Vojenská história


Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo.

Vydáva Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, Bratislava.


Šéfredaktor: Ladislav Sokol

Redakčná rada:

plk. Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. - predseda

PhDr. Michal Barnovský, DrSc.

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

PhDr. Silvia Čordášová, CSc.

PhDr. Vojtech Dangl, CSc. - podpredseda

plk. PhDr. Ivan Gosiorovský

PhDr. Pavol Habáň

PhDr. Marián Hronský, CSc.

PhDr. František Cséfalvay

PhDr. Vladimír Segeš

Mgr. Ladislav Sokol

pplk. PhDr. Ján Štaigl, CSc.

pplk. Peter Turza

PhDr. Oldřich Vaněk, CSc.

Mgr. Mária Stanová - tajomníčka


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA

číslo 4/1998

ŠTÚDIE

Čaplovič, M.: Náčrt miesta a úlohy obranných organizácií v brannom systéme Československa v rokoch 1929-1938

Hospodár, V.: Pomoc príslušníkov čs. armády pri živelných pohromách na území Slovenska v päťdesiatych rokoch

Štaigl, J.: Vznik, vývoj a činnosť vojsk Vnútornej stráže na Slovensku

DOKUMENTY A MATERIÁLY

Androvič, K.: Bratilavské pamätníky na víťazstvo kresťanských vojsk v roku 1683

Kelenyei, A.: Informácia vojenského historického archívu o spracovaní dôverných spisov MNO SR z rokov 1940-1945

Šumichrast, P.: Pohľad nemeckého dôstojníka na bojovú činnosť príslušníkov I. frontovej garnitúry letky 13 v období 9. 1942 - 22. 3. 1943

Nižňanský, J.: Vojenská informačná a tlačová agentúra a jej produkcie

RECENZIE

ANOTÁCIE, GLOSY

KRONIKA

BIBLIOGRAFIA

Šeďová, B.: Vojenské dejiny Slovenska. (Výberová bibliografia IV. - 1996)

Obsah Vojenskej histórie ročníkov 1997 a 1998


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká