Dejiny - portréty - Kowalská Eva (www.dejiny.sk)

 

PhDr. Eva Kowalská, CSc.

 

Historický ústav SAV

813 64 Bratislava, Klemensova 19

tel.: 00421-7-529 26 321

fax: 00421-7-529 61 645

e-mail: hukowa@klemens.savba.sk

 

Výskumné zameranie:

 • dejiny kultúry na Slovensku v 18. storočí (inštitúcie,  osobnosti)

 • vzťah štátu a konfesií v 18. storočí, slovenskí evanjelici a.v.  a vedúce osobnosti cirkevného života

Publikačná a edičná činnosť:

 

Monografie:

 • Štátne ĺudové školstvo na Slovensku na prelome 18. a 19.  storočia. Veda, Bratislava l987.

Kapitoly v monografiách:

 • Kniha kráľov (Leopold II.), Bratislava 1999.

Štúdie a vedecké články v periodikách

 • Otázka intolerancie po vydaní Tolerančného patentu. Historický  časopis 47, 1999, 187-201.

 • Interkonfesionálne vzťahy v 18. storočí vo svetle korešpondencie  evanjelických duchovných. Slovenský národopis 47, 1999,  19-32.

 • Das Elementarschulwesen des 18. Jahrhunderts: Ein Modellfall  gesamtstaatlicher Ausbildung in der Habsburgermonarchie. In:  Südostdeutsches Archiv (Hg. von Friedrich Gottas) XL/XLI,  1997/1998, 12-31.

 • Zásahy jozefinizmu do cirkevnej a školskej autonómie uhorských  evanjelikov. Historické štúdie 39/1998, 151-167.

 • Vydavatelia učebníc v Banskej Bystrici v 18. storočí  (K formovaniu knižného trhu s učebnicami). Kniha '95-'96,  113-118.

 • Schulreformen und Schulgebäude im Zeitalter Maria Theresias und  Josephs II. (dargestellt am Beispiel der Slowakei). Das  achtzehnte Jahrhundert und Österreich 11/1996, 121-130.

 • Dokumente aus dem Nachla  von Johann Ignaz von Felbiger.  Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 44/1996,  145-162.

 • Die Schulfrage und das Toleranzpatent: Die politischen Haltungen  der lutherischen Protestanten in Ungarn. Bohemia 37/1996,  23-37.

 • Miesto Ladislava Bartolomeidesa v dejinách slovenského školstva  a pedagogiky. Obzor Gemera-Malohontu XXV/1996, č.1, 12-14.

 • Johann Ignaz von Felbiger and the Hungarian monarchy. Studia  historica slovaca 19, Bratislava 1995, 73-94.

 • Uhorská etapa života Johanna Ignaza Felbigera. Historický časopis  42/1994, 455-467.

 • Fenomén osvietenstva v ranej fáze národného hnutia Slovákov.  Slovanské štúdie 1993/1-2, 42-50.

 • Kláštory františkánov na Slovensku a národnostný problém v 17.-  18. storočí. Slovenský národopis 43, 1993, 304-312.

 • Kontroverzná tolerancia: protestanti a školské reformy  osvietenského obdobia. Historické štúdie 34, 1993, 55-76.

 • Reforma-škola-hudba (Pôsobenie Franza Paula Riglera  v Bratislave). Musicologica slovaca et europaea XVII, ASCO,  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1992, 35-54.

 • Pro bono publico: Enlightenment, Religion, Education and the  State in Northern Hungary. Human Affairs, 2, 1992, č.1,  77-88.

 • Funkcia farára v jozefínskej cirkevnej politike. Historický  časopis 39, 1991, 149-161.

 • Učebnice pre štátne ľudové školy na Slovensku koncom 18.  storočia. Kniha 90, Matica slovenská 1991, 63-77.

 • Learning and Education in Slovakia during the late 17th and 18th  centuries. Slovakia XXXIV/1989-1990, No.62-63, 28-49.

 • Das Volksschulwesen und die Gestaltung der Bildung in den Städten  der Slowakei im l8. Jahrhundert. Studia historica slovaca  XVII, Veda Bratislava l990, 125-151

 • Obsah a metódy vyučovania na ĺudových školách v Uhorsku koncom  18. a na začiatku l9. storočia. Jednotná škola XLII/199O,  261-280.

 • Historické koncepcie slovenských obrodencov P.J.Šafárika,  J.Hollého a J.Kollára. Slovanský přehled 75, l989, 249-257.

 • Ľudové školstvo a formovanie vzdelanosti v mestách na Slovensku  v 18. storočí. Historický časopis 34, 1986, 695-710.

 • Formovanie systému štátneho ĺudového školstva na Slovensku koncom  18. storočia. Jednotná škola, 38/1986, 354-374.

 • Bratislavské ĺudové školstvo na konci l8. storočia. Historický  časopis 31, 1983, 776-788.

Štúdie a vedecké články v zborníkoch:

 • Unifikačné tendencie v školstve habsburskej monarchie v 18. až 1.  polovici 19. storočia. In: Minulost, současnost a budoucnost  gymnazijního vzděláváni. Sborník referátů z konference  konané ve dnech 24.-25. června 1999 v Jičíně. Semily 2000,  30-41

 • Náboženská intolerancia "v praxi". Životné osudy príslušníkov  evanjelických komunít v dobe vrcholiacej rekatolizácie. In:  Evanjelici a evanjelická teológia na Slovensku. Zborník pri  príležitosti sedemdesiatky Doc.ThDr. Andreja Hajduka  a Doc.ThDr. Daniela Štefana Veselého (zost. David P.  Daniel). Bratislava 1999, 120-132.

 • Škola ako kamenná inštitúcia: materiálny aspekt osvietenských  školských reforiem. In: Formy a obsah vzdelanosti  v historickom procese. Zborník materiálov z vedeckej  konferencie v Smoleniciach 17.-19. novembra 1997 (ed. Viliam  Čičaj). Veda, Bratislava 1999, 144-152.

 • Die ungarischen Städte und das Problem der Konfessionalisierung  aus kulturpolitischer Sicht. In: Konfessionalisierung in  Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und  17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur (Hg. von  Joachim BAHLCKE, Arno STROHMAYER). Franz Steiner Verlag,  Stuttgart 1999, 351-366.

 • Horizonte der Mädchenausbildung im 18. Jahrhundert. In:  Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis  zum Ende des 19. Jahrhunderts. Hg. v. Viliam Čičaj, Othmar  Pickl. AEP, Bratislava 1998, 195-204.

 • Kontúry politického zápasu o charakter protestantského školstva  v období osvietenstva. In: Prešovské evanjelické kolégium.  Jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy.  Zost. Peter Kónya a René Matlovič. Acta Collegii evangelici  Prešoviensis. Prešov 1997, 231-239.

 • The Creation of Modern Society in Slovakia and its Evaluation in  Slovak Historiography. In: Nations - Identities. Historical  Consciousness. Ed. Miloš Řezník, Ivana Slezáková. Praha  1997, 66-77.

 • Schulreform als Mittel der Kirchenpolitik in der  Habsburgermonarchie unter Maria Theresia und Jospeh II. In:  Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter  Mühlpfordt. Bd.3. Aufbruch zur Moderne. Hg. von Erich  Donnert. Weimar, Köln, Wien, Böhlau 1997, 625-630.

 • Der gesellschaftliche Hintergrund der Barockkultur in der  Slowakei. In: Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik.  Historia musicae Europae centralis. Ed. Pavol Polák.  Bratislava 1997, 11-15.

 • Tradície študentských revolt na bratislavských vyšších školách.  In: Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti.  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. (Zost. I.  Sedlák). MS Martin 1997, 40-47.

 • Odberateľské zázemie bratislavských tlačiarní v 18. a 19.  storočí. Kniha 93-94. Zborník o problémoch a dejinách  knižnej kultúry. Matica slovenská 1996, 53-63.

 • Vermischte Schulen: Kontroverse Auswirkungen der Josephinischen  Toleranzpolitik. In: Die Reformation und ihre  Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Kirchen- und  konfessionsgeschichtliche Beiträge (Studien und Texte zur  Kirchengeschichte und Geschichte. 2. Reihe, Bd.14). Hg. von  Karl Schwarz und Peter Švorc. Wien 1996, 115-124.

 • Durch die Toleranz zu einer Nation. Der Fall der Slowaken am  Wende des 18. und 19. Jahrhuderts. In: Tolleranza e diritti  dell'uommo l'illuminismo e le sue conseguenze nella  Mitteleuropa (1781-1948). (red. Alessandra Martina Tassin).  Instituto per gli incontri culturali Mitteleuropei, Gorizia  1995, 143-147.

 • Zabudnutý pokus o reformu ľudových škôl. K aktivite  K.A.Fürstenberga v oblasti ľudového školstva. Documenta  Pragensia XI. Škola a město. Sborník příspěvků z konference  "Škola a město", konané ve dnech 5.-6.10.1992. Praha 1993,  135-139.

 • Historische Tradition, Sprache und Ausbildung: Zu einigen  Faktoren des Werdegangs der Slowaken zur Nation. In: Die  Entstehung der Nationalbewegung in Europa 1750-1849 (Hrg.  Heiner Timmermann). Berlin 1993, 241-249.

 • Die Tradition als Faktor der nationalen Identität. In: Jenseits  der Grenzen. Dokumentation einer Begegnung Bratislava-Wien.  WUV Universtitätsverlag, Wien 1992, 73-78.

 • Kráľovská akadémia v Bratislave na prelome 18. a 19. storočia.  Z dejín vied a techniky na Slovensku. Kapitoly z vedeckého  života v Bratislave. Veda, Bratislava 1991, 27-38.

 • Špecifiká školstva v banských mestách. In: Banské mestá na  Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách  na Slovensku. Žiar n/Hronom 1990, 261-266.

 • Charakteristische Züge des Schulwesens in der Ära der Aufklärung  in der habsburgischen Monarchie. In: Transactions of the  Seventh International Congress on the Enlightenment. II. The  Voltaire Foundation, Oxford 1989 (Studies on Voltaire and  the 18th Century, 264), 755-757.

 • Pôsobenie Kráĺovskej akadémie v Trnave /1777-1784/. In: Trnavská  univerzita v slovenských dejinách. Veda Bratislava 1987,  284-290

 • Základné črty osvietenského školstva. In: K dejinám školstva,  vzdelanosti a kultúry v dobe osvietenskej. Zborník Múzea  školstva a pedagogiky na Slovensku. Bratislava 1987,  164-201.

 • Bratislavský študijný obvod v prvom období svojej existencie  (1776-1806). Zborník FF UK a ÚML UK, 32-33/1981-1982,  Bratislava 1986, 71-92

 • Reformy ĺudového školstva v 70. a 80. rokoch 18. storočia.  Zborník FF UK Historica, 29-30/1978-1979, Bratislava,  167-183.