AVANS


A R C H E O L O G I C K É  V Ý S K U M Y  A  N Á L E Z Y  N A  S L O V E N S K U

Časopis pre archeológiu na Slovensku, vydáva AU SAV

ISBN rôzne, podľa tematiky jednotlivých čísel
Hlavný redaktor : Ivan Cheben, Ivona Vlkolinská
Vydáva : Archeologický ústav SAV

Vychádza raz ročne

Adresa : Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Tel. : (+421/087) 357 38,
Fax : (+421/087) 356 18
E-Mail : cheben@savnr.savba.sk alebo aruhanz@savnr.savba.sk


    Ročenka Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku - AVANS je neperiodickou sériou určenou na študijné, vedecké a informačné účely odborníkom v archeológii. Formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska. Záujemcovia o odoberanie časopisu kontaktujte horeuvedenu klasickú či e-mailovú adresu.


Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká