Slovenská archivistika


Slovenská archivistika je základným časopisom pre pomocné vedy historické, archívnictvo, archívnu teóriu a prax. Vydáva ju Ministerstvo vnútra SR - odbor archívnictva a spisovej služby. Vychádza 2 krát ročne.

Adresa redakcie:

Ministerstvo vnútra SR, odbor archívnictva a spisovej služby
Križkova 7
811 04 Bratislava

Hlavný redaktor:

Peter Kartous

Výkonná redaktorka a tajomníčka redakcie:

Júlia Hautová

Redakčná rada:

Peter Draškaba, Ján Dubovský, Michal Kušík, Richard Marsina, Marta Melníková, Štefánia Mertanová, Veronika Nováková, Jozef Novák, Jana Pražáková, Elo Rákoš, Ladislav Ružička, Karin Šišmišová, Ferdinand Uličný, František Žifčák, Juraj Žudel


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA

č. 1/1998

Juraj Spiritza: Legislatívne a iné úpravy činnosti archívov a využívania archívnych fondov v zahraničí.

Igor Graus: K vymedzeniu pojmu faleristiky ako vednej disciplíny. (2. časť)

Stanislav Šotník: Zakladacia listina fary v Ponikách z roku 1310.

Ivan Chalupecký: Vývoj verejnej správy Gemera v rokoch 1526-1711.

Slavko Churý: Dokumenty slovenskej proveniencie o slovensko-bulharských vzťahoch.

Jozef Klačka: Polstoročie slovenskej vedy vo fondoch Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied.

Monika Kolárová: Pramenná báza k dejinám literárnej vedy v Slovenskej akadémii vied.

Martina orosová: Bratislavskí žobráci v 18. storočí.

Darina Múdra: Hudobnohistorické databázy výnimočnej hodnoty.

DISKUSIA

Jozef Novák: Ešte raz o erbe Bánoviec nad Bebravou a o metodike v heraldike.

Ladislav Vrteľ: O erbe Bánoviec, no najmä o metodike heraldickej tvorby.

LITERATÚRA

Bibliografický prehľad zahraničných archívnych periodík

SPRÁVY

Veronika Nováková: Druhé archívne dni v Slovenskej republike

Leon Sokolovský: Správa o štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v školskom roku 1997/1998

Leon Sokolovský: Obnovenie rigoróznych skúšok (PhDr.) na odbore archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Ferdinand Uličný: Druhí absolventi archívnictva v Prešove

Peter Kartous: XXXIII. medzinárodná konferencia Table ronde des Archives

Juraj Roháč: Kongres medzinárodnej komisie pre diplomatiku v Gente

Milan Mišovič: Colloquia Jerzy Skowronek dedicata (Správa z medzinárodných konferencií v Poľsku)

Helena Liptáková: Paríž - mesto archívnictva

Alžbeta Sedliaková: Zasadnutie Slovensko-rumunskej komisie historikov

KRONIKA

Mária Stieberová: Zo zasadnutia Vedeckej archívnej rady

Elo Rákoš: K sedemdesiatinám PhDr. Františka Bielika, CSc.

Lýdia Kamencová: PhDr. Jozef Klačka 60-ročný

Richard Marsina: Doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc. sedemdesiatročný

Juraj Roháč: Profesor Ján Hučko sedemdesiatnikom!

Juraj Spiritza: Šesťdesiatiny PhDr. Ela Slobodu

Marta melníková: Za PhDr. Františkom Sedlákom, CSc.


č. 2/1998

Elo Rákoš: Teória archívneho fondu IV.

Mária Mrižová: K niektorým otázkam vymedzenia a spracovania fondov mestských úradov

Igor Graus: K vymedzeniu faleristiky ako vednej disciplíny. I. časť

Adriana Ezrová: Zlatníci v Kremnici a ich cechové pečatidlá.

Tomáš Tandlich: Cechová kniha obchodného cechu v Košiciach z rokov 1446-1553.

Július Valach: Prenasledovanie kultúrneho a politického života Slovákov vo Zvolenskej župe koncom 19. a začiatkom 20. storočia (1891)

Janka Petoczová: Thomas Gosler - mestský notár a hudobný skladateľ v Kežmarku v prvej polovici 17. storočia.

Gabriela Žibritová: Dokumentová báza pre výskum dejín Slovenska a Slovákov. Súčasný stav - potreby - možnosti.

Jozef Novák: O erbe Bánoviec nad Bebravou a nielen o ňom. (K metodike v heraldike)

Ladislav Vrteľ: Na margo erbu Bánoviec nad Bebravou.

LITERATÚRA

Bibliografický prehľad zahraničných archívnych periodík

SPRÁVY

Činnosť štátnych ústredných a štátnych oblastných archívov v rokoch 1993-1997 a činnosť štátnych okresných archívov v roku 1997 v číslach.

Dárius Rusnák: Vplyv organizácie štátnej správy na činnosť a postavenie archívov so zreteľom na Slovenský národný archív.

Mária Adamová: Štátny okresný archív v Lučenci v novej budove.

Mária Španková: Zasadnutie výboru Medzinárodnej rady archívov pre archívne budovy a ich vybavenie.

Zuzana Kollárová-Švorcová: 3. všeobecný zjazd poľských archivárov.

KRONIKA

Predseda Vedeckej archívnej rady Richard Marsina 75-ročný

Šesťdesiatiny Vincenta Šlahučku

Na rozlúčku s kolegom a priateľom doc. PhDr. Jánom Beňkom, DrSc. (1942-1998)

Za Petrom Chlebom


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká