S l o v a n s k é  š t ú d i e

Periodikum Slovanské štúdie vychádza od roku 1957


V roku 1992 prebrala periodikum nová redakcia (zodpovedný redaktor T. Ivantyšynová). Od roku 1992 vychádza periodikum ako medzinárodný časopis so záberom na dejiny a kultúru strednej a východnej Európy. Od roku 1994 vychádzajú prevažne monotematické čísla. V súčasnej dobe je vydavateľom periodika Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (informácie na internetovskej adrese: www.dejiny.sk/sdk.htm) v spolupráci s Historickým ústavom SAV. Kvôli finančným problémom vychádzali v posledných rokoch jednotlivé čísla nepravidelne. Je predpoklad, že v roku 2000 vyjdú všetky doposiaľ nevydané čísla.

Redakcia Slovanských štúdií:

Adresa: 813 64 Bratislava, Klemensova 19, Slovenská republika (SR)

tel: +421/7/52926 321, kl. 302, 303;

fax: +421/7/52961 645

E-mail: slovstud@klemens.savba.sk

Internetovská adresa: www.dejiny.sk/stud.htm

Zodpovedný redaktor: PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.

(E-mail: huivana@klemens.savba.sk)

Výkonný redaktor: PhDr. Daniela Kodajová

(E-mail: hukodaj@klemens.savba.sk)

Tajomník redakcie: Ľubor Matejko, Ph.D.

(E-mail: Matejko@fphil.uniba.sk)

Redakčná rada Slovanských štúdií: A. Cetnarowicz (Krakow), G. Brogi Bercoff (Milano), B. Ferenčuhová (Bratislava), Ľ. Harbuľová (Prešov), D. Kováč (Bratislava), A. Moritsch (Klagenfurt), Z. S. Nenaševová (Moskva), M. Otčenáš (Prešov), R. H. Pynsent (London).


Obsah čísel (od roku 1992):

Slovanské štúdie 1/1992 (vydané roku 1992)

ŠTÚDIE

R. Vlček: Ruská liberální historiografie a tzv. ekonomické novokantovství. (K pojetí státu a spolenosti) ………………………. 5

Z. S. Nenaševova: Slovanská otázka v Rusku v poslednej štvrtine XIX. storočia …….. 30

B. Ferenčuhová: Francúzski slavisti a československý zahraničný odboj v priebehu prvej svetovej vojny ……………………. 48

MATERIÁLY, BIBLIOGRAFIA

T. Ivantyšynová: Počiatky slovenskej slavistiky a Nemecko (Stav výskumu a prehľad literatúry) .....………………………….. 72

D. Kodajová: Neznámy list D. Makovického T. D. Florinskému ……………………… 81

RECENZIE ……………………………………………………………………………... 89

ANOTÁCIE ……………………………………………………………………………... 102

SPRÁVY …………………………………………………………………………………. 109

Slovanské štúdie 2/1992 (vydané roku 1993)

ŠTÚDIE

Úvod ……………………………………………………………………………………. 113

A. Avenarius: Slovo a obraz vo východoeurópskej duchovnej tradícii: k problému byzantského symbolizmu ..........………. 115

M. Šebestová: Príspevok k medzislovanským kultúrnym kontaktom v období raného stredoveku ….………………………… 127

Ľ. Matejko: Niekoľko poznámok k náhrobnému nápisu kniežaťa Presiana v Michalovciach …...……………………………... 136

T. Ivantyšynová: Slovanská idea v Rusku a na Ukrajine (N. A. Rigeľman a J. Kollár) ...................................................... 148

Úvod k príspevkom z okruhu archeologického bádania ……………………………….. 158

T. Ruttkay: O slovensko-maďarských vzťahoch po rozpade Veľkej Moravy a na prahu vzniku stredovekého Uhorska (Archeologické a historické aspekty) ……… 159

D. Čaplovič: Včasnostredoveký vývoj v oblastiach severovýchodných Karpát a v hornom Potisí ……………………………. 166

M. Ruttkay: Prehľad výsledkov archeologického bádania stredovekých dedinských sídlisk na západnom Slovensku ....... 176

MATERIÁLY

Slavistické práce Historického ústavu Slovenskej akadémie vied od roku 1973.

