Česko-Slovenská historická ročenka


Vydáva Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov vo Vydavateľstve Masarykovej univerzity v Brne

Redakčná rada:

Predseda: Vladimír Goněc

Členovia redakčnej rady: Vojtech Čelko, Roman Holec, Ivan Kamenec, Dušan Kováč, Robert Kvaček, Vilém Prečan, Jindřich Schulz

OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA - 1998

PROTOKOLY

Materiály z konference "Češi a Slováci 1948-1967"

Úvodem (Vladimír Goněc)

Státoprávní a politické poměry

Katarína Zavacká: Metamorfózy štátoprávneho postavenia Slovenska v rokoch 1948-1967

Miloš Trapl: Názory představitelu českého a slovenského poúnorového exilu na budoucí uspořádání státu

Jan Pešek: Centralizmus po straníckej línii. Vzťah vedenia KSČ a KSS po februári 1948

Jiří Kocian: K problematice vzájemných vztahu Čechu a Slováku v poúnorovém období (1948-1949)

Jozef Žatkuliak: K postaveniu slovenských národných orgánov roku 1956

Jozef Beňa: Rozsudok nad slovenskými "buržoáznymi nacionalistami" z roku 1954 a forma štátneho zriadenia ČSR a ČSSR v rokoch 1948-1967

Marína Zavacká: Buržoázni nacionalisti? Slovenskí komunisti

Michal Štefanský: Narastanie konfliktov v slovensko-českých vzťahoch a ich genéza (1966-1967)

Dušan Janák: K legislativním a politickým aspektum táboru nucené práce v českých zemích a na Slovensku 1948-1954

Národnostní a menšinové vztahy

Jozef Kiss: Maďarská menšina v reformnom hnutí (1964-1967)

Oľga Šrajerová: Slováci v českých krajinách v rokoch 1948-1967)

Helena Nosková: Slovenští a čeští reemigranti z Rumunska v českých zemích v letech 1948-1950

Jiří Dvořák: Vztahy Čechu a Slováku na území bývalého českobudějovického a jihočeského kraje v letech 1948-1967

Jan Štaigl: K otázke zastúpenia Slovákov v dôstojníckom zbore československej armády po februári 1948

Pavol Matula: Českí profesori a Vysoká škola technická v Košiciach do roku 1967

Jaroslav Vaculík: Tlak nové moci vuči českým a slovenským reemigrantum po únoru 1948

Hospodářské otázky

Zdeněk Jirásek: Problémy ekonomického vývoje Československa a jeho institucionální zabezpečení v letech 1948-1967

Michal Barnovský: Determinanty a problémy industrializácie Slovenska

Miroslav Londák: Industrializácia Slovenska a tendencie k samosprávnemu riadeniu ekonomiky na Slovensku po februári 1948

Václav Prucha: Zmírňování rozdílu v ekonomické úrovni mezi Slovenskem a českými zeměmi v letech 1948-1967

Drahomír Jančík - Tomáš Kalina: Organizace peněžnictví při přechodu k direktivnímu řízení národního hospodářství a její odraz na česko-slovenském poměru

Ivan Jakubec: Česko-slovenské vztahy z hlediska dopravní infrastruktury 1948-1967

Jana Burešová: Zemědělství v českých zemích a na Slovensku v podmínkách "kolektivizace" 1949-1960

Kulturní sféra

Elena Londáková: Slovenské predjarie

ZO ŽIVOTA KOMISIE

Roman Holec: Slovensko-česká komisia historikov (júl 1997-august 1998)

RECENZIE. KRITIKA

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA

Robert Kvaček: Česko-slovenský seminář poosmé

STOJÍ ZA POVŠIMNUTí

Karel Pichlík: Podivné českoslovenství

Roman Holec: O (slávnej) antike a (úbohej) súčasnosti

BIBLIOGRAFIA

Alžbeta Sedliaková: Bohemika v historiografii na území Slovenskej republiky


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká