Dejiny - portréty - Kamenický Miroslav (www.dejiny.sk)

 

PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

 

Historický ústav SAV

813 64 Bratislava, Klemensova 19

tel.: 00421-7-529 26 321

fax: 00421-7-529 61 645

e-mail: histkami@savba.sk

 

Pracovné zaradenie:

Vedecký pracovník

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Vysokoškolské vzdelanie:
1982-1986 Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, študijný odbor - archívnictvo.

Postgraduálne vzdelanie:
1988-1994 - interná vedecká ašpirantúra v Historickom ústave SAV (úspešne ukončená získaním vedeckého titulu kandidáta historických vied 25.2. 1994)
1996 - doktorát na Filozofickej fakulte UK

Výskumné zameranie:

16. - 18. storočie
hospodárske a sociálne dejiny
dejiny baníctva
dejiny rodov - spoločenské postavenie žien

Účasť na riešení vedeckovýskumných úloh:

1992-1996 Grant VEGA Hospodárske dejiny Slovenska.
1996-1998 Grant VEGA Kresťanstvo na Slovensku do konca l8. storočia.
1998-2000 Grant VEGA Každodennosť v historickom procese.
2000-2002 Grant VEGA Človek a jeho mikrosvet v období novoveku.
2000-2002 Grant VEGA Spoločenské postavenie žien v novoveku. Bol som zástupcom vedúcej grantu.
2003-2005 Grant VEGA Kultúrne a ekonomické aktivity žien v novoveku. Bol som zástupcom vedúcej grantu.
2004 - dodnes Grant VEGA Výchova banských a hutníckych odborníkov na Slovensku do konca 18. storočia. Vedecká edícia dokumentov. Som vedúcim grantu.

Členstvo vo vedeckých radách, komisiách a redakčných radách

- výkonný redaktor Historických štúdií
- vedúci Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Publikačná činnosť:

Monografie:

1. Príspevky k dejinám požiarnej ochrany v Bratislave. Praha: TEPS, 1991, 84 s.
2. Stredoslovenské striebro a jeho hutnícke spracovanie do konca l8. storočia. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, l995, ll9 s.

Vedecké práce uverejnené v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch:

1.Hutníctvo striebra v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia. In: Rozpravy NTM - Z dějin hutnictví č. 20. Praha 1992, s. 31-40.
2.Výchova banských a hutníckych odborníkov na strednom Slovensku do založenia Baníckej akadémie (1762). In: Rozpravy NTM - Z dějin hutnictví 29. Praha 2000, s. 103-109.
3. Uršulínky, notredamky a ich príchod do Bratislavy. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 203 - 208.
4. The coming of female re-catholicization orders to Slovakia in the 17th and 18th. centuries. In: Annales universitas Apuliensis - series Historica 7. Alba Iulia 2003, s. 41 - 51.

Bibliografie a prehľady literatúry:

1. Internationale Bibliographie. Ausatzliteratur zur Montangeschichte 2000. Slowakische Republik. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Bochum 2000, 5, zvláštna príloha.
2. Internationale Bibliographie. Ausatzliteratur zur Montangeschichte 2001. Slowakische Republik. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Bochum 2002, 5, zvláštna príloha.
3. Internationale Bibliographie. Ausatzliteratur zur Montangeschichte 2002. Slowakische Republik. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Bochum 2003, 5, zvláštna príloha.
4. Internationale Bibliographie. Ausatzliteratur zur Montangeschichte 2003. Slowakische Republik. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Bochum 2004, 5, zvláštna príloha.

Štúdie uverejnené v domácich vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch:

1990

Hutníctvo striebra v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia. In: Veda a technika v dejinách Slovenska. 4. Prvý seminár k dejinám hutníctva. Košice 1990, s. 43-53.

Vznik a počiatky žarnovickej huty. In: Veda a technika v dejinách Slovenska. 4. Prvý seminár k dejinám hutníctva. Košice 1990, s. 138-146.

1991

Hutníctvo striebra v stredolovenských banských mestách. Vlastivedný časopis 40, 1991, č.1, s. 6-9.

1992

Hutníctvo na banskoštiavnickej akadémii. In: Zborník referátov z konferencie 23O rokov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Košice l992, s. l5O - l66.

Hutníctvo v procese výroby drahých kovov v Banskej Štiavnici. In: Zborník referátov zo seminára o možnostiach záchrany banskoštiavnického a hodrušského baníctva (Banský Studenec, 18.-19. február 1992). Banská Štiavnica 1992, s. 62-70.

Kovohutnícka veda a školstvo v stredoslovenskej banskej oblasti do konca l8. storočia a jej vplyv na prax. In Vyučovanie chémie a hutníctva na banskej akadémii v B. Štiavnici. II. seminár História hutníctva na Slovensku. Herľany, l.-2. december l992, zborník nie je stránkovaný.

1993

Doprava pre potreby žarnovickej huty v 18. storočí. Veda a technika v dejinách Slovenska 6. Liptovský Mikuláš 1993, s. 142-154.

1994

Medený hámor v Borinke. In: História hutníctva na Slovensku 3. Herľany 1994, s. 37-66

Hutníctvo v diele J. Agricolu De re metallica. In: Spravodaj Banského výskumu Prievidza, 34, l994, 3-4, s. l37-l5l.

1995

Hutnícke spracovanie banskobystrických medeno-strieborných rúd a výroba striebra z nich v rokoch l495-l546. In: Zborník: Päťsté výročie thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podnuku v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, l995, s. 9l-99.

1996

Rehoľa Notre Dame v Bratislave. In: Trnavská univerzita l635-l777: 36O. výročie. Trnava l996, s. 331-343.

Príspevok k dejinám skúšobníctva v l8. storočí. In: Výroba zlata a striebra, skúšobníctvo. Košice l996, s. l - 24.

1997

Hutníctvo v Hodruši. In: Zborník príspevkov zo semináru: História, súčasnosť a perspektívy hodrušského baníctva. Seminár konaný 22.-23.októbra 1997 v Banskej Štiavnici. Zborník bol vydaný v rámci periodika - Spravodaj Banského výskumu Prievidza. Prievidza 1997, s. 135 - 139.

Odborná hutnícka literatúra v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia. In: Kniha 95-96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 206 - 211.

1998

Brandschutz im Alltagasleben der Stadt Pressburg. In: Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Herausgegeben von Viliam Čičaj und Othmar Pickl. Bratislava 1998, s.151 - 157.

Obchod so železiarskym tovarom v Bratislave do konca 19. storočia. In: Zborník príspevkov zo sympózia: Technológia výroby železa a železiarskych výrobkov na Slovensku do konca 19. storočia. Košice 1998, s. 100 - 110.

Príspevok k dejinám hutníctva v Banskej Belej. In: Zborník príspevkov z odborného semináru: Z dejín baníctva v Banskej Belej. Zborník vyšiel v rámci série: Spravodaj Banského výskumu Prievidza, 2-3, 1998, s. 77 - 80.

1999

Výchova banských a hutníckych odborníkov na strednom Slovensku do založenia Baníckej akadémie /1762/. In: Formy a obsah vzdelanosti v historickom procese. Bratislava, Veda 1999, s. 98-105.

Náboženský zákon z roku 1608 a Bratislava. Historické štúdie 40, 1999, s. 159-168.

Výchova banských a hutníckych odborníkov na strednom Slovensku do založenia Baníckej akadémie. In: Tradície banského školstva vo svete. Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Banská Štiavnica 7. - 11. 9. 1998. Banská Štiavnica: Štátny ústredný banský archív, 1999, s. 141 - 145.

KAMENICKÝ, Miroslav - SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: 40 ročníkov Historických štúdií - Bibliografia. Historické štúdie, 40, 1999, s. 187-228. /50 %/

2000

Hutníctvo v Hodruši. In: Banské, technické a kultúrne pamiatky obce Hodruša-Hámre. Vyšlo ako samostatné číslo časopisu Spravodaj Banského výskumu Prievidza, 2-3, 2000, s. 93-96.

Príspevok k dejinám hutníctva v Kremnici v 18. storočí. In: Z dejín baníctva a mincovníctva v Kremnici. Vyšlo ako samostatné číslo časopisu Spravodaj Banského výskumu Prievidza, 4-5, 2000, s. 161-166.

2001

Výroba drahých kovov v čase návštevy Františka Štefana Lotrinského na strednom Slovensku. In:"Zlatá a striebornáá cesta cisára Františka Štefana Lotrinského po stredoslovenských banských mestách. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára. Banská Štiavnica - Banská Bystrica: Merkantil, 2001, s. 177 - 184.

Obsahová náplň probierbuchov so štiavnickou provenienciou. In: Kniha 1999-2000. Martin: Slovenská národná knižnica, 2001, s. 135-142.

Olovo v hutníctve drahých kovov na strednom Slovensku v 18. storočí. In: Rozpravy k slovenským dejinám. Bratislava: Slovak Academic Press, 2001, s. 131 - 137.

2002

Samuel Mikovini a Banícka škola v Banskej Štiavnici. In: Historický časopis, 50, 2002, 3, s.483-492.

Nové trendy v hospodárskych a sociálnych dejinách včasného novoveku. Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 10. výročia obnovenia Trnavskej univerzity 30. mája 2002 v Modre - Harmónii. Trnava 2002, s.

Nové názory na polohu Veľkomoravskej ríše. In: Historica XLV. Zborník FFUK. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002, s. 67 - 70.

2003

Počiatky uršulínskej rehole a jej príchod do Bratislavy. In: Kresťanstvo v dejinách Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie. Editor: Mária Kohútová. Bratislava: Universum 2003, s. 78 - 85.

Voda ako zdroj energie v hutách v 18. storočí. In: Zborník príspevkov zo semináru: Historický význam banskoštiavnických vodných nádrží a problematika ich ochrany (Štiavnické Bane, 18.-19. septembra 2003). Zborník bol publikovaný ako zvláštne dvojčíslo Spravodaju Banského výskumu Prievidza, 43. ročník, 2-4/2003. Prievidza 2003, s. 104-107.

Príspevok k otázke úrovne výučby na "Mikoviniho" baníckej škole. In: História hutníctva v stredoslovenskej banskej oblasti. Zborník referátov zo 6. sympózia o dejinách hutníctva na Slovensku, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9. - 10. októbra 2002 v Banskej Štiavnici. Slovenské banské múzeum 2003, s. 60-68.

2004

Kongregácia regulovaných kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave v 18. storočí. In: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Bratislava 2004, s. 256-267.

Počiatky dobrovoľných hasičských spolkov v Bratislave. In: Bratislava. Zborník Mestského múzea v Bratislave, XVI, 2004, s. 97 - 106.

Vedecko-populárne publikácie:

1. Lexikón svetových dejín. 1. vydanie: Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, 319 s.. 2. vydanie: 2001, 319 s.. 3. vydanie: 2003, 319 s.. Bol som vedúcim autorského kolektívu - spoluautori Pavol Valachovič, Ivan Mrva, Mária Tonková.

Vedecko-populárne články:

1. 130 rokov od založenia prvého Dobrovoľného hasičského spolku v Bratislave. Bratislava: FINEST 1997, 28 s.

2. Margita Uhorská z rodu kráľovského. Historická revue l995, 6, s. l9.

3. Peter Fourier. Historická revue l995, 8, s. 29.

4. Bruno - zakladateľ rehole. Historická revue l995, 9, s. 35.

5. Cisárska hrobka Habsburgovcov. Historická revue 1995, 10, s. 32.

6. Desaťdielny seriál Dejiny rehoľných komunít v Bratislave. Jednotlivé časti seriálu vychádzali od 2O. decembra l994 do leta l995 / Ako začínali. Večerník, 2O. decembra l995, s. 7, Františkáni. Večerník, 5. januára l995, s. l3 atď/.

7. Desaťdielny seriál článkov pre bratislavský Večerník - O bratislavských kostoloch. Seriál vychádzal od 17. novembra 1997 :Dóm sv. Martina-Večerník, l7. novembra l995, Františkánsky kostol - Večerník 24. novembra l995 atď.

8. Juraj Jánošík. Plus 7 dní, VII, l996, 39, s. 8-lO.

9. Jakub Fugger Bohatý a slovenská meď. In: Nedeľná pravda, ročník 6, 7.II.1997,číslo 6, s.25.

10. 100 rokov od založenia dobrovoľného hasičského spolku v Karlovej Vsi. In: Karlová Ves, 1998, 2, s. 5.

11. Zo starších dejín Karlovej Vsi. In: Karlova Ves, 1998, 7-8, s. 3.

12. Z dejín Karlovej Vsi I. In: Karlova Ves, 1999, 7-8, s.6.

13. Z dejín Karlovej Vsi II. In: Karlova Ves, 1999, 9, s.4.

14. Historické prvenstvo banskoštiavnickej akadémie. In: História. Revue o dejinách spoločnosti. 3, 3, 2003, s. 10.

15. Návšteva Františka Štefana Lotrinského v Banskej Štiavnici a Kremnici. In: História. Revue. Nová: Bratislava, 1. ročník, september/október 2001, 5, s. 34 - 35.