Dejiny - portréty - Krajčovič Milan (www.dejiny.sk)

 

PhDr. Milan Krajčovič, DrSc.

Historický ústav SAV

813 64 Bratislava, Klemensova 19

tel.: 00421-7-529 26 321

fax: 00421-7-529 61 645

e-mail: histkraj@savba.sk

 

 

Vedúci vedecký pracovník

*1937 Tajná

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1955-1960 FF UK Bratislava
FFUK Bratislava PhDr., 1968
SAV: CSc, 1967, DrSc, 1993

Členstvo vo vedeckých inštitúciách:

Predseda medzištátnej komisie historikov Slovenska a Rumunska, Hlavný redaktor Historických štúdií SAV, Člen československo- juhoslovanskej komisie, Člen československého komitétu balkanistov, Člen redakčnej rady Slavica slovaca, Redaktor Slovanských štúdii od r. 1967,Dopisujúci člen Matice srbskej v Novom Sade.

Výskumné zameranie:

Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky v 19. a 20. storočí. Dejiny strednej Európy a Balkánu, dejiny Juhoslávie a Rumunska. Medzinárodné vzťahy dejín Slovenska, Nemecka a Rakúska, národnostná otázka.

Študijné pobyty a stáže v zahraničí:

Rumunská akadémia vied, Bukurešť/1966/
Institut za savremenu istoriju, Belehrad /1968
Univerzita Záhreb, Slavistická škola v Dubrovníku/1969
Deutsche akademische Austauschdienst, Bonn /1990,
Konrad Adenauer Stiftung, Bonn/1991/
Friedrich Ebert Stiftung, Mníchov/1992/
Fritz Thyssen Stiftung, Berlín, Koblenz, Mníchov, Bonn/1993
DAAD, Mníchov 1995
Südosteuropa Forschungsinstitut, Rakúska akadémia vied, Univerzita vo Viedni 1999
Domus Hungaricae, Budapešť,2002

Čestné uznania:

1968 :Zvolený za Člena- Korešpondenta Matice srbskej v Novom Sade
2001: "Za uznanie vysokých vedeckých zásluh pri spracovaní nemeckých dejín a bádanie medzinárodných vzťahov" Sozialwissenschaftliche Forchungsinstitut EAO Otzenhausen.
2003 :"Za spracovanie európskej minulosti, analýzu európskej súčasnosti a úspešné pôsobenie pre nemecko - slovenskú spoluprácu" Europäische Akademie Otzenhausen
2006: Ministerstvo školstva a vedy Rumunska/Ministeriul educatiei si cercetari/, Univerzita de Vest- Vasile Goldis v Arade, mi udelilo Diplom Excelentnosti/Diploma de Excelenta,ktoré mi odovzdal pri 10 výročí komisie historikov Slovenska a Rumunska, ktorej som predsedom, rektor univerzity prof. dr. Aurel Ardelean

Zahraničné vedecké konferencie, kongresy a prednášky:

Belehrad, Bukurešť, Brno, Praha, Banja Luka, Novi Sad, Stará Pazova, Sremski Karlovci, Báčsky Petrovec, Skopje, Priština, Ochrid, Kumanovo, Kluž, Deva, Alba Iulia, Baie Herculane, Oradea, Záhreb, Viedeň, Stadt Schleining, Mníchov, Bad Wiesse, Koblenz, Herne, Bad Homburg, Moskva.

Bibliografia vedeckých prác

I. Monografie - knihy

1. Slovenská politika v strednej Európe 1890-1901. Spolupráca Rumunov, Slovákov a Srbov. Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava 1971. 304 s.
2. Chorváti a Slováci medzi dvoma revolúciami 1835-1918. K dejinám národnooslobodzovacieho zápasu v strednej Európe do VOSR. 700 rkp.s. Rukopis zošrotovaný vo vydavateľstve Veda r. 1982, existujú 2 exempláre stĺpcových korektúr.
3. Slovenská spoločnosť v Uhorsku. Slováci a Juhoslovania v národnoemancipačnom zápase v 30. až 70. rokoch 19. storočia. Veda, Bratislava 1986. 128 s.
4. Kulminacija hegemonističko političke krize 1860-1875. Novi Sad 1986. Seria Istraživanja 11, 101 s. (351-451), 215 rkp.s.
5. Internationalpolitische Konzeptionen der Lösung der slowakischen Frage. Medzinárodnopolitické koncepcie riešenia slovenskej otázky 1914-1922. Bratislava 1998 , 120 rkp. strán, vydanie vlastným nákladom v Slovac Academic Press.

II. Spoluautor monografií

6. Československo a Juhoslávia. Veda, Bratislava 1968, s. 146-180. Slováci a Juhoslovania 1890-1901.
7. Ujedinjena omladina srpska. Matica srpska, Novi Sad 1968. s. 415-442, 597, Slováci a Ujedinjena omladina srpska.
8. Petrovské gymnázium vo vývine slovenskej kultúry vo Vojvodine. Obzor, Novi Sad 1970, s. 127-148. Z národnopolitických dejín vojvodinských Slovákov do r. 1918.
9. Ilinden 1903. Institut za nacionalna istorija, Skopje 1970, s. 451-471. Narodite na chabzburškata monarchija i makedonskote vostanie od 1903.
10. Rabotničkoto dviženje na Makedonija do 1929. Institut za nacionalna istorija, Skopje 1971, s. 137-153. Slovačkite socijalisti i Balkanot do prvata svetska vojna.
11. Stará Pazova 1770-1970. Novi Sad 1972: Slovenské národné hnutie, Stará Pazova a Juhoslovania, str. 107-123.
12. Vybrané kapitoly z dejín európskych socialistických krajín. Veda, Bratislava 1975, s. 89-139: Chorvátska politika a Slováci v autonómnom Chorvátsku v oslobodzovacom zápase národov Uhorska.
13. Výročie vzniku časopisu Dolnozemský Slovák. Obzor, Novi Sad 979, s. 39-58. Diferenciácia slovenskej politiky vo Vojvodine vo svetle publicistiky Dolnozemského Slováka do roku 1914.
14. Pavol Jozef Šafárik a Juhoslovania. In: Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie. Martin 1989, s. 62-107 (Práca pozostáva z troch štúdií: 1. Šafárik v Novom Sade. 2. Juhoslovania v diele Šafárika, 3. Juhoslovania v pražskom období Šafárika.).

III. Vedecké štúdie

15. Slovenská tlač o ceste G. B. Shawa do SSSR. Slovanský přehlad 1964, I., s. 48-50.
16. Význam Gustava Augustinyho (1851-1900) pre slovensko-rumunsko-srbské vzťahy. Slovanské štúdie, história VII. Veda, Bratislava 1965, s. 145-154.
17. Kongres Rumunov, Slovákov a Srbov. Slovanské štúdie, história VIII. Veda, Bratislava 1966, s. 71-110 (nemecké resumé).
18. Školská politika a úsilie o obnovenie martinského gymnázia v 90. rokoch 19. storočia. Jednotná škola, XX, 1. 1968, s. 65-79 (anglické resumé).
19. Zjednotená omladina srbská a Slováci. Nový život, XXX, 1968, 1, s. 53-60.
20. Spolupráca slovenských žien s rumunským a srbským ženským hnutím v boji za národné oslobodenie. Zborník materiálov zo sympózia 100 rokov uvedomelého pohybu žien v dejinách slovenského národa. Bratislava 1969, s. 76-90.
21. Školskata politika vo Ungarija protiv slovačkiot narod. Glasnik na Institutot za nacionalna istorija. Skopje 1969, s. 180-198.
22. Národné hnutie dolnozemských Slovákov koncom minulého storočia. Nový život, III, 2, 1969, s. 156-160.
23. Národné hnutia na Balkáne koncom 19. storočia. Studia balcanica bohemo-slovaca. Brno 1970, s. 136-143.
24. Lenin a Balkánske vojny. Slovanské štúdie, História XI. Bratislava 1971, s. 23-30.
25. K problému slovenská otázka v 80.-90. rokoch 19. a počiatkom 20. storočia. Historica XXII, zborník FFUK. Bratislava 1971, s. 115-129.
26. Cesty slovenských politikov k Rumunom. Slovanské štúdie, História XII. Veda, Bratislava 1971, s. 159-177.
27. Slovački političar Milan Hodža u političkoj istoriji Vojvodine početkom XX veka. In: Zbornik za istoriju Matica srpska,Novi Sad, 6/1972, s. 51-83.
28. Prvé kulpínske voľby Milana Hodžu. In: Nový život, XXIV, Novi Sad 1972, s. 53-66.
29. Ravnatelj profesor Dr. Ivan Branislav Zoch. K 50. výročiu smrti. In: Slovanské štúdie XIV. Veda 1973, s. 43-77.
30. Sovietska historiografia - Balkanistika. K dejinám Juhoslovanov do roku 1918. In: Slovanské štúdie, XVI. Veda 1975, s. 255-272.
31. Rumuni a slovanská idea v oslobodzovacom zápase za dualizmu. In: Studia balcanica bohemo-slovaca, II. Brno 1976, s. 233-250.
32. Slovaci u političkom razvitku Trojedne Kraljevine u drugoj polovini XIX veka. Zbornik za istoriju, 144. Matica srpska, Novi Sad 1976, s. 192-212.
33. Slovensko-juhoslovanské vzťahy za nástupu imperializmu. Slovanské štúdie. Veda, Bratislava 1978, s. 125-152.
34. 20. rokov Slovanských štúdií na Slovensku (spoluautor J. Hrozienčík). Slovanské štúdie, XX. Veda, Bratislava 1979, s. 153-176.
35. Skupina Slovenského týždenníka v "novej aktivite" národnostnej opozície Vojvodiny. Slováci v zahraničí, 3. Matica slovenská, Martin 1979, s. 26-62.
36. Bulhari o Slovákoch. Stať ku knihe V. Vlčeva. Slovacite za nas. Slovanský přehled 1965, 3, s. 173-175.
37. Z prác chorvátskych historikov. Metodologicko-historiografický príspevok. Slovanský přehled, 1968, 1, s. 68-71.
38. Sympózium Ilinden 1903. Metodologický referát. Slovanský přehled, 1968, 6, s. 486-488.
39. Vojvodinskí Slováci a slovenské národné hnutie koncom 19. storočia. Nový život. Báčsky Petrovec, 1967, s. 74-76.
40. Zgodovinski časopis. Metodologický referát. Historický časopis, 1977, 4, s. 621-623.
41. Apariţia şi dezvoltarea colaborarii romanilor slovacilor sirbilor, şi croaţilor intre 1890-1900. In: Anuarul institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca, 1981, XXIV, Editura Academici Republicii socialiste Romanie, s. 280-300.
42. Prvé zasadnutie zmiešanej komisie historikov ČSSR-RSR. In: Slezský zborník 79-1981, č. 4, s. 316-318.
43. Slováci i srpsko-hrvatski odnosi za vrijeme velike istočne krize 1875-1878. In: Prilozi za istoriju. Sarajevo 1982, s. 105-124.
44. Rumuni a Slováci v boji porobených národov za slobodu 1901-1914. In: Sborník k problematice dějin imperialismu. Praha 1982, s. 93-106.
45. Slovenská emigrácia v Chorvátsku v druhej polovici 19. storočia. In: Zborník Spolku vojvodinských slovakistov. Novi Sad 1982, s. 23-37.
46. Slováci a veľká východná kríza 1875-1878. Nový život, 35, 4. Novi Sad 1983, s. 413-419. 5, s. 512-522.
Redaktor a zostavovateľ - Slovanské štúdie v r. 1971-1985. zv. XIV-25, 2.
Hrvati i Slovaci 1835-1918. Povijesne veze. Časopis Matice iseljnika, Zagreb 1981, s. 216-220.
47. Slovačko-jugoslovenski odnosi u toku prvog svetskog rata 1914-1918. Zbornik za istoriju 25. Novi Sad 1982, s. 133-153.
48. Die Stellung von Serbien und Rumänien zu den nationalen Befreiungskampf in der Habsburger Monarchie in den 19. Jahrhundert. In: Rapports co-rapports, communications Tchécoslovaques pour le Ve Congreés de l'Association nationale d'Etudes du Sud-Est Européen. Praha 1984, s. 241-267.
49. Nacionaľno pitanije u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slovačkoj od 50-ih do 70-ih godina XIX. stoljeća s obzirom na Vojnu krajinu. In:Vojna krajina ,povijesni pregled - historiografia - rasprave. Zagreb 1984, s. 385-400.
50. Otázky koncepcie dejín Slovákov v Srieme. In: Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo. Martin 1984, s. 175-180.
51. Postoj Rumunska a Srbska k národnooslobodzovaciemu hnutiu v Rakúsko-Uhorsku. Nový život 1985, 4, s. 292-296.
52. Slovensko-juhoslovanské vzťahy do revolúcie 1848/1849 s ohľadom na nový výskum. In: Myšlenkový vývoj Čechů, Slováků a Jihoslovanů od poloviny 18. století do buržoazní revoluce 1848-1849. Praha 1985, s. 188-209.
53. Colaborarea studenţilor naţionalitaţilor oprimate din Austro-Ungaria in lupta de emancipare nationala intre 1890-1900. In: Anuarul Institutului de istorie şi arheologie XXVI. Cluj-Napoca 1984, s. 211-228.
54. Nastanek in razvoj alianse zatiranih narodov Ogrske 1890-1901. In: Zgodovinski časopis 39, 1985, 1-2, Ljubljana 1986, s. 83-110.
55. Postoj Srbska k národnooslobodzovaciemu zápasu v Rakúsko-Uhorsku začiatkom 20. storočia. In: Slovanské štúdie 26-1. Bratislava 1986, s. 62-86.
56. Zborník spolku vojvodinských slovakistov, 5. Novi Sad 1986, s. 143-150. Metodologický príspevok k práci S. Čelovského o F. Kutlíkovi.
57. Historický časopis 1986-1. Referát - 18. zasadanie Československo-juhoslovanskej komisie, s. 150-151.
58. Odnos Srbije prema nacionalno-oslobodilačkim pokretima u Austro-Ugarskoj početkom XX. veka. Balcanica XV. Beograd 1984, s. 229-254.
59. Antiosmanski i antiaustrijski pokret poslerevolucionarne emigracije i stav Srbije prema oslobodilačkom pokretu (50.-70. godine 19 veka). Istorijski zbornik broj 7 godina VII. Banjaluka 1986, s. 39-62.
60. Martin ako jedno z centier národnoemancipačných hnutí. In: Martin v slovenských dejinách. Matica slovenská 1986, s. 56-57.
61. Die Stellung von Rumänien und Serbien zu dem Nationalen Befreiungskampf in der Habsburger Monarchie in dem 19. Jahrhundert. In: Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol XXIII/1, 1986, Iaşi, s. 13-27.
62. Periodizácia dejín Slovákov v Srieme. Slováci v zahraničí, 12. Martin 1987, s. 109-124.
63. K otázke 2. kongresu národností v solidárnom emancipačnom hnutí. Studia balcanica bohemo-slovaca. Brno 1987, s. 148-154.
64. Vojvodinskí Slováci za revolúcie 1848-1849. Nový život 5-6. 1987, s. 387-396.
65. Východná otázka v národnooslobodzovacej ideológii Slovákov v 19. storočí. In: Idejna i politička kretanja jugoslovenskich naroda, Čecha i Slovaka u drugoj polovini XIX. veka. Zbornik radova. Beograd 1987, s. 194-201.
66. Vonkajšie a vnútorné faktory oslobodzovacích hnutí habsburskej monarchie s ohľadom na Bosnu a Hercegovinu. In: Veleizdajnički proces u Banjaluci. Banjaluka 1987, s. 87-115.
67. Slovanský přehled 1987, s. 400-403. Metodologický príspevok o balkanistike v BRD a knihe W. Kesslera "Politika, Kultur und Gesellschaft in Kroatien und Slawonien". München 1981.
68. Komparatistika v historiografii a jej použitie pri hodnotení slovensko-juhoslovanských vzťahov do polovice 19. storočia. In: Nový život 1988, č. 7-8, s. 482-487, č. 9, s. 569-574.
69. Slovenské emancipačné hnutie v rámci národnostnej otázky v Uhorsku v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. In: Z prameňov národa. Na pamiatku stodvadsiateho piateho výročia vzniku Memoranda slovenského národa z roku 1861. Matica slovenská 1988, s. 23-35.
70. Vojvodinskí Slováci v revolúcii 1918 a vzniku Juhoslávie. Nový život, 41, Novi Sad 1989, č. 1, s. 103-109, č. 12, 1988, s. 806-814.
71. Slovania Podunajska v protirakúskych plánoch porevolučnej emigrácie. Historický časopis 37, 1989, č. 5, s. 665-685.
72. Historický časopis 1989, 1, s. 186-187. Dvadsiate prvé zasadanie Československo-juhoslovanskej historickej komisie.
73. Národnoemancipačné hnutia na Slovensku, Uhorsku a Vojvodine v dobe nástupu generácie Gustava Maršalla-Petrovského. Príspevok k americko-slovenskému hnutiu. In: Život a dielo Gustava Maršalla-Petrovského. Zborník prác. Novi Sad 1989, s. 52-75.
74. Metodologické otázky, pomer Maršalla k Rovniankovi a ohlasy toho na Slovensku. In: Tamže, s. 306-311.
75. Program Memoranda Slovaka iz 1861 godine. Slovačko-jugoslovenski odnosi u 60-im godinama 19. veka. In: Zbornik Matice srpske za istoriju 39, Novi Sad 1989, 129-148.
76. Genéza a vyvrcholenie národnooslobodzovacích koncepcií v revolúcii 1918. In: Vznik samostatného československého a jugoslávského státu v roce 1918. Brno 1990, 13-35.
77. Počiatky organizácie autonómnej národnej kultúry Slovákov v Juhoslávii. In: Nový život 44, Novi Sad 1992, č. 1-3, 29-41.
78. Slováci a oslobodzovacie hnutie v Bosne a Hercegovine v rokoch 1850-1918. In: Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 11/12, Novi Sad 1991, 13-35.
79. Revolúcia v poľnohospodárstve a agrárne hnutie vojvodinských Slovákov. In: Poľnohospodárske tradície vojvodinských Slovákov. Novi Sad 1990, 49-66.
80. Slovensko v zahraničnopolitických súvislostiach 1918-1922. In: Slovensko v politickom systéme Československa. Bratislava 1992, 147-156.
81. Slováci a uhorskí Nemci, federalizmus v slovenskej politike do roku 1918. Resumé koreferátu In: Regional Contact 1991/2, 1992/1-2. Copenhagen 1993, 130, 214.
82. Pronemecký výklad slovenských dejín. In: Historické štúdie 34, Bratislava 1993, 5-7, 145-154.
83. Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia 19. storočia. In: Historický časopis 1993, 5-6, 551-566.
84. Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia 19. storočia. In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava 1993, 280-281.
85. K politickým dejinám sankcionovania hraníc Slovenska. In: Národnosti na Slovensku. Bratislava 1993, 39-58.
86. Dolnozemskí Slováci a mierová konferencia v Paríži 1919-1920. In: Slováci v Maďarsku. Bratislava 1994, 35-55.
87. Der Tschechoslowakismus als Form des nationalen Bewusstseins bei Tschechen und Slowaken. Ein Vergleich mit Eugen Lembergs Analyse. In: Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte Zeitgenössischer Nationalismustheorien. München 1994, 277-287.
Bohemia 33, München 1992, 413-415, Mitteleuropa und die Politika von Edvard Beneš.
Bohemia 33, Heft 1, München 1992, 186-187, Slowakei in politischen System der Tschechoslowakische Republik.
88. Vojvodinskí Slováci za vojny a v revolúcii 1918 a pri vzniku ČSR. In: Slováci v zahraničí 17, Bratislava 1994, 69-85.
89. Vývin národných hnutí v Európe 1850-1914. In: Historické štúdie 35, Bratislava 1994, 109-134.
90. Károlyiho vláda v Maďarsku a osudy Slovenska v strednej Európe 1918-1920. In: Historické štúdie 36, Bratislava 1995, 5-48.
91. The cooperation of Slovaks Roumanians and Serbs from 1890 till 1901. In: Romani-Sarbi-Slovaci. Congresul nationalitatilor, 100 ani. Tratatul de la Trianon - 75 ani. In: Restituiri III Deva 1995, 179-183.
92. Die Slowakei und die Entstehung des Burgenlandes. In: Burgenland 1921. Anfänge, Übergänge, Aufbau. Schleininger Gespräche 1991. Eisenstadt 1996, 77-97.
93. Reemigrácia Slovákov z Rumunska a Dolnej zeme po roku 1918 a po roku 1945. In: Slováci v Rumunsku. Bratislava 1995, 122-155.
94. Károlyiho vláda v Maďarsku a jej vzťah k Slovensku. In: Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918-1920. Martin 1995, 32-45.
95. Maďari a problémy národnej identity Slovákov v 19. storočí. In: Historické štúdie 37, Bratislava 1996, 49-68.
96. Solidarita Nemaďarov v Uhorsku 1890-1918. In: Pravda o 1100 ročnom súžití. Bratislava . 1996, 10-27
97. Solidarity of the Non-Hungarians of the Hungarian Monarchy (1890-1918). In: The . trouth bout 1100 years of our neighborhood. Bratislava 1996, 10-30.
98. Nad vedeckým dielom Franja Tudjmana. In: Historické štúdie 38. Bratislava 1997, s. 171-180.
99. Ako hlavný redaktor zostavil, posúdil, redakčne spracoval s /M.Kamenickým/ Historické štúdie zv. 34-44, Bratislava 1993-2005.
100. Internationale Beziehungen der slowakischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts. In: Entwicklungen der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914. Hrsg. H. Timmermann. Duncker et Humblot Berlin 1998. s. 113.-139.
101. Medzinárodnopolitické koncepcie riešenia slovenskej otázky 1914-1922. In: Historické štúdie 39, Bratislava 1998, s. 5-61..
102. Príspevok o slovensko-ruských a slovensko-poľských vzťahoch. K referátu- Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia 19. storočia. In: Záznamy z diskusie k predneseným referátom. XI. medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava 1993. Slovenský komitét slavistov Bratislava 1998, s.295-299
103. Zasadnutie komisie historikov Slovenska a Rumunska. Záverečné zhodnotenie. In: Historické štúdie 42.Bratislava 2002,s.105-108.
104. Slovensko-srbské vzťahy v revolúcii 1848-1849. In: Nový život, Nový Sad 1999
105. Internationale und aussenpolitische Zusammenhänge der slowakische Nationalbewegung 1914-1925. In: Nationalismus und Nationalbewegungen in Europa 1914-1945. Duncker et Humblot Berlin 1999, 101-123.
106. Slováci v emancipačnom pohybe nemaďarských národov. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. HÚ SAV, Bratislava, 1999, 48-65.
107. Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1914-1918. Podnety z nového výskumu. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. HÚ SAV, Bratislava, 1999, 291-315.
108. Sličnost povijesnog puta hrvatskog i slovačkog naroda za nacionalnu i državnu nezavisnost. In: Povezivanje srednjoeuropejskih zemalja s Jadranom (Mediteranom). Zagreb, HAZU, 1998, 41-52.
109. Károlyis Regierung und die Slowakei. /Die Ausgliederung der Slowakei aus Ungarn /.In: Annales Universitatis Apulensis.Historica 2-3.Alba Iulia 1998-1999,s.55-65.
110. Dr.Miloš Štefanovič /1854-1904/ v stredoeurópskej politike. In: Biografické štúdie 26,Martin 1999, s.41-67.
111. Chorváti a vznik Matice slovenskej. Otázky spisovného jazyka. In: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. Bratislava 1999,62-68.
112. Heimat Slowakei.Die slowakische Reemigation aus Jugoslawien,Rumänien und Ungarn nach 1918.In:Heimat und Exil.Emigration,Rückwanderung,Vertreibung und Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei. Hrsg.P.Heumos .München 2001,73-83.
113. Die Autonomie der Slowakei in die Föderationsplänen im Mitteleuropa 1848-1849.In:Revolutia de la 1848-1849 in Europa centrala. Perspectiva istorica si istoriografica. Cluj-Napoca 2000,77-98.
114. Die ungelöste slowakische Frage 1918 und 1945 und der Nationalismus in Südosteuropa. In: Nationalismus in Europa nach 1945. Hrsg.H.Timmermann. Duncker& Humblot. Berlin 2001,s.113-135.
115. Intarirea solidaritatii popoarelor nemaghiare ale Ungariei prin programul economic si prin activitati bancare pana in anul 1914.Cooperarea romano-slovaca 1890-1914.In:Istorie financiar-bancara.Studii asupra bancilor sasesti, romanesti, maghiare si slovace din Austro-Ungaria 1867-1918. Ed.M.Drecin. Cluj-Napoca 2001,98-122.
116. Krieg und Frieden in den Programmen der nationalemanzipatorischen Bewegungen Mittel- und Südosteuropas im 19.und 20.Jahrhundert. In: Gesichter Europas. Hrg. M.Salewski und H.Timmermann, Münster 2002,246-262.
117. Historické štúdie 42,Veda Bratislava 2002, 275 strán. Ako hlavný redaktor zostavil a posúdil .
118. Slováci v Chorvátsku do roku 1918-súčasť slovenského národného hnutia .In: Historické štúdie 42, s.189-213
119. Rakúsky pohľad na dejiny strednej Európy In: Historické štúdie 42,str. 251-264
120. Problémy a plány hraníc Slovenska 1848-1922. In : Historické štúdie 43, Bratislava 2004, str. 8 -22
121. Rakúska koncepcia ,ako alternatíva československého riešenia slovenskej otázky: In: Rakúsko - Slovensko: moderné križovatky historického susedstva. Trnava- Viedeň,2005
122. Die Nichtberechtigte Völker im Kampf um Demokratie in der HabsburgerMonarchie. In: VI. Mezinárodní balkanistické symposium,zborník. Brno 2005123.
123. Congresul Romanilor, Slovacilor si Sarbilor din 1895.In:Oglinzi Paralele,I/3-1996, Nadlac,s.218-225.
124. Atitudinea Romaniei si a Serbiei fata de miscarea de eliberare nationala de la sfarsitul secolului al 19-lea in Austro-Ungaria.In:Oglinzi Paralele II/1-1997, Nadlac,s. 64-68.
125. Anfänge und Entwicklung des politischen Katholizismus in der Slowakei und die allianzbewegung der Rumänen, Slowaken und Serben seit den 90er-Jahren des 19.Jahrhunderts. In:Annales Universitatis Apulensis Series Historica 7, Alba Iulia 2003, 11-20.

Recenzie a odborné články

A / Z dejin Slovenska a Balkánu

1. Z prác chorvátskych historikov. In: Slovanský přehled, Praha 1968, 1, s.68 a n.
2.Sympózium Ilinden 1903. Slovanský přehled 1968, 6, s. 486-486.
3.Sympózium v Novom Sade. Slovanský přehled 1968, 2, s. 151-152.
4. Vojvodinskí Slováci a slovenská národné hnutie koncom 19. storočia. :Báčsky Petrovec ;1967,s. 74-76.
5. Uzajamni uticaji. Dnevnik (Novi Sad) ,č.7588,17.XII, 1967.
6. Bernard Shaw- iredenta- Československo. In: Dějiny a současnost ,Praha 1963, č. 7, s. 9-10.
7.Sláva Nitry...In: Príroda a spoločnosť, 1963, č. 22, s. 12-15.
8. Memorandový proces. In: Dějiny a současnost, Praha 1964, č.6,s. 28-29
9.Slovenskí historici poľskému jubileu. Večerník ,Bratislava,č.74,1964
10. Kongres Rumunov, Slovákov a Srbov. Svet vedy. Bratislava 1965, č. 8,s.453- 457.
11. Prvé výsledky, recenzia zborníka ÚDESK-SAV. Ľud 1965,15. 8.. 1965.
12.Slováci a Paríž r. 1896. Svet vedy, 1966 ,č. 8,s. 485-488.
13.Ohlas ruskej buržoáznodemokratickej revolúcie. Anotácia knihy. Práca č. 164, 9. VII. 1 966.
14.Rumunistický zborník. Recenzia Slovanských štúdií XII Matičné čítanie, Martin č.3.,7.2.1972.
15. Po srbsky o našej histórii. Recenzia knihy J. Kmeťa. Matičné čítanie č.16, 9. VII. 1971.
16. Nečas Ct. Balkán a česká politika. In: Historický časopis 1974 č. 1, s. 132-134.
17.Constantinescu,M....:Istoria Romaniei. Historický časopis 1974, č. 1,s.138-,141,
18.Bancescu,L.: Scrisori catre Horia Petra Petrescu. Historický časopis,1973,č.1,,s. 150-151.
19.Bibliografia československé balkanistiky. Historický časopis 1972,č.2,s.311-312
20. Poplazarov, R.: Grčkata politika sprema Makedonija. Historický časopis. 1975, č.1,s. 134-135.
21. Rakić, L.: Radikalna stranka Vojvodiny do 1902. Historický časopis 1977, č. 2, s. 295-296
.22.Chitrova,N.: Černogoria v nacionaľnoosvoboditeľnom dviženii na Balkanach i rusko-černogorskich otnošenijach. Historický časopis, 1980, 4,142-143.
23. Srpski izvori za istorijata na makedonskiot narod.. Historický časopis 1980,4,142-143.
24.Zborník Spolku vojvodinských slovakistov. Historický časopis 1981,2,301-302
25.Kolejka, J. Balkánska otázka 1908-1914. Historický časopis 1981, 3, s. 426-428
26.Kniha o cestách nášho ľudu do Ruska. Pravda nedeľná. 1981. č. 37.
27. Jan Urban Jarník, Corespodenta. Historický časopis 1982, č. 2,s. 345-346
28.Theorie et metode dans la historiographie Roumaine. Historický časopis 1982,2,331
29.Pavličević,D.,Narodni pokret 1883 u Hrvatskoj. Historický časopis 1982,3,496-497
30.Madievskij,S.A.,Političeskaja sistema Rumynii. Historický časopis 1982, 4, 641-642 31.Čelovský,S..,Mladosť F. Kutlíka. Historický časopis 1985
32.18. zasadnutie československo- juhoslovanskej historickej komisie. Historický časopis 1986, 1,. 150-151
33.Dvadsiateprvé zasadnutie československo - juhoslovanskej historickej komisie. Historický
časopis 1989, 1, 186-187.

Výber z publicistiky:

- Nitra po páde Veľkej Moravy. Práca 1963. č. 179.
- Záslužná práca českých historikov. .Ľud, 1963, č. 199. .
- Slovenskí historici na export, o štúdiách V Bulharsku. Ľud 1963, 251
- Poľský jubilejný rok. Kultúrny život, 1963, 44.
-O knihe P. Ratkoša , Povstanie baníkov, Ľud 1963, č. 182.
- Človek za priateľstvo, k jubileu dr. M. Štefanoviča, Večerník, Bratislava 1964,20.XI.
-Kapitola z dejín priateľstva, Ľud 1964, č. 124.
- Korene priateľstva.70 rokov od procesu v Kluži. Práca 1964,122
-Bulharský hosť na pôde SAV. Večerník 1965,108.
- Aktivita slovenských historikov .Sympósium v Moskve. Ľud 1966,96.
-Slovenskí historici do zahraničia. Práca 1966,89
- Dr. Bohuslav Šulek. Kultúrny život 1966, č. 17.
-Prvé parížske zhromaždenie o Slovákoch. Predvoj 1966, 44.
- O sympósiu v Novom Sade. Predvoj 1968,1.
-Macedónci a Slováci, sympósium v Ochride. Nové slovo 1968,č.5
-Macedónska otázka a my. Ľud 22. 6. 1968, 4.
-Študentská revolta v Juhoslávii. Nové slovo 1968, č. 6.
- Sme naozaj nacionalisti ? Nové slovo 15.8.1968.
- Slovač objím si mať! Nové slovo 19.9. 1968.
-Národný jazyk a úradná reč. Ľud 24.. 10. 1968.
- Štrbina v dokonalosti. Nové slovo 14.11. 1968.
- Macedónsky po tretí raz .Nové slovo 28. 11. 1 968.
-Dokument o Slovákoch a republike. Nové slovo 1968, 23.
-Ženy sa národ. Nové slovo 12. 12. 1968.
- Gosiorovský v Juhos1ávii. Nové s1ovo 1968, č. 8.
- Nad kalendárom. Nové slovo 1969, č.11.
-Macedónia ďaleká i blízka. Ľud ,15. 4. 1969.
-Slovač objím si mať. In :Kalendár Kanadskej Slovenskej ligy Toronto, Canada
1969,XVII,s.35-40
-Záslužná práca kabinetu balkanistiky v Brne. Matičné čítanie 1971, č. 17.
-Rumunistický zborník. Matičné čítanie 1972,č.3
-Historická životná výstava prof. dr. I. B. Zocha. Ľud 1972
-Slovania a Rusko 70 rokov S.A. Nikitina. Nové slovo 1972
-Slovanské štúdie štrnástykrát. Nové slovo 1974,č.10.
-Historické aspekty kolektívnej bezpečnosti. Věstník ČSAV Praha 1975,č.1,s.31-32.
-Tiene zlatého veku. Práca 9. 8 1975 .
-Neznáma kapitola.Práca,1976, 181.
-Na obranu Vajanského. Článok, ktorý vzbúril Slovensko.Práca.21.4.1990
-Slovensko v medzinárodnej politike.Smena12.10.1990,č.41
-Ku zjazdu historikov.Verejnosť.1990,19
-Sme národ so západnou kultúrou. In: Literárny týždenník,1990.22.6.
-Pittsburská dohoda./spoluautor L. Deák/.Slovenský národ 22.9.1992
-Osudy slovensko-maďarskej hranice,Práca,27.6.1992
-Ako vznikol unitárny štát. Nad poznámkami T.G. Masaryka. Národná obroda 30.3.1992
-Dualizmus alebo unitárny štát. Historická revue 1992,3,32-33
-Slovensko pred 1.svetovou vojnou. Literárny týždenník,1992,12.9.
-Kongres Rumunov, Slovákov a Srbov. Práca 11.8.1995

B / Recenzie a príspevky z oblasti medzinárodných súvislostí slovenskej otázky a dejín Nemecka, Rakúska a Rumunska.

1990:
-Nad smrťou Štefánika. Práca 152, 30. 6. 199O.
-Slovensko v medzinárodnej politike. Práca 229, 29. 9. 1990
- Smena na nedeľu, č. 41, 12. 10. 1990, s. 6-7. Slovensko v medzinárodnej politike.
-17.X.1990,Köln am Rhein ,Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien.Referát na Podiumsdisskusion: "Das Dreieck Tschechoslovakei-Ungarn-Rumänien.", K slovensko- maďarským a slovensko-českým historickým vzťahom .

1991:
- Belehradské prímerie a Slovensko, referát na zasadnutí maďarsko-československej
historickej komisie v Bratislave ,26.XI.
-26.2.1991,Bad Homburg,BRD, -Tagung des Studienkreises für Kulturbeziehungen in Mittel-und Osteuropa. Referát: Die Schaffung der slovakischen Nationalsprache und die magyarische Nationalbewegung,
-26.9.1991,Stadt Schlaining, Rakúsko. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii: Die Slowakei und die Entstehung des Burgenlandes.
-7.5.1991 ,Wien, Bundesministerium für Finanzen.Runde Tisch zum Thema: Zerschlangung des H.absburger Moonarchie, unter Leitung Paul Lendvai,mit F.Fejtö , môj referát ,Dilema Slovákov-federalizácia,alebo rozbitie Habsburskej monarchie.
-3 .XI.1991, Bad Wiesse, Tagung des Col1egium Caro1inum,referát, Tschechoslowakismus als eine Form des nationa1en Bewusstsein bei den Tschechen und bei den Slovaken. Ein Lembergischer Vergleich,15 strán
-5 .Xl .1991 ,Wien,14.zasadnutie konferencie: Europa der Regionen: Die Donaumonarchie als Wiege des Europäischen Regionalismus .Referát, Slowaken und die Habsburgermonarchie.
-Historický časopis 1991, .6.,700-7,F.Reiner-E.Ulreich,Karpatendeutsches Biographisches Lexikon.
-Historický časopis 1991,1,104,P.Hradečný, Grécko
-Historický časopis 1991,1,97-98,P.Hradečný ,Československo-jugoslávske vztahy

1992:
-25.4.1992 Karlsruhe,Internationale wissenschaftliche Tagung, Südostdeutsche Historische Kcmmission, Referát:Das Bild der Deutschen bei der Slowaken vor den Ersten Weltkrieg.
-27.4.92 .Zentrale ostdeutsche Bibliothek M. Opitz, Herne, Prednáška: Deutschen und Slowaken in der Geschichte,.
-22.9.1992, Stadt Schleining, Rakúsko, Internationale wissenschaftliche Tagung.Referát:Autonomieprojekte für Slowakei und heutige Burgenland in den 40.Jahren 19.Jahrhunderts.
-16.9.1992,Bratislava, medzinárodná vedecká konferencia: Milan Hodža, referát: Hodžova nemecká politika do r.1914.
-Beneš a Slováci v dobe prímeria 1918-1920, koreferát na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prahe: E. Beneš a stredná Európa..
- Bohemia 33,Munchen 1992.413-4l5,Mitteleuropa und die Politik von Edvard Beneš.
-Historický časopis 1992,3,404-405, medzinárodná vedecká konferencia Europa der Regionen Viedeň
- Historický časopis 1992,4,51l-513,Konferencia nemeckej juhovýchodnej historickej spoločnosti v Karlsruhe.
-Historický časopis 1992. 1, s. 140-142,konferencia Spoločnosti pre kultúrne vzťahy v Strednej Európe v Bad Homburgu.
- Historický časopis 1992~ 1. s. 110-111. anotácia práce M. Gletter, Was ist eigentlich slowakische Historiographie?
-Bohemia,33,Heft 1,München 1992,186-187,Slowakei in politisches System der Tschechoas1owakische Republik
-Slavica slovaca 1992,1,l05-l06,Medzinárodná vedecká konferencia k 70. výročiu vzniku Burgenlandu
-Slavica slovaca,27,1992,2,227-228, referát o konferencii Collegia Carolina v Bad Wiesse.
-Historický časopis 1992,3,406, Juhovýchodná Bibliografia-Böhmen, Herne, Ed. W.Kessler.

1993:
-XI. Slavistický kongres, Bratislava. referát 6.9.1993.:Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia 19.storočia, predsedajúci III. Sekcie.
-16. 9.1993, Univerzita Bochum- Kulturzentrum Herne, prednáška, Vznik samostatného Slovenska, situácia a história karpatských Nemcov.
- l4.X.Univerzita Mníchov, prednáška, Slovensko-nemecké vzťahy v dejinách a vývin Slovenska k samostatnosti.
- Regional Contact 1991/2-1992/l-2,Copenhagen,1993,s.130,213 , súhrn môjho koreferátu na konferencii vo Viedni, Slováci a uhorskí Nemci
- Historické štúdie 34..Bratislava 1993, Pronemecký výklad slovenských dejín,s.145-l54.
- Historické štúdie 34, Úvodník,s.5-7.
- Universität München 16.XI.1993,lnstitut für Geschichte und Kultur des Nahen Osten sowie Turkei,referát na Kolokviu,S1owakische Politik nach dem Ausg1eich im Vergleich zur anderen Nationa1itäten Ungarns.
- Historický časopis, Bratislava 1993,1,9l-93,G.Schödl, Jugoslawimus in kroatischen Politik.
-Historický časopis 1993,2,221-222,G.Seewann, Naticnalitäten Frage in Ungarn
-Historický časopis 1993,2,212-213,Politische Parteien in Griechen1and,Südostinstitut München.
-Historický časopis 1993,2,222,Südostbib1iographie Rumänien, Südostinstitut München. --Historický časopis 1993,3,350-351,Slowakei, Band 28, München.
-Bad Homburg,28.41993,referát,Stand und Aufgaben der Forschung in der Slowakei über Kulturbeziehungen in ME.18.Tagung der Gesselschaft für Kulturbeziehungen in MittelEuropa.
- Otzenhausen,18.5.1993,refeáat,Internationale Beziehungen slowakisches Nationabewegung im 19.Jahrhdt. Tagung der Europäischen Akademie Otzenhausen.
- Haus der Begegnungen, München 14.X.Vortrag, Slowakei und die Nationalitäten,aktuel1e Lage.
-Bad Wiessee ,Tagung Collegium Carolinum,19.XI.referat,Heimat Slowakei und Reemigration nach 1918.
- Pronemecký výklad slovenských dejín. In:Historické štúdie 34,Bratislava 1993, 145-154.
- Slováci a uhorskí Nemci/ Slowaken und ungarländische Deutschen)o In:Regiona1 Contact 1991/2,1992/1-2,Copenhagen 1993,130,2,140
- Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia 19.storočia.
/Internationa1e Bedingungen slowakisches national Bewegung in 19.Jhdt.In:Historický časopis,1993,5-6,551-566.

1994:
- vedecké sympóziu v Trenčíne: Mičátkovci v slovenských dejinách, referát .Význam Dr. Ľ. Mičátka v národnom hnutí.
- Vývin národných hnutí v Európe 185O-1914./Nationalbewegungen in Europa/ In:Historické štúdie 35,Bratislava 1994, 109-134/Tagung in Otzenhauuen, Forschung in Deutschland, Polemik mi dem J.Hoensch /.
-Slavica slovaca 1994,1,86-87,Revolúcia 1848/1849 v rakúsko-uhorskom hraničnom priestore.Konferencia v Stadt Schleining.
-Slavica slovaca 29,1994,2,l85-188,Heimat und Exil,Tagung im Bad Wiessee
- Historický časopis 1994,3,596,Materiallien Nr.1, Tübingen
-Historický časopis, 1994,2,366-367,rec.Kállay-Spetko,Slowakei,Würzburg.
-Historický časopis 1994,2,396-396,Tagung Bad Homburg.

1995:
- S1owakische Frage im 19.u.20.Jhdts. Prednáška, Ostdeutsche Ku1turzentrum,Martin Cpitz Bibiothek. Herne - 7.9.1995
-5.12.1995,Tagung , Europäische Akademie Otzenhausen: Nationalismus im Europa, seit 1945. Referát: Ungelösste s1owakische Frage und Nationalismus im Mitteluropa seit dem Jahr1918 und 1945.
-Historický časopis, 1995,2,398-400,Recenzia,Džaja,M.:Bosnien-Herzegovina in den österr.-ungar.Epoche 1878-1918.München 1994
-Historický časopis 1995,2,402-404.Literatur in München. Ostmitteleuropa in München. Archiven, Autoren.
-Historický časopis 1995,3, Recenzia, Meier,J.:Untersuchungen zur deutschsprachige Presse in der S1owakei. Levoča 1994
-Historický časopis 1995,3,Mitteilungen ABDOS,Berlin.
-Historický časopis 12995,3600-601, Slovanské historické studie, Praha 1995
Historický časopis 1994,4,706-707, Regiona1 contact, Copenhagen 1992
-Kongres Rumunov ,Slovákov a Srbov. Práca 11.8.1995,č.186.

1996:
-Medzinárodné vedecké kolokvium, Senica:180. výročie narodenia B.Šuleka, referát: Bohuslav Šulek v slovensko-chorvátskych vzťahoch
- Sté výročie kolektívneho vystúpenia slovenskej reprezentácie v medzinárodnej politike. Kongres Rumunov, Slovákov a Srbov v roku 1895. In: Do1nozemský Slovák 1996,1,s.11-13.
-Otzenhausen,14.-16.6. :Internationale Kollokvium: Nationale Minderheiten in Europa, referát:Minderheiten in der Slowakei,Ungarn, Rumänien und Jugoslawien.
-Europäische Akademie Otzenhausen,13.-15.9.Unterschiedliche Wege aus der Sozialismus.,referát: Slowakische Intelligenz im UmbruchsJahren 1848,1969,1989- ihre Dillema - Demokratie oder Nationalität
-Europäische Akademie Otzenhausen l0.-13.X.Tagung:Umgang mit ehemaligen Gemeimdiensten Mittel und Osteuropas,koreferat ,Lage im Slowakei vom der Sicht persekuirte Historiker.
-Historický časopis 1996,3,561-562,Miiteilungen ABDOS,Berlin.
Historický časopis ,Bratislava 1996,1,157-159,Národné hnutia a nacionalizmus v Európe 1914- 1945,Konferencia v Otzenhausene
-Historický časopis 1996,4,736-737,Medzinárodné sympozium o národnostných menšinách v Otzenhausene.

1997:
- Krajčovič M.: Unirea Romanilor Ed. A. Porteanu. In, Historický časopis 1996, č. 4, s. 709-710.
- Krajčovič M.: Károlyi-Mindrut-, Anuarul Institutului de istorie Cluj 1982-1995, Indice bibliographice.In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 710.
- Krajčovič M.: Cordos N, Societatea revolutionara romana 1893-1894.In:Historický časopis 1996, č. 4, s. 710.
- Krajčovič M.: Marza E. Biblioteca medievala Levociana. In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 713-714.
- Krajčovič M.: Gostl I., Bogoslav Šulek, Zagreb 1995. In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 715-716.
- Krajčovič M.: Vaida Voevod, Memorii II. Cluj 1995.In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 717.
- Krajčovič M.: Mindrut, S., Activismul nationalitatilor din Ungaria dualista in debutul secolului XX .In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 717-718.
- Krajčovič M.: Časopis za suvremenu povijest 27, 1, 2, 1995.In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 724-725.
- Krajčovič M.: Povijesni prilozi 14, Zagreb 1995.In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 725-726.
- Krajčovič M.: Medzinárodné sympózium o národnostných menšinách v Otzenhausene .In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 736-737.
- Krajčovič M.: Zo zasadnutia komisie historikov Slovenska a Rumunska v Kluži. In: Historický časopis 1996, č. 4, s. 737-738.
- Krajčovič M.: Dve práce o rumunskom národnom hnutí (Mandrut, Miscarea nationala si activitatea parlamentara 1905-1910. Ratiu I.-Ratiu E.: Corespodenta, scrisori primite 1866-1895).In: Historický časopis 1997, č. 1, s. 128-131.
-Krajčovič M.: Kolokvium k 180. výročiu narodenia B. Šuleka v Senici. In: Historický časopis č. 1, s. 158.
-Historický časopis 1997,3,542,H.Haselsteiner,Bosnien und Herzegowina.
-Historický časopis 1997,3,562-563,Diktatúry v Európe v 20.st. Tagung Otzenhausen. -Historický časopis1997,3,563-564,Dejiny Demokracie v Európe od 18.st. Konferenci v Otzenhausene.
-Historický časopis 1997,3,566-567,I.zasadnutie slovensko-rumunskej komisie historikov na Slovensku.
-Historický časopis 4, Bratislava 1997,705,D.Pavličevič,Moravski Hrvati , Zagreb
-Radio Deutsche Welle 22.6.1997,Interwiev zu deutsche-slowakischen Beziehungen.

1998:
- 24.9.-26.9.1998,Baile Herculane,Rumunsko, medzinárodná vedecká
. konferencia: Interferente culturale in Spatiul Danubian,referát: Stadt St.Martin zwischen den Zentren Nationalbewegungen in Altungarn./Sibiu-Novi Sad- Zagreb/.Komparative Analyse.
- 15.-17.9.1998, Beograd- Sremski Karlovci, SANU:medzinárodná
vedecká konferencia:Srpski narodni pokret u revoluciji 1848/1849.referát ,Srpsko- slovački odnosi u revoluciji 1848/49
-Historický časopis 1998,1,160-162,150 rokov od revolúcie 1848/9,konferencia v Otzenhausene.
-Historický časopis 1998,1,148-149, Plaschka-Haselsteiner-
Drabek: Mitteleuropa, Ideen, Wissenschaft, Kultur.
-Historický časopis,1998, 2,334-335, D.Pavličevič, Povijest Hrvatske.
-Historický časopis 1998, 3,533-534, Časopis za suvremenu povijest 3/1995.
-Historický časopis 1998, 3,544, Časopis za suvremenu povijest 3/1996.
-Zasadnutie komisie historikov Slovenska a Rumunska v Alba lulii. In: Historický časopis 3/1998,547-548.

1999:
-Historický časopis 1999 ,1,147, Časopis za suvremenu povi jest 3,1997 .
- Historický časopis 1999,2,344-345. Kultúrne interferencie v strednom Podunajsku. Konferencia- Institut für Donauschwäbische Geschichte z Tübingenu v Baile Herculane.
-Historický časopis 1999,2,346-347,Slovanský kongres v Prahe, Konferencia CIECH vo Viedni.
-Historický časopis 1999,3,541- 543. Bj.Björnson , Česť a chvála večnej jari života.. Vybrané články a prejavy
- vedecká konferencia FFUK Bratislava: Chorváti a Slováci, jazykovo-literárne vzťahy, referát: Chorváti a vznik Matice slovenskej. Otázky spisovnej slovenčiny.

2000:
- Herne, Stiftung Martin Opitz- Bucherei des deutschen Ostens: 4.X.prednáška:Kleine Nationen und Nationalitäten im Schicksalhaften 20. Jahrhundert , Westdeutsche Allgemeine Zeitung 4.X.2000.
-Historický časopis 2000,3, 577-579,Európa medzi vojnou a mierom .Immanuel Kant a jeho dedičstvo. .Medzinárodná konferencia v Otzenhausene.
-Konferencia Otzenhausen, Millenien in Europa- 1000 Jahren Polen und Ungarn, referát, Millenien Feiern Ungarn/1896/ und Slawen/1888,Kiew/ am Ende 19.Jahrhundert
Historický časopis 2000,4,704, Povijesni prilozi 17,Zagreb 1998

2001:
-Historický časopis 2001,1,177-178. 4. zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska v Bratislave.
-Konferencia FFUK v Bratislave: Slovensko-juhoslovanské jazykovo-literárne vzťahy. referát: Juhoslovanskí poslanci a likvidácia Matice slovenskej.
Konferencia, Schlaininger Gespräche, Stadt Schlaining, Rakúsko ,referát: Pläne und Probleme der Grenzen der Slowakei 1848-1922.

2002:
-Historický časopis 2001,4,716, Povijesni prilozi 18
-Martin Opitz Stiftung, Herne 2.10., prednáška, Historické problémy a ich riešenia od 1848: Prípad Burgenland a Slovensko.

2003:
- Historický časopis 2003,1,170, Časopis za suvremenu povijest 2,3 1999
-5.zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska In: Historický časopis,č.2,2003,str.379-380.

2004:
-Historický časopis l, 2004, str.199-200, T.Pavel:Intre Berlin si Sankt Petersburg, Cluj 2000,398 str.
Martin Opitz Stiftung, Herne 21.4. Prednáška: Slovensko pred vstupom do Európskej únie

2005:
-Medzinárodná vedecká konferencia Trnava: Rakúsko - Slovensko: moderné križovatky historického susedstva, referát: Prorakúska koncepcia ako alternatíva československého riešenia slovenskej otázky
-VI .mezinárodní balkanistické symposium, Brno, referát: Nichtberechtigte Völker im Kampf um Demokratie in der HabsburgerMonarchie.

Zostavovateľská a edičná činnosť:

- od roku 1966 redaktor Slovanských štúdii SAV /od zv. 6
- od roku 1992 hlavný redaktor Historických štúdii, HÚ SAV/ od zväzku 34

Linky:

Milan Krajčovič : osobnosti.sk : životopisy, diela, tvorba, články, linky