Historický zborník


vydáva Historický odbor MS vo Vydavateľstve Matice slovenskej

Redakčná rada:

Ján Beňko, Ján Bobák (tajomník), Dušan Čaplovič, Ladislav Deák, Róbert Letz, Richard Marsina (predseda), Michal Otčenáš, Milan Podrimavský, Belo Polla, Vladimír Repka

Adresa:

Historický odbor Matice slovenskej
Grösslingová 23
812 51 Bratislava


Obnovený Historický zborník nadviazal na Historický zborník, ktorý vydával Historický odbor MS v Martine v r. 1943-1947. Jeho obsahom majú byť príspevky zamerané predovšetkým na slovenské národné dejiny, na metodológiu, bude v ňom vyhradený priestor na uverejňovanie prameňov k slovenským dejinám, kritík, recenzií a zpráv Historického odboru MS.


OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA:


č. 8/1998

I. ŠTÚDIE

Homza, M.: K vzniku stredovekej hranice Uhorska na Spiši a k historiografii vzťahov Spiša a Malopoľska

Ďurica, M. S.: Nacionalizmus v historickom vývoji Slovákov

Jankovič, V.: Národné a náboženské prebudenie mládeže trnavského regiónu a obce Igram v rokoch 1919-1923

Potemra, M.: Slovenská ľudová strana na východnom Slovensku v rokoch 1923-1929

Vnuk, F.: Národnostný problém Česko-Slovenska v rokoch 1935-1936

II. ROZHĽADY

Valach, J.: Koncepcia slovenských dejín v diele Jozefa Škultétyho

Vnuk, F.: Vedecká tvorba Slovenského ústavu: "Slovak Studies" - Ročenska SÚR

III. MATERIÁLY

Mihálik, M.: Alexander Dubček a slovenská štátnosť (vo Federálnom zhromaždení Č-SFR v VII. volebnom období)

Tkáč, M.: K otázke delenia majetku bývalej federácie, osobitne archívnych dokumentov Štátnej banky

Materiály z valného zhromaždenia Historického odboru Matice slovenskej konanom 5. decembra 1997 v Bratislave

IV. RECENZIE

V. JUBILEÁ


č. 6/1996

Príhovor (Jozef Markuš)

Na cestu (Belo Polla)

Na úvod (Richard Marsina)

I. ŠTÚDIE

Marsina, R.: O začiatkoch slovenských dejín

Čaplovič, D.: Vývoj štruktúry osídlenia na území Slovenska v ranom stredoveku (9.-11. storočie)

Letz, R.: Prínos Slovenskej ligy k budovaniu slovenského školstva (1920-1948)

Bobák, J.: Resimilácia a tzv. reslovakizácia po roku 1945

Vnuk, F.: Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v rokoch 1950-1956

II. MATERIÁLY

Vrteľ, L.: Pribina, Koceľ, Unzat a Chotemir

Mésároš, J.: Deformácie vo využívaní údajov sčítania ľudu v novodobých maďarsko-slovenských sporoch

Otčenáš, M.: Poznámky k historickým prácam Jonáša Záborského

Eliáš, M.: K zápasu o sídlo Matice slovenskej

III. RECENZIE

Beňko, J.: Slovenské dejiny (Matica slovenská, Martin 1993)

Mulík, P.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945-máj 1950 (Košice 1993)

Magdolenová, A.: Akcie K a R (Bratislava 1995)

IV. MATERIÁLY Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA HO MS

Správa o činnosti Historického odboru MS (1992-1994),

Stanovy Historického odboru MS

Výbor Historického odboru MS

Vyhlásenie Valného zhromaždenia Historického odboru MS

V. JUBILEÁ

Hradský, O.: Životné jubileum slovenského vedca a matičiara

Polla, B.: Jubileum slovenského historika, pamiatkára, bibliografa a biografa

Marsina, R.: K osemdesiatinám PhDr. Vendelína Jankoviča, CSc.

VI. RôZNE

Štatút Ceny Daniela Rapanta (Ceny Františka Hrušovského)

Bobák, J.: Doslov (Redakčná poznámka)

Obsah jednotlivých ročníkov Historického zborníka, 1 (1943) - 5 (1947)

Autori príspevkov


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká