(www.dejiny.sk)

 PhDr. Bohumila FERENČUHOVÁ, CSc.

 

Historický ústav SAV

813 64 Bratislava

tel.: 00421-7-529 26 321

fax: 00421-7-529 61 645

e-mail: hufere@klemens.savba.sk

 

Výskumné zameranie:

všeobecné dejiny 18.-20. storočia, dejiny medzinárodných vzťahov                 

 

Publikačná a edičná činnosť:

 

Monografie:

 • Sovietske Rusko a Malá dohoda. K problematike medzinárodných vzťahov v rokoch 1917 -1924. Slovanské štúdie 1988, 2. Bratislava, Veda 158 s.

Kapitoly v monografiách (výber):

 • Národnostná otázka v Rakúsko-Uhorsku očami generácie Louisa Eisenmanna. Slovanské štúdie, zvl. číslo 2 , 1995, s.  95-107.

 • La question des nationalités en Autriche Hongrie vue par la génération de Louis Eisenmann. In: La France et l´Europe centrale. Slovanské štúdie 1995, p. 108-121.

 • Visions et diplomatie: Štefánik entre la guerre et la paix. In: Milan Rastislav Štefánik - astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne. Bratislava, L´association pour l´histoire et la culture de l´Europe centrale et orientale, Paris, College interarmées de défense 1999, 65-76.

 • Bratislava, L´association pour l´histoire et la culture de l´Europe centrale et orientale, Paris, College interarmées de défense 1999, 95-111.

 • Počiatky paneurópskeho hnutia na Slovensku. In: Línie a osobnosti zahraničnopolitického myslenia na Slovensku. Bratislava, SFPA 1996, s. 70-80.

 • Paris slovaque ou tchécoslovaque? Vision slovaque de Paris dans l´entre-deux-guerres. In: Paris, capitale culturelle de l´Europe centrale? Les échanges intellectuels entre la France et l´Europe médiane, 1918-1939. Paris, Institut d´études slaves, 1997, pp. 65-78.

Štúdie a vedecké články v periodikách:  

 • Revue des Deux Mondes o Čechoch, Slovákoch a národnostnom probléme v habsburskej monarchii pred rokom 1871. Slovanské štúdie 17, 1976, s. 269 - 296

 • K niektorým problémom výskumu dejín medzinárodných vzťahov v súčasnej francúzskej buržoáznej historiografii. Slovanské štúdie 23-1, 1982, s. 31-38

 • Na prahu československo-sovietskych vzťahov. Október 1918 - marec 1919. Slovanské štúdie 23 - 2, 1982, s. 5 - 16.

 • Sovietska zahraničná politika voči víťazným stredoeurópskym štátom v rokoch 1920-1922. Slovanské štúdie, 24-1, 1983, s. 114 - 126.

 • Hovi, K.: Alliance de revers. Historický časopis 33, 1985, s. 212-216.

 • Postoj ZSSR k versailleským mierovým zmluvám v rokoch 1919-1925. Slovanský přehled 1989, n. 2, s. 114 - 126.

 • Leninská interpretácia vojny a mieru v poňatí stredoeurópskych komunistov v období 1917-1921. Slovanské štúdie 1989, s. 10-30.

 • K problematike výskumu dejín ZSSR  a strednej a juhovýchodnej Európy vo Francúzsku so zreteľom na medzinárodnú politickú situáciu v rokoch 1975-1987. In: Slovanské štúdie 1989, s. 154 - 166.

 • Malá dohoda a sovietske Rusko. Slovanský přehled, 76, 1990, č.4, s. 283-286.

 • Myšlienky Francúzskej revolúcie a slovenské národnoemancipačné hnutie. Historický časopis, 38, 1990, č. 6, s. 807-818.

 • Briandov plán európskej federálnej únie - ženevské kolokvium Medzinárodnej asociácie súčasných dejín Európy. Historický časopis, 39, 1991, č. 6.  

 • Francúzski slavisti a česko-slovenský odboj v priebehu prvej svetovej vojny. Slovanské štúdie 1992/1, s. 48 - 71

 • Le Paris des étrangers depuis un siecle, sous la direction de André Kaspi et d´Antoine Mares. Slovanské štúdie 1992, s. 92-95.

 • K dejinám èesko-slovensko-francúzskych vz?ahov. Historický časopis, 40, 1992, s. 136-137.

 • Briandov plán európskej únie a Československo: vláda, paneurópske hnutie, verejná mienka. Historický časopis, 41, 1993, s.123-142.

 • Les slavisants francais et le mouvement tchécoslovaque a l´étranger au cours de la premiere guerre mondiale. In: Guerres mondiales et conflits contemporains, no 169, 1993, p. 27-36.

 • Dejiny medzinárodných vz?ahov vo východnej a strednej Európe. Tradície štúdia a perspektívy výskumu. Slovanské štúdie, 1/2 1993, s. 111-113

 • Revue d´Europe centrale. Slovanské štúdie 1/2, 1993, s. 107-108.

 • Présence francaise en Slovaquie depuis 1989. Revue d´Europe centrale, vol. III, 1994, fasc. 2, pp. 207-216.

 • Ideály a údel uhorských jakobínov. In: Slovo 2, leto 1995, s. 40-49

 • Les Slovaques. Etudes danubiennes, t. XII, 1996, p. 147-158.         

 • La langue et la nation: le cas slovaque. In: Cahiers de l´ILSL. Université de Lausanne, vol. 8, 1996, s. 103-122.

 • Francúzsko a stredná Európa. Tvorba T, 1997, č.4,  55-56.

 • La Tchécoslovaquie et le plan Tardieu. Revue d´Europe centrale, 1997-2, s. 15-30.

 • Rokovanie o francúzsko-československú zmluvu o spojenectve a priateľstve (máj 1923 - január 1924). Slovanské historické štúdie 23, Praha 1997, s. 79-89.

 •  Zmieri sa Slovensko so svojím nacionalizmom? OS. Fórum Občianskej spoločnosti, október 1998, s. 6-12.

 • Milan Rastislav Štefánik a Štefan Osuský. Dve veľké osobnosti francúzsko-československých vzťahov. Slovanské štúdie 1996/1. Bratislava 1999, s. 22-29.

 • Prezentácia vedeckého projektu VEGA číslo 2/ 4089!98 Francúzsko a stredná Európa v rokoch 1914-1948. Obrazy a stereotypy, udalosti a vzťahy. Slovanské štúdie 1/1996. Bratislava,  SDK SVE 1999,  s.  72-77.

 • Problematika národností v Uhorsku v správach francúzskeho konzulátu v Budapešti (1896-1914). In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Historica, 44,  Bratislava 1999, 145-156.

 • Megbékél Szlovákia a maga naciunalizmusával? Kalligram 2000, 1-2, s. 18-36

Štúdie a vedecké články v zborníkoch:  

 • Sovietska formulácia mierovej koexistencie na Janovskej konferencii. In: Kolektívna bezpečnosť v minulosti a súčasnosti. Bratislava, Veda 1977, s. 54-6.

 • The Ideas of the Revolution and the Slovak national liberation movement. Abstract. In: L´Image de la Révolution française. Communications présentées lors du Congres mondial pour le Bicentenaire de la Révolution française. Sorbonne, Paris 6 - 12 juillet 1989. Pergamonn 1989, vol. IV, p. 2689.

 • Česi, Slováci a Malá dohoda v dvadsiatych rokoch.  Sborník VA věnovaný mezinárodní konferenci Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Brno 1994, s. 113-118.

 • L´histoire des relations internationales dans l´historiographie tcheque et slovaque. In: The History of International Relations in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, 1995, p. 19-37.

 •   Talianska a francúzska vojenská misia a českoslovenko-maďarský konflikt v rokoch 1918-1920. In: Slovensko a Maďarsko 1918-1920. Martin 1995, s. 133-148.

 • Edvard Beneš a myšlienka zjednotenej Európy. In: Edvard Beneš a středoevropská politika. Ed. Goněc, V. Brno 1997, s. 75-101.

 • Yalta vue par l´historiographie slovaque. In: TEODOR, P. (ed.): The lessons of Yalta. Cluj-Napoca, University Press 1998, s. 63-72.

 • L´accueil du plan Briand dans les milieux politiques tcheques et slovaques. In:  Le Plan Briand d´Union fédérale européenne. Ed. Antoine Fleury A. & Jílek.  Bern, Berlin, Frankfurt ...Peter Lang, Editions scientifiques européennes, 1998, s. 183-207.

 • Veľmocenský diktát alebo vedecký problém? Rokovania o hraniciach Československa v prvej fáze mierovej konferencie v Paríži roku 1919. In: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín Prešov-Bratislava-Wien 1999, s. 236-251.

 • Národnostná otázka v Uhorsku v správach francúzskeho konzulátu v Budapešti  (1896-1914)  In: Slovensko na začiatku 20. storočia. (Spoločnosť, štát, národ v súradniciach doby.)  Bratislava, Historický ústav SAV, 1999, 168-179.

 • Informovanosť slovenskej verejnosti o zahraničnom odboji. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. (Spoločnosť, štát, národ v súradniciach doby.)  Bratislava, Historický ústav SAV, 1999,  404-414.

 • Štefánik diplomat - medzi Francúzskom a Talianskom (1914-1919). In:  Generál dr. Milan Rastislav Štefánik - vojak a diplomat. Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4. a 5. mája 1999. Bratislava, Vojenský historický ústav, Ministerstvo obrany 1999, 87-108.

 • Slovensko a Malá dohoda z hľadiska geopolitiky. In:  Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě? Praha, HÚ 1999, 2, 586-593.

 • Slovensko a Malá dohoda z hľadiska geopolitiky. In:  Pohľady na slovenskú politiku. Ed. Pekník M. Bratislava, Veda 1999, s. 142 - 152.

Odborné preklady:

 • Francúzsko a stredná Európa 1867 - 1914.  La France et l´Europe centrale. Ed. B. Ferenčuhová, Bratislava, AEP 1995,  356 s. AEP 1995,  preklad z francúzštiny do slovenčiny s. 20-26,  55-94,  134-135.

 • La France et l´Europe centrale. Bratislava, AEP 1995 (Ed. B. Ferenčuhová,  preklad zo slovenčiny do francúzštiny s. 5-15,  29-40,  108-121,   131-136,  151-175.)

 • Z pamäti ľudstva. Larousse. Dejiny sveta. Bratislava, Mladé letá 1997,  preklad  z francúzštiny do slovenčiny, s. 198-259.)

 • Les regards sur la politique slovaque. In: PEKNÍK, M.: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava, Veda 1999, s. 706 - 730,  preklad résumés zo slovenčiny a češtiny do francúzštiny.

Vydané zborníky z vedeckých podujatí:

 • Francúzsko a stredná Európa 1867-1914.  La France et l´Europe centrale. Ed. B. Ferenčuhová, Bratislava, AEP 1995,  356 s.

 • Milan Rastislav Štefánik.  Astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne. Ed. Ed. B. Ferenčuhová. Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, College Interarmées de défense. Bratislava-Paríž 1999, 112 s.