia historickej pamäti v mestách Slovenska. In: Acta contemporanea. P., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998, s. 180-191.

Rošády na piedestáloch. 1. Pomníky a politické zmeny pomníkov. In: OS 1998, č. 11, s. 29-34.

Rošády na piedestáloch. 2. Pomníky a politické zmeny pomníkov. In: OS 1998, č. 12, s. 31.

Strategické elity na Slovensku. In: OS 1998, č. 7, s. 8-12.

Zmeny elít v meštianskej spoločnosti na Slovensku v prvej tretine 20. storočia. In: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Bratislava, Academic Electronic Press 1998, s. 59-70.

1999

Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (náčrt problematiky). In: Vojenská história 3, 1999, č. 3, s. 3-19.

Helycserek a piedesztalokon a politikai valtasok emlekmüvei es az emlekmuvaltasok politikaja. In: Kalligram 1999, č. 5, s. 126-152.

Kolektívne identity a verejné priestory. In: Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Bratislava, Historický ústav SAV - Academic Electronic Press 1999, s. 117-131.

Collective Identity and Public Spaces. In: Collective Identities in Central Europe in Modern Times. Bratislava, Historický ústav SAV - Academic Electronic Press 1999, s. 121-136.

Monuments of Political Changes and Political Changes of Monuments. In: Scepticism and Hope. Sixteen Contemporary Slovak Essays. Bratislava, Kalligram 1999, s. 111-153.

Nemecká a maďarská menšina v slovenskej politike a odbojovom hnutí. In: Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938-1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava, Veda 1999, s. 85-93.

Slovenská historiografia o medzivojnovom Československu. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Zv. 1. Praha, Historický ústav 1999, s. 48-52.

Slovenská otázka na prelome 19. a 20. storočia. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby. Zborník štúdií. Bratislava, Historický ústav SAV - Polygrafia SAV 1999, s. 11-16.

Slovensko-české vzťahy. In: Česko-slovenská historická ročenka 1999, s. 59-63.

A stratégiai elitek Szlovákiában. In: Regio 10, 1999, č. 2, s. 191-212.

2000

Slobodní murári a modernizácia Slovenska. In: OS 2000, č. 2, s. 24-28.

Slowakische politische Parteien, Vereine und politische Kultur vor 1914. In: Revolution und Recht. Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der Tschechischen und Slowakischen Republik. Franfurkt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Wien, Peter Lang 2000, s. 365-382.

Úvodná štúdia. In: Kronika 20. storočia. Bratislava, Fortuna Print 2000, s. 7.

DROBNÉ PRÍSPEVKY (doslovy, diskusie, rokovania)

usporiadané podľa rokov

Diskusia z vedeckej konferencie o SNP. Diskutovali: Ľubomír Holotík, František Janáček, Jan Křen, Jaroslav Šolc, Edo Friš, Martin Vietor, Jan Pivoluska, Jan Paulík, František Novotný, František Lipka, J. Tesař, J. Škultéty, J. Doležal, Ľubomier Lipták, Samo Falťan, František Václav Kural, Miroslav Kropilák. In: Historický časopis 13, 1965, č. 1, s. 54-106.

HOLOTÍKOVÁ, Zdenka - LIPTÁK, Ľubomír - GOSIOROVSKÝ, Miloš - HUSÁK, Gustáv: Diskusia k česko-slovensko vzťahom. In: Historický časopis 15, 1967, č. 4, s. 559-572.

Doslov. In: Plevza, Viliam: Vzostupy a pády. Gustáv Husák prehovoril. Bratislava, Tatrapress 1991, s. 175-190.

Okrúhly stôl o pamäti vojen a odbojov v Starej Lesnej. [12.-13.11.1994] In: Historický časopis 43, 1995, č. 1, s. 183-189.

Rokovania pri okrúhlych stoloch. Slovensko-české vzťahy v historických premenách. Rokovali: Ľubomír Lipták, O. Uličný, Jan Rychlík, K. Buzássyová, Karol Rosenbaum, Dušan Kováč, M. Bobrownicka, Ľ. Ďurovič. In: Jedenásty medzinárodný zjazd slavistov. Záznamy z diskusie k predneseným referátom. Bratislava, Slovenský komitét slavistov - Slavistický kabinet SAV 1998, s. 639-655.

Zabúdame, aby sme dokázali žiť sami so sebou. Pripr.: Kollar, Miro. In: OS 1998, č. 12, s. 25-30.

Výročia, ktoré nemožno obísť mlčaním. [Redakčná diskusia za účasti]: Lukáč, Pavol - Kamenec, Ivan - Lipták, Ľubomír - Zemko, Milan. In: OS 1999, č. 3, s. 3-7. [Výročie 14.3.1939]

 

MEDAILÓNY, rozhovory

BEROVÁ, Lenka: Výšky a pády Slovenska. In: Historicka revue 3, 1992, č. 7, s. 24-25.

KAMENEC, Ivan: Ľubomír Lipták šesťdesiatročný. In: Historický časopis 38, 1990, č. 2, s. 317-318.

NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľudmila: K významnému životnému jubileu PhDr. Ľubomíra Liptáka, CSc. In: Múzeum 35, 1990, č. 2, s. 86-87.

ZUBEREC, Vladimír: K šesťdesiatinám PhDr. Ľubomíra Liptáka, CSc. In: Zborník Slovenského národného múzea 84, 1990 - História 30, s. 303-306.