Slovenský národopis

Vychádza od: 1953
Periodicita: 4 x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine s jednotlivými článkami v angličtine, s anglickým resumé, obsah v jazyku anglickom
ISSN: 1335-1303
Vydavateľ: Ústav etnológie SAV
Vydavateľstvo: SAP – Slovak Academic Press Ltd.
Hlavný redaktor: Dušan Ratica
Výkonný redaktor: Tatiana Krupová, Zora Vanovičová

Adresa redakcie
Ústav etnológie SAV
Jakubovo námestie 12
813 64 Bratislava
Tel.:
Fax:

Distribuuje: SAP – Slovak Academic Press Ltd., P.O. Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

SLOVART G. T. G. Ltd.
Krupinská 4
P.O.Box 152
852 99 Bratislava
Slovakia

Citované v: MLA Bibliography, USA a Ulrich`s International Periodicals Directory, USA

Redakčná rada: Stanislav Brouček, Ľubica Droppová, Božena Filová, Milan Kiripolský, Soňa Kovačevičová, Eva Krekovičová, Jan Krist, Milan Leščák, Martin Mešša, Magdaléna Paríková, Ján Podolák, Zora Rusnáková, Peter Salner, Miroslav Válka.

Tematické zameranie:

Publikuje články zo všetkých oblastí slovenskej ľudovej kultúry, kultúry národnostných menšín na Slovensku a Slovákov v zahraničí, ako aj práce zahraničných etnológov. Tematika sa pohybuje od výskumu ľudovej kultúry v jednotlivých regiónoch Slovenska, cez informácie o aktivitách etnologických výskumných centier a múzeí až po teoretické a porovnávacie analýzy v rámci odboru. Zameriava sa na európsky kontext slovenskej ľudovej kultúry a ponúka rozsiahly materiál na porovnávacie štúdium.


Slovenský národopis, 47, 2 – 3/1999

OBSAH

ŠTÚDIE
K o m o r o v s k ý, Ján: Pramene l'udových eschatologických legiend a povestí 
K o v a č e v i č o v á, Soňa: Fantastické predstavy vo výtvarnom a slovesnom prejave na Slovensku
K o v á č, Milan: Ľudová kozmovízia v Bielych Karpatoch 
S z ö l l ö s o v á, Diana : Etnicita ako významný faktor formovania národnostnej a sociálnej situácie Rožňavy (1918-1939) 
M a j, Malgorzata: Ľudová zábava v obrade 
B e ň u š k o v á, Zuzana: Religious affiliation and its manifestations in the system of cultural elements in Slovakia 

DISKUSIA 

Niekol'ko poznámok k článku Mojmíra Benžu "Etnická identita z pohl'adu etnológie" (Gabriela Kiliánová) 
Reflexia o dekoratívnom prejave - tradícii a súčasnosti (Karol K a h o u n) 

MATERIÁLY

C h u r ý, Slavko: Zápisnice z kanonických vízitácií katolíckych farností v Liptove r. 1825 ako prameň pre národopisný výskum
J á g e r o v á, Margita: Obchôdzky neviest v dolnom Liptove 

ROZHĽADY – SPRÁVY – GLOSY

Prof. Dr..hab. Jerzy Andrzej Bartmiríski jubiluje (Zuzana P r o f a n t o vá) 
K jubileu PhDr. Viery Urbancovej, DrSc. (Peter Slavkovský) 
Prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc. 75-ročný (Tatiana P o d o l i n s k á) 
Klaus Beitl sedemdesiatročný (Gabríela K i 1 i á n o v á) 
Pozdrav Eve Krekovičovej (Soňa B u r 1 a s o v á) 
Jubíleum PhDr. MichalaKal'avského, CSe. (Peter Slavkovský) 
Za Karolom Fojtíkom (Milan L e š č á k) 
III. Konferencia európskych etnografických a sociálno-historických múzeí (Martin M e š š a) 
Výšivky v priestore (Marta B o t í k o v á)
Výstava fotografií sakrälnych objektov (Marta Botíková) 
O vytváraní historického povedomia a knižke o dejinách jednej obce (Viera U r b a n c o v á) 
Pod'akovanie rodine L. Pavlovičovej-Bakovej 

RECENZIE - ANOTÁCIE

J. Tibenský: Poctivá obec budmerická (Peter Sl avkovský) 
I. Zuskinová: Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove (Juraj Z a j o n c) 
Kol. autorov: Brezová pod Bradlom (Monika Vrzgulová) 
J. Rychlík: Etnos a folklór (Ján B o t í k) 
A. I. Ionescu: Mitologia slavinor (Dagmar Maria Anoca) 
Premeny Bratislavy (Katarína P o p e 1 k o v á)
Žídia v interakcii (Martina P a v 1 í k o v á)
J. M. Dubovský: Peripetie slobody (Katarína P o p e l k o v á) 
Ethnic studies and the urbanized space in social anthropological reflection (Martina P a v l í k o v á)
J. Keller: Naše cesta do prvohor (Zuzana B e ň u š k o v á) 
Stereotypy a symboly (Monika V r z g u 1 o v á)
M. Stanonik: Štiri matere - ena ljubezen (Hana H l ô š k o v á) 
Lokálna a regionálna kultúra po r. 1989 (Zuzana B e ň u š k o v á) 
P. Telúch: Amulety a talizmany, ochranné predmety človeka v kultúre Slovanov a iných národov (Dušan B e 1 k o) 
Newsletter MODERNE (Katarína P o p e 1 k o v á)
Anotácie 

CONTENTS

STUDIES 

K o m o r o v s k ý, Ján: Sources of folk eschatologic legends and stories 
K o v a č e v i č o v á, Soňa: Imaginary images in visual and literary arts in Slovakia 
K o v á č, Milan: The folk cosmovision in the White Carpathian Mountains 
S z ö 1 1 ö s o v á, Diana : Ethnicity as an important factor in the process of forming the national and political situation at the town of Rožňava in the Czechoslovak Republic (1919-1939) 
M a j, Malgorzata: Popular entertainment in ceremonies 
B e ň u š k o v á, Zuzana: Religious affiliation and its manifestations in the system of cultural elements in Slovakia 

DISCUSSION

Some notes to the article of Mojmír Benža "Ethnical identity from the point of view of ethnology (Gabriela K i 1 i á n o v á) Reflection of decorative art-traditon and present time (Karel K a h o u n)

MATERIALS 

C h u r ý, Slavko: Canonic visitations of Catholic parishes in Liptov in 1825 as a source of ethnographic research 
J á g e r o v á, Margita: Walking of brides in lower Liptov 

NEWS-HORIZONS-GLOSSARY

Jubilee of Prof. Dr. hab. Jerzy Andrzej Bartmanski (Zuzana P r o f a a t o v á) 
Jubilee PhDr. Viera Urbancová, DrSc. (Peter S l a v k o v s k ý) 
Prof. PhDr. Ján Kamorovský, CSc. as 75- years old (Tatiana P o d o l i a s k á) 
Klaus Beitl as 70-years old (Gabriela K i l i á a o v á) 
Greetíngs to Eva Krekovíčová (Soňa B u r I a s o v a) 
Jubilee of PhDr. Michal Kal'avský, CSc. (Peter S l a v k o v s k ý) 
An obituary for Karol Fojtík (Milan L e š č á k) 
III. Conference of European Ethnographic and Social-Historical Museums (Martin M e š š a) 
Embroideries in the space (Marta B o t í k o v á) 
Exhibition of sacral objects (Marta B o t I k o v á) 
On the process of creation of historical consciousness and the book of the history of one vilage ( Viera U r b a n c o v ä) 
Thanks to the family of Ľ. Pavlovičová-Baková 

BOOK REVIEWS-ANOTATIONS


Späť na WWW stránku o vyššiu úroveň...