Vzájomné kultúrne vzťahy. Zost. A. Sedliaková ………………………………………. 185

RECENZIE ……………………………………………………………………………... 191

Slovanské štúdie 1-2/1993 (vydané roku 1993)

ŠTÚDIE

Úvod ……………………………………………………………………………………. 1

A. A. Gorskij: Osobennosti evoľuciji obščestvennogo stroja slavian v epochu Razselenija (VI-VIII vv.) ………. 4

P. Šima: Filologicko-textologická reinterpretácia najstarších slovanských spovedných formúl ………………... 12

I. Ilievová-Schwarczová: Charakter vlasti moskovskich gosudarej osvjaščenyj v traktovke moskovskogo letopisanija konca 15 – pervoj treti 16 vv. …………………. 24

E. Kowalská: Fenomén osvietenstva v ranej fáze národného hnutia Slovákov ………... 42

J. A. Oblauchová: Slovenská otázka v ruskej tlači a publicistike v rokoch prvej svetovej vojny (1914-jar 1916) ……… 51

MATERIÁLY

M. Ju. Dostaľová: „Slovanská otázka“ v názoroch S. S. Uvarova …………………….. 67

J. Mojdis: Wiliam Ritter ……………………………………………………………….. 79

E. F. Firsov: Ruské listy švajčiarskeho kritika – mecenáša Wiliama Rittera o slovanských kultúrach začiatkom 20. storočia …. 82

RECENZIE …………………………………………………………………………….. 87

ANOTÁCIE …………………………………………………………………………….. 102

SPRÁVY ………………………………………………………………………………... 109

Slovanské štúdie 1/1994 (vydané roku1995)

ŠTÚDIE

Alexander Avenarius: Benediktíni a kultúra slovanskej strednej Európy: pokus o nastolenie problému ……... 1

Ľubor Matejko: Pohľady so staršej slovanskej hymnografie …………………………… 8

Ján Steinhübel: Štyri veľkomoravské biskupstvá ………………………………………. 21

Vincent Múcska: K otázke celibátu v Uhorsku do začiatku 12. storočia ………………. 40

Harald Krahwinkler: Spuren von Iren im frühmittelalterlichen Mitteleuropa …………. 50

MATERIÁLY

Světla Mauthauserová: Rus a Byzanc ………………………………………………….. 69

RECENZIE ……………………………………………………………………………... 78

ANOTÁCIE ……………………………………………………………………………... 86

SPRÁVY ………………………………………………………………………………… 92

PERSONÁLIE ………………………………………………………………………….. 98

Slovanské štúdie 2/1994 (vydané roku 1997)

ŠTÚDIE

Giovanna Brogi Bercoff: Peculiar and General Aspects of Literary Baroque in the Slavic Countries ………....... 1

Gizela Gáfriková: K peripetiám výskumu slovenského literárneho baroka (Pokus o krátky prehľad) ........……. 17

Oľga Danglová – Eva Krekovičová: Súvislosti baroka s folklórom (Slovensko v stredoeurópskom kontexte) ..... 30

Elźbieta Kauer-Bugajna: Kaspra Miaskowkiego widzenie Historii Świętej …………… 41

MATERIÁLY

Oľga Kovačičová: K problému folklórnych tradícií v ruskej stredovekej literatúre …… 52

Peter Žeňuch: Paraliturgická pieseň východného obradu ……………………………… 66

ROZHľADY

Pavel Šima: Jazykovyje aspekty dogovornych gramot Kijevskoj Rusi s Vizantijej …… 87

RECENZIE ……………………………………………………………………………... 95

ANOTÁCIE ……………………………………………………………………………...100

Slovanské štúdie 1/1995 (vydané roku 1998)

ŠTÚDIE

David Short: Oneskorené posúdenie propagandistického míľnika: využívanie a zneužívanie jazykovej argumentácie v „čechoslovakizme“ 19. storočia …………….. 1

Jean-Claude Chevalier: Francúzski lingvisti a krajiny strednej a východnej Európy v rokoch 1918-1931 …………... 19

Wilhelm Zeil: Zur Geschichte der Slawischen Philologie an der Universität Breslau zwischen den beiden Weltkriegen .... 32

Ľubica Harbuľová: Ruskí slavisti – emigranti a medzivojnové Slovensko …………… 44

Marina Dostaľová: Bratislavské roky historika Eugena Julianoviča Perfeckého ……... 51

MATERIÁLY

Tatiana Ivantyšynová: Neznáme listy Pavla Jozefa Šafárika …………………………. 57

ROZHĽADY

Vladimír Matula: Spomienka na slavistu V. A. Ďjakova …………………………….. 70

Gerhard Baláž: Sedemdesiatiny profesora Ľubomíra Ďuroviča ……………………… 71

Gabriela Múcsková: Slovenská slavistika a okrúhle výročie Pavla Jozefa Šafárika …. 74

RECENZIE …………………………………………………………………………… 78

ANOTÁCIE …………………………………………………………………………... 86

Slovanské štúdie 2/1995 (v tlači)

Slovanské štúdie 1/1996 (vydané roku 1999)

ŠTÚDIE

Vladimír Goněc: K úvahám o střední Evropě ve dvacátem století ………………….. 11

Frank Hadler: Mitteleuropa – Zwischeneuropa – Ostmitteleuropa: Reflexionen über eine europäische Geschichtsregion im 19. und 20. Jahrhundert ……………….. 14

Bohumila Ferenčuhová: Milan Rastislav Štefánik a Štefan Osuský: Dve veľké osobnosti československo-francúzskych vzťahov … 22

MATERIÁLY

Frank Hadler: Dokumenty o pôsobení Slovenskej Ligy v Amerike v rokoch 1915-1916: Z pozostalosti Štefana Osuského (1889-1973) ...30

Roman Holec: Pramene k slovenskému odboju v Rusku počas prvej svetovej vojny …………………………. 49

ROZHĽADY

Bohumila Ferenčuhová: Francúzsko a stredná Európa v rokoch 1914-1948. Obrazy a stereotypy, udalosti a vzťahy …………. 72

RECENZIE …………………………………………………………………………… 78

ANOTÁCIE …………………………………………………………………………… 81

Slovanské štúdie 2/1996 (v tlači)

Slovanské štúdie 1/1997 (vydané roku 1999)

ŠTÚDIE

László Szarka: Die Frage der Aussiedlung der Ungarn aus der Slowakeiauf der Pariser Friedenskonferenz 1946 ………. 1

Štefan Šutaj, Ivan Vovkanyč: Súčasná ruská historiografia o československých dejinách v rokoch 1945-1948 …………... 11

Peter Haslinger: Zäsur oder Iritation? Der Prager Frühling und die österreichisch-ungarischen Beziehungen ……………. 27

MATERIÁLY

Milan Katuninec: Karol Sidor a jeho zahraničnopolitická orientácia na Poľsko ……. 35

Pavol Petruf: K otázke uznania slovenského štátu vichystickým Francúzskom (Dokumenty) …………… 48

ROZHĽADY

Edita Ivaničková: Svet a Československo roku 1968 ………………………………. 72

RECENZIE …………………………………………………………………………. 75

ANOTÁCIE …………………………………………………………………………. 91

Zvláštne čísla Slovanských štúdií:

Die slavische Idee

Beiträge am Matija Majar-Ziljski-Symposium 6-10. Juli 1992 in Tratten/Pošišče, Kärnten. Ed. Andreas Moritsch. Vydavateľstvo Slovak Academic Press, Bratislava 1993, 149 strán. Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 1, numéro spécial 1.

Zborník referátov zo sympózia v Tratten (Rakúsko) v roku 1992. Príspevky sa zaoberajú úlohou slovanskej otázky v kultúrnom a historickom vývine slovanských krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Vzťah pravoslávnej cirkvi k slovanskej idei analyzuje štúdia Ch. Hannicka. Úlohu slovanskej idey rozoberajú štúdie - u Slovákov (T. Ivantyšynová), Čechov (M. Šesták, V. Šťastný), Poliakov (A. Cetnarowicz), Ukrajincov (F. Steblyj), Bielorusov (A. Lis) u Srbov (Z. Konstantinović ) a Bulharov (M. Lalkov). Proces národnostnej diferenciácie v Korutansku, rodisku M. Majara, prezentuje A. Moritsch.

Publikované v nemeckom jazyku.

Francúzsko a stredná Európa (1867-1914)

La France et l’ Europe centrale (1867-1914)

Kolektívna monografia, editor Bohumila Ferenčuhová. Vydavateľstvo Academic Electronics Press, Bratislava 1995, 356 strán. Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 2, numéro spécial 2.

Publikácia obsahuje príspevky z vedeckej konferencie slovenských, českých a francúzskych historikov. Približuje čitateľovi recepciu znalostí - o Slovákoch, Čechoch v kultúre a politike strednej Európy - vo Francúzsku. Informuje o obraze Francúzska u týchto národov. Prináša málo známe fakty o osobnostiach a udalostiach.

Súbežne v českej a slovenskej jazykovej verzii a francúzskej mutácii.

Obsah:

Úvodom (Bohumila Ferenčuhová) ………………………………………………….. 5

Otto Urban: Existuje česká zahraniční politika před rokem 1914? …………………. 8

Dušan Kováč: Slovenská otázka a jej medzinárodné súvislosti (1867-1914) ………. 15

Bernard Michel: Emile de Laveleye a národnosti v Rakúsko-Uhorsku 1866-1870 … 20

Mikuláš Písch: Sondy na obraz Francúzska v slovenskom politickom myslení ……. 27

Pavla Horská: Spolupráce českých a francouzských nacionalistů na přelomu 19. a 20. století ……. 37

Antoine Mares: Louis Leger a Ernest Denis. Profil dvoch francúzskych bohemistov v 19. storočí ….. 55

Jean-Paul Bled: Misia Charlesa Benoista v Rakúsko-Uhorsku (1897) ……………… 74

Catherine Horel: Francúzsky pohľad na oslavy maďarského milénia ………………. 81

Bohumila Ferenčuhová: Národnostná otázka v Rakúsko-Uhorsku očami generácie Louisa Eisenmanna ….. 95

Roman Holec: Od národnostného kongresu k Černovskej tragédii. (Slováci na prelome 19. a 20. storočia a francúzska verejnosť.) ...108

Martin Nechvátal: Francouzský konsulát v Praze (Od sportovních styků k politickému skandálu.) ………….. 118

Ján Mojdis: Úloha osobných priateľstiev pri objavovaní Slovenska vo Francúzsku (1900-1918) ………………. 123

List Emila Picota Viliamovi Pauliny-Tóthovi (B. F.) ……………………………….. 134

František Kolář – Jiří Kössl: Pierre de Coubertin a Čechy ………………………….. 136

Boris Tavaly: Juraj Slávik-Neresnický a francúzska literatúra ……………………… 152

Ľubomír Podušel: O slovensko-francúzskych vzťahoch vo výtvarnom umení. (Na pozadí tvorby Ladislava Medňanského a jeho nasledovníkov) ………………… 159

Stretnutie s Európou/Vstreča s Jevropoj:

Listy Vasilija Panova matke Márii Panovovej z ciest po strednej a juhovýchodnej Európe v rokoch 1841-1843.

Pisma V.A. Panova k materi M.A. Panovoj iz centraľnoj i jugovostočnoj Jevropy (1841-1843 gg.)

Editori Tatiana Ivantyšynová, Marina Dostaľová. Vydavateľstvo Slovak Academic Press Bratislava, 270 strán. Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 3, numéro spécial 3.

Publikácia neznámych listov Vasilija Panova z fondu A.S. Chomiakova v archíve Historického múzea v Moskve. Príťažlivosť listov, ako unikátneho svedectva o kultúre a formujúcom sa národnom vedomí Slovanov, spočíva v množstve rôznorodých faktov a výstižných postrehov ich pisateľa z ciest (po Lužici, Čechách, Dalmácii, Čiernej Hore, Bosne, Chorvatsku, Uhorsku) umocnených kultivovaným literárnym podaním.

Úvodná štúdia o V.A. Panovovi (T. Ivantyšynová). Výberová bibliografia literatúry a prameňov o ruských cestovateľoch v slovanských krajinách (prvá polovica 19. stor.) (M. Ju. Dostaľová.).

Prílohy - Itinerár ciest Panova, obrazová príloha.

Menný a geografický register, zoznam skratiek.

Publikované v slovenskom a ruskom jazyku. Nemecké resumé.

Ján Kollár a slovanská idea: Genéza nacionalizmu v strednej Európe.

Kolektívna monografia, editor Tatiana Ivantyšynová. Vydavateľstvo SAP. Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 4, numéro spécial 4. (v tlači)

Prepracované a doplnené materiály z Kollárovskej konferencie (Bratislava 1992) doplnené o ďalšie zahraničné príspevky.

Analyzuje aspekty pôsobenia Jána Kollára v procese formovania moderných národov v strednej Európe (teórie nacionalizmu, národna identita, multikulturalita, ekumenizmus, formovanie občianskej spoločnosti a i.) v rámci ekonomických, sociálnych a politických zmien od 20. rokov 19. stor. Vplyvy a ohlasy v slovanských a neslovanských krajinách reflektujú príspevky prevažne zahraničných autorov.

Publikácia fragmentu z neznámych listov Jána Kollára. Výberová bibliografia ruských Kollarian (G.V. Rokinová).

Veda a ideológia v dejinách slavistiky

Kolektívna monografia, editori Tatiana Ivantyšynová, Daniela Kodajová, Ľubor Matejko. Vydavateľstvo Veda, Bratislava 1998, 207 strán. Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 5, numéro spécial 5.

Monografia prezentuje prvý ucelený pohľad na jednu z najpálčivejších otázok súčasnej slavistiky - vzťah vedy a ideológie - v jej dejinách. Prináša mozaiku pohľadov, analýz a hodnotení - o ideologických motívoch v činnosti medzinárodnych slavistických zjazdov, o politickom pozadí vzniku a pôsobenia prvých slavistických vedeckých inštitúcií (v západných ako i v slovanských krajinách). Ukazuje na prítomnosť rôznych podôb "ideologizovania" od 19. stor. až do súčasnosti pri formovaní spisovných slovanských jazykov a pod.

V slovenčine, ruštine, polštine, češtine, angličtine, nemčine. Resumé v slovenčine a svetových jazykoch. Biobibliografické údaje o autoroch, obrazova príloha, menný register.


Späť na hlavnú stránku...

Umiestnite si náš reklamný banner na Vašu stránku! Ďakujeme!

Copyright © 1999 - 2000, Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy