Human Affairs

Vychádza od: 1991
Periodicita: 2x ročne
Jazyk: vychádza v angličtine
ISSN: 1210-3055
Vydavateľ: Historický ústav SAV, Kabinet orientalistiky SAV, Kabinet sociálnej a biologickej komunikácie SAV
Vydavateľstvo: SAP – Slovak Academic Press Ltd.
Hlavný redaktor: Viktor Krupa

Adresa redakcie
Kabinet orientalistiky SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (041) 7 52 92 63 21
Fax: (041) 7 52 96 16 45

Distribuuje: SAP – Slovak Academic Press Ltd., P.O. Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Tematické zameranie:

Časopis pokrýva rozsiahle spektrum spoločenských vied, aj vo vzťahu k umeniam a prírodným vedám. Je humanisticky a multidisciplinárne, resp. transdisciplinárne orientovaný. V podobe recenzií a správ prináša aj informácie o najvýznamnejších vedeckých publikáciách a podujatiach týkajúcich sa spomínaného tematického okruhu.


Späť na WWW stránku o vyššiu úroveň...