Archeológia


Zborník Slovenského národného múzea

vydáva Archeologické múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave. Nadväzuje na zborník História - Zborník SNM, a teda aj na pôvodný Sborník Slovenského národného múzea. Publikuje príspevky svojich pracovníkov, ktoré vznikli na základe archeologických výskumov AM SNM.
 

Redakčná rada:

PhDr. Štefan Holčík, CSc. (predseda)

Členovia:

PhDr. Beata Egyházy-Jurovská, CSc., PhDr. Dušan Čaplovič, CSc., prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., PhDr. Etela Studeníková, CSc., PhDr. Stanislav Šiška, DrSc., PhDr. Adrian Vallašek, PhDr. Ladislav Veliačik, CSc.

Odborný redaktor a zostavovateľ:

PhDr. Beata Egyházy-Jurovská, CSc.


O b s a h   p o s l e d n é h o  č  í s l a  (č . 8, 1998)


  • Zdeněk Farkaš: Archeologické nálezy z Pezinka-tehelne
  • Alena Šefžáková: Eneolitické antropologické a archeozoologické nálezy z Pezinka-tehelne
  • Juraj Bartík - Beata Egyházy-Jurovská: Sídlisko stredodunajskej mohylovej kultúry v Bratislave-Mlynskej doline
  • Alena Šefčáková: Antropologické a arecheozoologické nálezy stredodunajskej mohylovej kultúry z Mlynskej doliny v Bratislave
  • Etela Studeníková: Bronzový meč z okolia Zlatých Moraviec
  • Magda Pichlerová: Dva halštatské žiarové hroby v Brestovanoch, okr. Trnava
  • Štefan Holčík - Vladimír Turčan: Rukoväť lanxu z Krakovian-Stráží
  • Igor Bazovský - Krisián Elschek: Osídlenie v Bratislave-Dúbravke v 9.-13. storočí. II. Stredoveký dvorec
  • Adrian Vallašek: Životné jubileum PhDr. Zoltána Drenka

Späť na WWW stránku Knihy, časopisy, periodiká