Biografické štúdie


Vydáva Biografický ústav Matice slovenskej od r. 1970. Publikuje biografické štúdie a iné materiály k životopisom významných i menej významných osobností slovenského života, často ako výsledok odborných seminárov alebo ako samostatne spracované materiály.

OBSAH POSLEDNÉHO ČÍSLA

č. 25, 1998 (zostavil Augustín Maťovčík)

Slovo na úvod

SEMINÁR O ERNESTOVI ŽATKOVI-BOROVI
Maťovčík, A.: Kontúry života a tvorivej aktivity Ernesta Žatka-Bora
Parenička, P.: Príspevok k dielu Jána Elena Bora (Ernesta Žatka) do roku 1945
Cabadaj, P.: Ernest Žatko-Bor - kronikár slovenskej emigrácie
Listy E. Žatka-Bora Ľudovi Bešeňovskému

SEMINÁR SKYČÁKOVCI NA ORAVE
Ďuranová, Ľ.: František Skyčák - zakladateľ kúpeľov "Slaná voda"
Parenička, P.: Politik spod Babej hory
Maťovčík, A.: Cirkevný dejateľ a filozof František Skyčák (1899-1945)
Ďuriška, Z.: Rod plátenníkov z Klina

PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM
Šebesta, J.: Virgil Klatt
Ďuriška, Z.: Predkovia spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej
Maťovčík, A.: Šára Buganová - známa i neznáma
Ďuriška, Z.: Z minulosti rodu Gašparíkovcov
Maťovčík, A.: Príspevok k životopisu Viktora Buššu
Maťovčík, A.: Personálna bibliografia Jozefa Cígera Hronského (1990-1997)

SPRÁVY
Správa o činnosti Biografického ústavu za roky 1996 a 1997
Publikačná činnosť pracovníkov Biografického ústavu PNK Matice slovenskej v rokoch 1996 a 1997


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká