Studia historica Nitriensia


vydáva Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta humanitných vied

Redakčná rada:
J. Hečková - predseda, Ľ. Marci, E. Nižňanský, D. Prelovská, P. Ratimorská, P. Romsauer, L. Ruman, V. Slneková, G. Vitéz, J. Vladár, E. Wiedermann, I. Zubácka


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA
č. VI./1997

ŠTÚDIE
Daniš, V.: K organizačnému a štrukturálnemu vývoju Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v období Československej republiky
Heinen, A.: Javové formy európskeho fašizmu
Musil, F.: Ako vznikla legenda o "čachtickej pani"?
Nižňanský, E.: Ohlas deportácií Židov za autonómie Slovenska v európskej nemecky písanej tlači
Riemenschneider, R.: Nadnárodné spracovanie konfliktov
Ruman, L.: Vývoj názorov na poľskú otázku počas I. svetovej vojny a jej riešenie na Parížskej mierovej konferencii v roku 1919
Šuchová, X.: Postavenie Slovenska v ČSR v medzivojnových koncepciách slovenských autonomistov a centralistov
Zubácka, I.: Politické a národno-zjednocovacie aktivity štúrovcov v rokoch 1840-1846

DOKUMENTY
Nižňaský, E.: Slovenská účasť vo vojne proti Poľsku 1939. Občan Slovenska v zajatí propagandy vtedajších vládnych predstaviteľov. Úvahy a dokumenty.
Šuchová, X. - Ruman, L. - Nižňanský, E.: Dokumenty o likvidácii politických strán v období autonómie Slovenska na príklade československej sociálnej demokracie.
RECENZIE
SPRÁVY


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká